Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Comunicació d'obres menors

En termini

Què és?

Es tracta del procediment simplificat, resultant de la comunicació que es fa a l'Ajuntament de Palafrugell, per atorgar llicències de petites obres de reparació, decoració, ornament o tancament, les quals no necessitin de projecte tècnic, sempre i quan no comportin intervencions sobre:

 • Edificis o conjunts protegits.
 • Estructura i/o composició de les façanes dels edificis.
 • Actuacions sobre la via pública.
 • Moviments de terra.
 • Tala d'arbres.
 • Actuacions en àmbits de servituds de zones marítim-terrestres, de carreteres o de rieres.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada.

Com es fa?

El tràmit en línia des d'aquesta mateixa pàgina, o bé es pot fer presencialment (només en el cas de persones físiques).

Cal presentar la documentació següent:

 • Model de comunicació i full d'autoliquidació.
 • Declaració responsable del contractista.
 • Pressupost de l'obra.
 • Relació detallada de les obres a realitzar.
 • Fotografies.
 • Croquis de les obres.
 • Plànols de situació o emplaçament de les obres.

Un cop presentada la documentació, es farà arribar la carta pagament a la persona sol·licitant per tal que faci la liquidació de la taxa i de l'impost corresponents.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Àrea d'Urbanisme

Carrer de Cervantes, 16
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
 • Telèfon 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

La taxa a pagar per la tramitació de l'expedient és de 47,80 euros.

L'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) correspon a un 4%. Per al càlcul de la base imposable s'aplicarà els preus de l'annex de l'ordenança fiscal número 3 reguladora de l'ICIO

Si no se sol·licita l'ocupació de la via pública per contenidor de runes, cal pagar la Taxa per Recollida, Tractament i Eliminació d'Escombraries i Altres Residus Urbans, que correspon al 0,5% del pressupost total de l'obra.

Temps de tramitació

La comunicació es tramita en el moment de presentació de la sol·licitud, una vegada liquidades les taxes i els impostos corresponents.

Si en el termini de 6 dies hàbils a comptar des de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la seva disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que no hagi quedat interrompuda per manca de documentació, tal com es recull en la sol·licitud, i sempre i quan sigui conforme amb la normativa urbanística específica i amb el POUM de Palafrugell. Durant aquest termini no es podran iniciar les obres.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

En el cas que la comunicació prèvia sigui incompleta, se li comunicarà a la persona interessada, i se l'informarà que caldrà aportar en el termini màxim de 10 dies, la documentació necessària per tramitar l'expedient, que continuarà el procediment per a la tramitació de llicències d'obra menor, si escau. En el cas de no aportar la documentació requerida se la tindrà per desistida de la seva petició, procedint al seu arxiu sense cap més tràmit.

En el cas de ser necessària la ocupació de via pública en aquest tràmit, caldrà comunicar dins el mateix assabentat la durada de la ocupació i la seva situació exacta. Si es tramita amb posterioritat, caldrà nova comunicació fent referència al Règim de Comunicació relacionat i ja tramitat, i pagar les taxes corresponents.

En el cas d'ocupació de via pública caldrà recollir a l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament la placa corresponent, un cop l'actuació comunicada quedi legitimada.

Qualsevol ocupació de la via pública que pugui afectar al trànsit peatonal o a la circulació rodada, s'haurà de realitzar seguint les indicacions, i fent servir les senyalitzacions indicades per la Policia Local.

Aquest assabentat té la vigència d'un any. Un cop exhaurit aquest període sense haver iniciat l'obra, l'interessat haurà de tornar a iniciar el tràmit.

Caldrà donar compliment a l'article 76 de l'Ordenança Municipal del civisme i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada d'estiu, del 24 de juny al 31 d'agost, en l'àmbit dels nuclis costaners de Calella, Llafranc, Tamariu i Aigua Xelida, així com a la zona centre de Palafrugell.

En el cas de no sol·licitar ocupació de via pública amb contenidor de runa, caldrà liquidar la taxa de runes aplicant al pressupost de l'obra el tipus establert a l'article 12.7 de l'Ordenança Fiscal núm. 13.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 11:48

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons