Pressupost municipal

Pressupost municipal

El pressupost municipal és el document que elabora l'Ajuntament de Palafrugell en el qual es recullen de forma numèrica, conjunta i sistemàtica, les obligacions (despesa) que, com a màxim, es poden reconèixer, i les previsions de dret (ingressos) que es liquidaran durant l'any natural.