Ordenança fiscal número 9. Taxa per llicències urbanístiques

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentat decret Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2n. Fet imposable i no subjecció

El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeixi a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 187 del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i l'article 234 del Decret 305/2006 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i que s'hagin de realitzar en el terme municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en l'esmentada Llei del Sòl i en el Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest municipi.

Es considera no subjecte a taxa les actuacions que es realitzin per canvi d'antenes i aires condicionats en les façanes dels immobles per a la seva adequació a les ordenances municipals.

Article 3r. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.6 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o s'executin les obres.

2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obres.

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Quota tributària

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:

Llicències urbanístiques Import (euros)
1. Obres Majors, per expedient 162,70
2. Obres Menors, per expedient 47,80
3. Pròrrogues
3.1 Obres Majors 143,50
3.2 Obres Menors 38,40
4. Legalitzacions
4.1 Obres Majors 287,20
4.2 Obres Menors 191,20
5. Llicències de parcel.lació, per parcel.la (amb un mínim de 128,10 EUR) 17,30
6. Informes Urbanístics (Expedients de ruïnes, etc,) 190,90
7. Expedició de llicència per installació i/o exhibició de cartells o rètols de propaganda 47,80
8. Primera utilització d'edificis o construccions
8.1 Grups d'habitatges en pisos o apartaments en blocs, per cada pis o apartament 38,40
8.2 Edificis destinats a un sol habitatge 47,80
8.3 Restaurants, cafeteries i similars i comerços subjectes a l'IAE 47,80
8.4 Tota classe de magatzems destinats a la indústria el comerç 47,80
8.5 Tot tipus de garatges i trasters
a) Garatges amb capacitat fins a tres vehicles 38,40
b) Garatges amb capacitat de Quatre a deu vehicles 76.80
c) Garatges amb capacitat per més de deu vehicles 115,20
d) Per cada traster 9,60
8.6 Per piscina 47,80

2. En cas que per a la tramitació de l'expedient sigui necessari l'emissió d'informe per part d'un altra administració pública i que aquest informe estigui subjecte al pagament de qualsevol tipus d'exacció , s'incrementarà la quota a ingressar per l'import a satisfer per l'informe.

Article 6è. Exempcions i bonificacions

Els subjectes passius que sol·licitin la llicència de primera ocupació i acreditin l'emissió d'un certificat d'eficiència energètica de classe A, B o C de l'immoble pel qual es sol·licita la llicència gaudiran d'una bonificació en la quota de la taxa d'acord amb la classificació prevista per consum d'energia::

Classe de certificat Bonificació a aplicar (%)
A 75
B 50
C 25

Article 7è. Acreditament

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent o presentació de la comunicació prèvia , si el subjecte passiu la formulava expressament.

2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent o no haver presentat la comunicació prèvia, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir‑se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la denegació de la llicència o comunicació prèvia sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant.

4. En tot cas, per obtenir la primera utilització d'edificis o construccions serà necessari adjuntar el justificant de la presentació de l'alta o modificació cadastral que correspongui.

5. L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ total o parcial de l'import. Si tal facultat és exercitada, no es tramitarà la sol·licitud si no es realitza el dipòsit

Article 8è. Declaració

1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o comunicació prèvia de la mateixa presentaran, prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del lloc d'emplaçament, on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici.

2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la formulació d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, com una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.

3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava el projecte caldrà notificar‑ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.

Article 9è. Liquidació i ingrés

La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació que s'haurà d'ingressar de manera simultània a la sol·licitud a excepció de la taxa per tramitació de llicència d'obres que es liquidarà una vegada tramitat l'expedient de la llicència o acreditada la regularitat de la comunicació prèvia o declaració responsable.

Article 10è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final.- Vigència

Aquesta ordenança, que ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 27 d'octubre de 1994 i modificada en sessió de data 22 de desembre de 2023, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2024 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons