Ordenança fiscal número 13. Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal i del Decret Legislatiu 1/2009 pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus, l'Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, que es regiran per la present Ordenança.

I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans domiciliaris

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans domiciliaris la prestació dels serveis següents:

 1. Recollida domiciliària d'escombraries i residus urbans generats als habitatges particulars.
 2. Tractament i eliminació d'escombraries i residus esmentats a l'apartat anterior.

2. Es consideren escombraries domiciliaries i residus domèstics els generats en els habitatges particulars. S'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d'obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.

3. No tenen la consideració d'escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament, requereixin l'adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals com:

 1. Residus urbans d'indústries, hospitals i laboratoris.
 2. Escòries i cendres de calefaccions centrals.
 3. Runes d'obres.
 4. D'altres tòxics o perillosos.

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans domiciliaris, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que resultin beneficiades per la prestació del servei, pel fet d'ocupar o utilitzar els habitatges situats en els llocs on es presti efectivament el servei, sigui a títol de propietari, d'usufructuari, d'arrendatari o qualsevol altre.

2. S'entendrà que ocupen o utilitzin els habitatges, aquells que figurin com a titulars de contractes de subministrament d'aigua potable de l'habitatge. En cas que l'habitatge no disposi de subministrament d'aigua potable, s'entendrà que ocupen o utilitzen els habitatges qui sigui el titular de l'Impost sobre Béns Immobles de l'habitatge.

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Quota tributària

1. La base de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans domiciliaris serà la unitat d'habitatge o la unitat de local.

En aquest sentit s'estableixen les següents tarifes:

 1. Quota normal per cada habitatge, en funció de les següents categories:
  • Habitatge en divisió horitzontal: 163,65 euros/any
  • Habitatge unifamiliar entre mitgeres: 168,16 euros/any
  • Habitatge unifamiliar aïllat o aparellat: 185,36 euros/any
 2. Quota reduïda per habitatge ubicat en sòl no urbanitzable o en el nucli urbà d'Ermedàs: 85,27 euros/any
 3. Bonificacions:
  1. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s'establirà una reducció del 30 % sobre la quota establerta a l'apartat a) i b), pels subjectes passius que puguin acreditar un ús normal i regular durant tot l'any de la deixalleria municipal, amb un mínim de 6 entregues a l'any les quals hauran de ser residus no contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer (paper, cartró, vidre i envasos). Per acreditar un ús normal i regular s'aplicaran els següents criteris:
   • Les entrades realitzades durant la mateixa setmana es consideraran una sola entrada
   • Les 6 entrades s'hauran de distribuir com a mínim en 4 mesos diferents
  2. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s'establirà una reducció del 25 % sobre la quota establerta a l'apartat a) i b), pels subjectes passius que puguin acreditar participar des de fa més d'un any a la campanya municipal de foment del compostatge o que des de fa més de sis mesos fan autocompostatge per pròpia iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s'informi per l'àrea municipal de Medi Ambient.
  3. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s'establirà una reducció del 60 % sobre la quota establerta a l'apartat a) i b), pels subjectes passius que compleixin a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anteriors.

2. Les bonificacions previstes en l'apartat c) es tramitaran d'ofici per part de l'Ajuntament, a excepció de l'establiment de les bonificacions previstes en els apartats 2 i 3, que s'aplicarà prèvia sol·licitud de l'interessat abans del 31 de gener del següent exercici al que es sol·liciti la seva aplicació. En la sol·licitud l'interessat haurà d'indicar si sol·licita la bonificació per compostatge casolà (per iniciativa pròpia o bé inscrits en la campanya municipal) o si sol·licita la bonificació per ús de la deixalleria i compostatge casolà (en qualsevol de les modalitats).

Article 6è. Acreditació

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliaries, en els carrers o llocs on figurin els habitatges estigui establert i en funcionament.

Article 7è. Declaració i ingrés

1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota de l'exercici.

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració.

3. En cas d'habitatges connectats a la xarxa de subministrament d'aigua potable el cobrament de la taxa s'efectuarà de manera simultània all cobrament de la taxa per subministrament d'aigua, i es prorratejarà pels corresponents trimestres naturals. En cas d'habitatges no connectats a la xarxa de subministrament d'aigua potable es realitzarà un únic pagament anual.

Article 8è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials

Article 9è. Fet imposable

1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat -autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus-, la recollida, tractament i eliminació dels residus comercials.

2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials, la prestació dels serveis següents:

 1. Recollida dels residus comercials.
 2. Tractament i eliminació del residus comercials.

3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d'acord amb la llei de residus, tenen la consideració d'assimilables als municipals.

Article 10è. Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que:

 1. Sol·licitin la prestació.
 2. Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.

2. A aquests efectes, els titulars d'activitats en establiments que, d'acord amb l'article 36 de l'Ordenança Reguladors dels Residus de Palafrugell, es puguin considerar com a servei no obligatori, vindran obligats a acreditar davant l'Ajuntament que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació de la totalitat de residus que produeixi l'activitat corresponent. Aquesta acreditació s'haurà d'efectuar abans del final del primer trimestre de l'any i s'haurà de renovar el primer trimestre dels exercicis posteriors i en cas de noves activitats en el termini d'un mes des de l'inici de l'activitat. Els titulars d'activitats que portin a terme aquesta acreditació deixaran de tributar pels conceptes de recollida i tractament de residus a partir del següent trimestre natural posterior, si bé hauran de fer efectiva una taxa anual d'import 175,44 euros per la inspecció i control municipal de la correcció del servei.

Cas que no es porti a terme l'esmentada acreditació en el termini indicat, l'Ajuntament considerarà que el titular de l'activitat s'acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.

3. Per a les activitats de construcció generadores de runa el titular de la mateixa tindrà la consideració de subjecte passiu sempre que no sol·liciti, de manera conjunta amb la llicència d'obres corresponent, l'ocupació de la via pública per contenidor de runes.

4. Els titulars d'activitats sense local afecte que utilitzin els serveis de la deixalleria municipal, tindran la consideració de subjectes passius.

5. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on s'ubiqui l'activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 11è. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 12è. Quota tributària

1. Les activitats que precisin de local, tributaran per una quota anual resultant d'aplicar el coeficient multiplicador que s'indica per cada concepte en els punts d'aquest apartat, sobre el mòdul bàsic d'import 66,10 euros:

Concepte Coeficient multiplicador
1 Locals destinats a activitat d'hostaleria
1.1 Hotels, hostals, residències, fondes i pensions que no tinguin servei de menjador, per cada habitació 0,5 (mínim 5)
1.2. Restaurants, Snacks, frankfurts, cases de menjars i locals on es serveixin productes alimentaris cuinats, per cada tram de 5 m2 o fracció de superfície 1 (mínim 6)
1.3 Bars i establiments de begudes i cafès, per cada tram de 5 m2 o fracció de superfície 1
1.4 Sales de festa, discoteques i bingos, per cada tram de 15 m2 o fracció de superfície 1 (mínim 14)
1.5 Càmpings o campaments de turisme, per cada tram de 200 m2 o fracció 1
1.6 Terrasses annexes als locals anteriors cada 5 m2 o fracció 1 (mínim 5)
1.7 Establiments amb llicència d'activitats de bar musical per cada tram de 10 m2 o fracció de superfície 1 (mínim 10)
2. Locals destinats a comerços de comestibles
2.1 Comerç de productes alimentaris: fruiteries, fleques, carnisseries, peixateries, botigues de verdures, cellers, etc. 6
2.2 Autoserveis de venda de productes alimentaris i no alimentaris simultàniament (que no tinguin la consideració de Supermercat o Hipermercat), Magatzem de comestibles, fàbriques de pà i anàlegs, Gelateries i Rostisseries 8
2.3 Comerç de menjars per emportar amb servei a domicili 10
2.4 Supermercats, economats, magatzems majoristes de productes alimentaris, escorxadors
Fins a 100 m2 13
De 101 a 250 m2 20
De 251 a 500 m2 30
De 501 a 1.500 m2 60
De 1.500 a 3.000 m2 80
Més de 3.000 m2 100
3. Locals destinats a comerços de tot tipus que no es dediquin a la venda o consum d'aliments o begudes
3.1 Comerços al detall 4
3.2 Comerços al major 8
4. Locals destinats a activitats de serveis de tot tipus no previstos en els apartats anteriors
4.1 Sanitat, serveis veterinaris, perruqueries 4
4.2 Farmàcies i Parafarmàcies 6
4.3 Bancs i entitats financeres 10
4.4 Impremtes, copisteries, arts gràfiques, enquadernacions 7
4.5 Tallers de reparació de vehicles de tot tipus, planxisteries 5
4.6 Transports de viatgers amb serveis d'autobusos 10
4.7 Transports de mercaderies 7
4.7 Cinemes, teatres, etc., per cada tram de 50 localitats o fracció 2
4.8 Locutoris 4
5. Locals destinats a indústries de tot tipus no complementaris en els apartats anteriors (extractives, de transformació, manufactureres, mecàniques, energia, aigua etc.) 4
6. Ports esportius, per cada amarratge 0,6
7. Locals amb activitats no especificades expressament 3
8. Locals sense activitat 65,00 euros

Per l'aplicació de les tarifes referides en el present article, tindrà la consideració de superfície computable la major de les següents:

 • Superfície consignada a la llicència d'activitats
 • Superfície consignada al projecte tècnic presentat
 • Superfície total declarada a efectes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

2. A les activitats d'hostaleria, restaurants, bars, cafeteries, etc., que s'autoritzi l'ocupació de la via pública amb taules i cadires hauran de fer efectiva una liquidació complementària en concepte de taxa per recollida d'escombraries d'acord amb els criteris establerts a l'apartat anterior aplicant un mòdul bàsic d'import 24,18 euros, que es prorratejarà pel període de temps que s'autoritzi l'ocupació. La liquidació complementària en concepte d'escombraries es farà efectiva de manera conjunta amb la taxa per ocupació del domini públic.

3. Quan una activitat econòmica es desenvolupi en locals colindants i sempre que la superfície no sigui determinant en el càlcul de la quota a ingressar, es considerarà com un únic local a efectes de tributació.

4. En cap cas la quota anual a liquidar en concepte d'escombraries per locals serà inferior a 65,00 euros.

5. Per a les activitats econòmiques i/o professionals que no precisin de local, i utilitzin la Deixalleria Municipal, s'aprovarà una liquidació anual per l'ús que s'hagi fet. Les tarifes aplicables són les següents:

Residu Tarifa
REPQ (Residus especials en petites quantitats): dissolvents, pintures, tintes, àcids, productes de neteja, reveladors fotogràficss, aerosols, fitosanitaris, cosmètics i medicaments 1,24 euros/kg
Envasos buits que hagin contingut substàncies perilloses 0,60 euros/kg
Metalls valoritzables (Coure, Plom, Zinc, acer, alumini, llautó) i cable elèctric
Bateries de cotxe i altres usos
Olis lubricants
Residus d'aparells elèctrics i electrònics -
Tònners 0,48 euros/kg
Piles de botó, alcalines, acumuladors i altres
Làmpades i fluorescents
Envasos lleugers
Plàstic d'embalatge 0,78 euros/m3
Porexpan (polietilè expandit) 0,78 euros/m3
Paper i cartró
Envasos de vidre
Plàstic dur (cadires i taules de jardí, cubells d'escombraries domèstiques, etc.) 0,22 euros/kg
Olis de cuina
Vidre laminat 0,04 euros/kg
Vidre pla
Runa ( excepte paletes i empreses construcció, que tributen d'acord amb l'article 12.8) 0,09 euros/kg
Fusta 0,05 euros/kg
Poda 0,07 euros/kg
Voluminós 0,17 euros/kg
Pneumàtics
Ferralla
Matalassos 7,72 euros/unitat

6. La resta d'activitats econòmiques que paguin taxa d'escombraries i que puguin utilitzar la Deixalleria segons allò especificat en la Ordenança Reguladora dels Residus de Palafrugell, podran fer servir sense cost la Deixalleria amb els següents límits d'entrada, i en cas que es superi aquests límits es girarà la liquidació per l'excés aplicant les tarifes de l'apartat anterior:

Residu Quantitat exempta de tarifa
REPQ (Residus especials en petites quantitats): dissolvents, pintures, tintes, àcids, productes de neteja, reveladors fotogràficss, aerosols, fitosanitaris, cosmètics i medicaments 50 kg*
Envasos buits que hagin contingut substàncies perilloses 50 kg*
Metalls valoritzables (Coure, Plom, Zinc, acer, alumini, llautó) i cable elèctric Sense límit d'entrada
Bateries de cotxe i altres usos Només domèstic
Olis lubricants Només domèstic
Residus d'aparells elèctrics i electrònics Sense límit d'entrada*
Tònners 10 kg*
Piles de botó, alcalines, acumuladors i altres Sense límit d'entrada*
Làmpades i fluorescents Sense límit d'entrada*
Envasos lleugers Sense límit d'entrada
Plàstic d'embalatge 45 m3
Porexpan (polietilè expandit) 45 m3
Paper i cartró Sense límit d'entrada
Envasos de vidre Sense límit d'entrada
Plàstic dur (cadires i taules de jardí, cubells d'escombraries domèstiques, etc.) 400 kg
Olis de cuina Només domèstic
Vidre laminat 1.500 kg
Vidre pla 7.000 kg
Runa (excepte paletes i empreses construcció) 1.000 kg
Fusta 3.000 kg
Poda 7.500 kg
Voluninós 1.000 kg
Pneumàtics Només domèstic
Ferralla Sense límit d'entrada
Matalassos 5 unitats

* Només generadors que no disposin de recollida a través dels SIG

7. Per a les activitats de construcció generadores de runa que no requereixin llicència d'obra major o que no sol·licitin, de manera conjunta amb la llicència d'obres corresponents, l'ocupació de la via pública per contenidor de runes o que no disposin d'un gestor privat de runes, l'import de la taxa serà el resultat d'aplicar el tipus únic de 0,5% al pressupost de l'obra que s'apliqui a efectes d'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres. Per cada obra s'estableix un límit de 1.000 kg de runa a l'any.

8. Qualsevol element no autoritzat sobre la via pública serà considerat un residu i en cas que sigui retirat pel servei municipal i posteriorment un particular reclami la seva devolució haurà de fer efectiva una quota de 55,00 euros en concepte de les taxa per la recollida del residu.

9. Les activitats de fires, atraccions, circs i altres espectacles de caràcter ambulant hauran tributar d'acord amb el següent escalat:

 1. Ocupacions del recinte firal per festa major:
  • Bar, frankfuts, creperies i similars: 1,02 euros/m2 per tota la durada a de l'ocupació
  • Resta d'ocupacions: 0,20 euros/m2 per tota la durada de l'ocupació
 2. Ocupacions per circs i altres: 33,00 euros per dia d'ocupació

Article 13è. Acreditament

1. Per a les activitats exercides en local afecte, la taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, quan el servei municipal de recollida d'escombraries en els carrers o llocs on figurin els locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.

Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del servei, la taxa serà liquidada per l'Ajuntament i el cobrament de les quotes s'efectuarà en el període que aquest determini.

La quota corresponent a lliurament incorrecte de residu s'acreditarà previ informe de l'àrea municipal de medi ambient que acrediti la procedència d'aplicar l'esmentada quota.

2. Per a les activitats econòmiques i/o professionals que no precisin de local la taxa s'acreditarà en el moment que accedeixin als serveis de la deixalleria municipal.

3. Per a les activitats de construcció generadores de runa que no sol·licitin,, l'ocupació de la via pública per contenidor de runes, la taxa s'acreditarà en el moment de sol·licitar la llicència d'obres.

Article 14è. Declaració i ingrés

1.Per a les activitats que s'exerceixin en local, dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota de l'exercici, prorratejada per trimestres naturals.

2. Per les activitats que s'exerceixin en local, quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració. En cas que en un local es produeixi un canvi d'activitat que suposi variació en la quota tributària a ingressar en concepte de taxa d'escombraries, es procedirà a prorratejar per quotes trimestrals les quotes anuals de les diferents activitats per tal de regularitzar el seu pagament, aplicant el nou import de la nova activitat a partir del trimestre següent en que es comuniqui la nova activitat.

3. En cas de baixa definitiva de l'activitat, que s'haurà d'acreditar amb baixa de la llicència municipal d'activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els quals no s'ha exercit cap activitat.

4. Per les activitats que s'exerceixin en local, quan s'atorgui una llicència temporal o es comuniqui prèviament per activitat de caràcter temporal, on consti en el moment de l'atorgament la data de finalització no prorrogable de la mateixa, es calcularà la taxa en funció dels trimestres efectius d'activitat previst.

Article 15è. Bonificacions

1. Els generadors de residus comercials que d'acord amb la ordenança reguladora dels residus de Palafrugell (art. 36), puguin optar a una gestió privada, tindran les següents bonificacions (acumulables):

Residu Bonificació
Cartró 10 %
Envasos 20 %
Vidre 20 %
Orgànica 20 %
Resta 30 %

Als establiments que gestionin de forma privada la totalitat dels residus, els hi serà d'aplicació la quota mínima establerta a l'article 10.2 de l'Ordenança Fiscal.

Disposició final. Vigència

Aquesta ordenança, que ha estat aprovada pel Ple l'Ajuntament en sessió de 27 d'octubre de 1994 i modificada en sessió de data 25 d'octubre de 2022, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2023 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons