Junta de Govern Local

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’Alcalde, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. L'Alcalde determina el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors i regidores que hagin d’ostentar tal condició. Les competències de la Junta de Govern Local són:

 • L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.
 • Les atribucions delegades per l'Alcalde a Junta de Govern són:
  • Autoritzar i disposar de despeses a partir de 6.010,12 euros i dins del límits de la seva competència contractual.
  • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
  • Aprovar acords sobre contractació administrativa i concessions de tota classe quan no es superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
  • Aprovar els projectes d'obres i de serveis, quan siguin d'import no superior a 6.000.000 d'euros i estiguin previstos en el pressupost.
  • Aprovar l'adquisició de béns i drets que no superi el 10% dels recursos ordinaris ni els 3.000.000 d'euros.
  • Aprovar l'atorgament de llicències urbanístiques, d'ocupació de la via pública i de les platges i llicència ambiental.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local no són públiques i es fan cada dijous a les 9 del matí. A partir del 14 de juliol de 2015, la publicació al web dels extractes dels acords de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palafrugell compleix els requisits de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet. Podeu consultar la informació sobre els membres de la Junta de Govern Local al web municipal.

Any 2018 (2)

Any 2016 (51)

Any 2014 (52)

Any 2012 (52)

Any 2017 (51)

Any 2015 (50)

Any 2013 (51)

Any 2011 (50)