Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Comunicació d'obertura d'habitatges d'ús turístic

Tramitacions suspeses fins al novembre de 2024

Què és?

Tenen la consideració d'habitatges d'ús turístic (HUT) aquells que són cedits pel seu propietari a tercers, a canvi de contraprestació econòmica, en condicions d'immediata disponibilitat, per un període màxim de 31 dies.

El titular de l'activitat és la persona propietària de l'habitatge. Se cedeixen sencers i han de disposar de la cèdula d'habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.

Obtenció del número de registre

Els habitatges d'ús turístic s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). A aquests efectes, la Generalitat de Catalunya tramita directament les altes, baixes i canvi de titularitat dels habitatges d'ús turístic situats en el nostre terme municipal.

Un cop registrada la comunicació a traves del lloc web del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, rebreu una resposta especificant que Per completar aquest tràmit i iniciar l'activitat cal abonar la taxa municipal que us requerirà l'ajuntament corresponent. Per a obtenir més informació sobre la taxa ha deu contactar amb l'ajuntament o visitar la seva seu electrònica.

Un cop finalitzi la tramitació, la Generalitat de Catalunya us farà arribar el Document acreditatiu de la inscripció del HUT al RTC al correu electrònic indicat a la comunicació d'obertura.

Les persones físiques i jurídiques titulars d'un HUT estan obligades a rebre notificacions i comunicacions electròniques per part de l'administració. A aquest efecte hauran d'accedir a l'Àrea privada de l'oficina virtual de tràmits de la Generalitat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica propietària d'un habitatge i que el vulgui destinar a ús turístic. Cal que l'habitatge disposi de la corresponent cèdula d'habitabilitat.

La sol·licitud l'ha de fer la persona titular de l'habitatge (no pot fer-ho l'empresa gestora ni de manteniment) o bé la persona física o jurídica que n'ostenti la representació legal.

Com es fa?

Les persones físiques o jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds relatives als habitatges d'ús turístic (altes, baixes i canvis de titularitat) per mitjans electrònics a través del lloc web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. Per tant, no cal que us adreceu a l'ajuntament per efectuar aquests tràmits.

Documentació necessària per tramitar una comunicació d'obertura d'una activitat econòmica d'habitatge d'ús turístic:

  • Formulari degudament emplenat electrònicament (en línia)

Documentació necessària per tramitar un canvi de titularitat d'una activitat econòmica d'habitatge d'ús turístic:

  • Formulari degudament emplenat electrònicament (en línia)

Documentació necessària per tramitar la baixa d'una activitat econòmica d'habitatge d'ús turístic:

  • Formulari degudament emplenat electrònicament (en línia)

Documentació necessària per tramitar una modificació d'activitat econòmica d'habitatge d'ús turístic:

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

El tràmit referent als habitatges d'ús turístic (HUT) només es pot fer internet. Per tant, la persona física o jurídica titular de l'habitatge, o bé el seu representant legal han de fer la tramitació en línia, ja sigui per a una alta, una modificació o bé una baixa.

Quan es fa?

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió ordinària celebrada el 31 d'octubre de 2023, va acordar suspendre la tramitació de les comunicacions d'inici o ampliació d'activitat d'habitatge d'ús turístic en el terme municipal de Palafrugell, pel període d'1 any extensible a 2 anys.

Quin cost té?

L'import a pagar per tramitació de l'expedient és de 142,55 euros. La quantia de la taxa a ingressar resultarà d'aplicar sobre l'import establert els següents coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local:

Superfície construïda Coeficient corrector Import
Fins a 120 m2 0,50 71,27 euros
De 121 a 250 m2 0,75 106,91 euros
De 251 a 500 m2 1 142,55 euros
De 501 a 1.000 m2 1,25 178,19 euros
Més de 1.000 m2 1,50 213,83 euros

La no liquidació de la taxa comportarà que l'habitatge no s'inscrigui en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC).

Temps de tramitació

Mitjançant la realització d'aquest tràmit la persona propietària inicia el procediment d'habilitació corresponent, i previ abonament de la taxa municipal, ja podrà iniciar l'activitat. Un cop l'ajuntament hagi comunicat a l'administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l'habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme.

El silenci administratiu, en aquest tràmit, no opera. Les vies de reclamació son les ordinàries del procediment administratiu.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Les administracions públiques disposen de plataformes tecnològiques que permeten la verificació del compliment de les dades comunicades.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, s'ha d'iniciar d'ofici un procediment d'esmena de requisits formals, per mitjà de la notificació del requeriment a la persona interessada, per tal que esmeni les deficiències en el termini de deu dies a comptar de la notificació, sens perjudici de la incoació del procediment sancionador corresponent.

Als efectes normatius, la inexactitud, la falsedat o l'omissió son de caràcter essencial en els supòsits següents:

  1. Si les dades consignades no permeten d'identificar degudament el titular i l'activitat exercida, ni les característiques que siguin rellevants per a determinar la normativa aplicable.
  2. Si les dades consignades no són certes i s'han alterat voluntàriament per tal d'atribuir a la comunicació algun dels elements o requisits essencials necessaris.
  3. Si l'activitat no disposa d'alguna de les llicències o comunicacions sectorials o urbanístiques necessàries.
  4. Si no es presenta la documentació necessària o bé aquesta no s'adequa a l'objecte o a les finalitats de l'activitat.

Si els defectes detectats s'han esmenat o si, en vista de les al·legacions presentades, l'administració determina la manca de defecte, s'ha de posar fi al procediment de comprovació.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Accediu a la pàgina de tramitació en línia

2 Descarregueu i ompliu el formulari corresponent

3 Adjunteu la documentació necessària al formulari

4 Valideu el formulari i el deseu

5 Torneu a la pàgina de tramitació en línia per enviar el formulari

Tramitació en línia

Darrera actualització

dimecres, 08 novembre 2023 09:02

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons