Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Alta al Padró d'habitants

En termini

Què és?

Totes aquelles persones que fixin el seu domicili habitual dins el terme municipal de Palafrugell han d'estar inscrites en el padró municipal d'habitants. Cal empadronar-se per demanar documents oficials i tenir accés als serveis municipals, així com poder exercir el dret de vot.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat que vulgui fixar la seva residència dins el terme municipal de Palafrugell de forma habitual.

Com es fa?

El tràmit es pot fer en línia des d'aquesta mateixa pàgina, o bé personalment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Cal aportar la documentació que es detalla tot seguit. Els documents s'accepten en les dues llengües oficials, el català i el castellà. En cas contrari, caldrà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

Documents d'identificació en vigor de totes les persones majors d'edat afectades pel tràmit, segons sigui el cas:

 • Persones espanyoles: DNI o passaport.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen (en cas d'aportar el certificat del NIE, aquest s'ha d'acompanyar sempre amb el passaport o el document d'identitat del país d'origen).
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.

Documentació d'identificació personal de totes les persones menors d'edat afectades pel tràmit, segons sigui el cas:

 • Espanyols majors de 14 anys: DNI o passaport.
 • Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen, DNI o passaport.
 • Estrangers: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document, només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si a la documentació del menor no hi surten totes les dades dels pares, caldrà aportar la inscripció de naixement o passaport dels pares on hi constin totes les dades del menor.

Documentació per a persones representants:

 • Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzant.
 • Autorització

Les autoritzacions per fer gestions al padró d'habitants seran vàlides:

 • Presencialment, amb signatures originals dels documents presentats.
 • Electrònicament, només seran vàlids els documents signats amb signatura digital.

No s'accepten documents amb signatures escanejades o fotocòpies.

En cas de separació o divorci:

 • En cas de no existir resolució judicial, cal la presentació de la Declaració conjunta de menors, amb signatura original d'ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les còpies dels documents d'identitat d'ambdós i on consten les seves signatures.
 • Si la sentència és en condició de guàrdia i custòdia compartida, cal aportar aquesta per adjuntar obligatòriament a la documentació de l'expedient i la Declaració conjunta de menors amb signatura original d'ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les còpies dels documents d'identitat d'ambdós i on consten les seves signatures o en cas de resolució judicial que determina de manera expressa on ha d'estar empadronat el menor cal la presentació de la Declaració responsable de menors signada per la persona peticionària amb l'original i fotocòpia dels documents d'identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d'edat
 • En cas de sentència de separació o divorci on consta l'anotació de la guàrdia i custòdia a nom de la persona peticionària, l'original d'aquesta per adjuntar obligatòriament a la documentació de l'expedient i la Declaració responsable de menors corresponent signada per la persona peticionària, amb l'original i fotocòpia dels documents d'identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d'edat

Altres situacions:

 • Documentació judicial de la tutela de menors, per adjuntar obligatòriament a la documentació de l'expedient.

Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al Padró

Domicili de propietat:

Si al rebut de l'Impost de béns immobles (IBI) consteu com a titular no heu d'aportar justificació, es comprova d'ofici.

En cas que no consteu al rebut de l'Impost de béns immobles (IBI) com a titular, heu de justificar la propietat amb un dels següents documents:

 • Escriptura de propietat de l'habitatge on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària. En cas d'haver usdefruit cal l'autorització expressa del titular del dret, signada original i la fotocòpia del seu document d'identificació.

Domicili de lloguer:

 • Contracte de lloguer vigent (no indefinit) amb una durada mínima de 6 mesos. Si és de vigència inicial inferior a 6 mesos, haurà de ser un contracte prorrogat per sobre d'aquest termini (la pròrroga haurà de constar de manera explícita) acompanyat del darrer rebut pagat.
 • Contracte de lloguer prorrogat, acompanyat de pròrroga vigent i del darrer rebut pagat.

Altres situacions:

En cas de separació o divorci, sentència on es concedeix l'ús i gaudi de l'habitatge a un dels cònjuges, acompanyada d'un dels documents esmentats anteriorment per a l'acreditació del domicili.

Autorització expressa per a la inscripció al domicili, signada original, d'una persona major d'edat, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on ha de constar la signatura i només pot autoritzar a empadronar-se al domicili:

 • El propietari de l'habitatge justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.
 • El llogater de l'habitatge justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

L'alta al padró d'habitants es realitza en el mateix moment en què es demana sempre i quan la documentació presentada sigui correcte. En el cas de manca de documentació que acrediti el dret de l'empadronament, es farà la petició per escrit. L'Ajuntament té un termini de 3 mesos per resoldre la petició.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La baixa del municipi de procedència s'efectua automàticament en el moment de donar-se d'alta a l'Ajuntament de Palafrugell.

Els estrangers no comunitaris que no disposin de permís de residència permanent, han de renovar la seva inscripció al padró d'habitants cada dos anys.

L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment altra documentació acreditativa de la residència habitual al domicili per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal d'habitants.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 11:51

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons