Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Tramitació de subvencions

En termini

Què és?

Es considera subvenció qualsevol lliurament de fons realitzat per l'Ajuntament a favor de persones públiques o privades, sempre que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris i que estigui subjecte al compliment d'una determinada finalitat d'utilitat pública o interès social.

L'Ajuntament de Palafrugell convoca anualment dos tipus de procediments per a la concessió de subvencions:

Subvencions de concurrència pública

És la forma ordinària de concessió de les subvencions. Aquest procediment es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, amb l'objectiu d'establir una prelació entre elles d'acord amb els criteris de valoració prèviament establerts en les bases reguladores i en la convocatòria, i l'adjudicació, dins del crèdit disponible, a favor d'aquelles que hagin obtingut major valoració.

Subvencions directes

Les subvencions podran atorgar-se directament en els casos següents:

 1. Quan estiguin consignades de manera nominativa en el pressupost general de l'Ajuntament.
 2. Quan l'atorgament o la seva quantia vingui imposada per una norma de rang legal.
 3. Amb caràcter excepcional, aquelles subvencions en les que s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades per l'àrea gestora que dificultin la seva convocatòria pública.

S'exclouen les ajudes d'urgència social i també les ajudes de cooperació al desenvolupament, ja que disposen d'un reglament propi que regula la seva concessió.

Qui ho pot demanar?

Associacions i particulars sempre i quan desenvolupin la seva activitat al municipi de Palafrugell i sigui d'utilitat pública o interès social.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Les demandes de subvencions, atenent al tipus de procediment, poden ser:

Concessió per concurrència

Caldrà presentar el model de sol·licitud degudament emplenat i acompanyat de la documentació següent:

 • Còpia del DNI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d'altri, documentació acreditativa de la seva representació.
 • En el cas de persones jurídiques caldrà presentar còpia del NIF, així com la còpia dels estatuts de l'entitat, degudament inscrits en el registre corresponent.
 • En el cas d'associacions ciutadanes, només caldrà fer referència a la inscripció en el registre municipal d'associacions de l'Ajuntament, sempre que les dades que hi constin siguin actualitzades.
 • Model de Fitxa d'alta de creditor, en el cas de primera petició, o en el cas de modificació de dades.
 • Declaració responsable d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social.
 • Memòria explicativa de les actuacions per a les que se sol·licita la subvenció, amb el pressupost detallat de les despeses de l'activitat o projecte proposat i del seu finançament, d'acord amb els models establerts per l'Ajuntament.
 • Si escau, documentació justificativa necessària per a la valoració dels criteris establerts per a l'avaluació de les subvencions concedides mitjançant procediment de concurrència competitiva, d'acord amb els models establerts per l'Ajuntament. No es valoraran els mèrits que no es presentin en aquests models normalitzats.

Una vegada realitzat el projecte o activitat, el beneficiari haurà de justificar davant l'àrea gestora que l'import de la subvenció s'ha destinat a les activitats per a les quals s'ha concedit i que s'han acomplert les condicions exigides en l'acord de concessió.

Concessió directa

El conveni és l'instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes de manera nominativa.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

En cada convocatòria de subvenció s'especificarà el termini per presentar la sol·licitud.

Quin cost té?

La tramitació és gratuïta.

Quin import es rep?

La quantia de les subvencions es determina a la convocatòria específica, i podrà ser com a màxim del 100% del cost total de l’activitat subvencionada.

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció concedida per altres administracions o ens públics o privats, sempre i quan no se superi el cost del projecte subvencionat.

Temps de tramitació

6 mesos, com a màxim.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Les subvencions atorgades per l'Ajuntament tenen caràcter voluntari i eventual. Podran ser revocades o reduïdes en futures convocatòries, no generaran cap dret i no es podran al·legar com a precedent.

No es podran concedir noves subvencions als peticionaris que tinguin pendents de justificació subvencions concedides anteriorment, i ja hagi transcorregut el termini establert a la seva justificació.

Per a més informació, podeu consultar el Protocol de tramitació de les subvencions.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dijous, 29 febrer 2024 10:39

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons