Ple

Ple

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'Alcalde, està integrat per tots els regidors i regidores. Les competències del Ple són: 

  • El control i fiscalització dels òrgans de govern. 
  • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals: alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d'òrgans desconcentrats, alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom.
  • L'aprovació inicial del planejament general.
  • L'aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances. 
  • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels pressupostos i l'aprovació dels comptes.
  • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
  • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions Públiques. 
  • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual. 
  • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
  • La votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell.

Formen el ple municipal els 21 regidors de l’Ajuntament. Les sessions dels plens estan obertes al públic i es realitzen l’últim dimarts de cada mes. Podeu consultar les actes del Ple, des del 1752, a l'Arxiu Municipal.

Any 2017 (16)

Any 2015 (18)

Any 2013 (16)

Any 2011 (17)

Any 2016 (15)

Any 2014 (16)

Any 2012 (15)