Ordenança fiscal número 3. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

Article 1r. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeix l'obtenció de la llicència d'obra urbanística o sigui aplicable el règim de comunicació prèvia, s'hagi obtingut o no aquesta llicència s'hagi realitzat o no la comunicació prèvia.

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior podran consistir en:

 1. Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta.
 2. Obres de demolició.
 3. Obres en edificis, siguin aquelles que modifiquen la seva disposició interior com les que modifiquen el seu aspecte exterior.
 4. Alineacions i rasants.
 5. Obres de fontaneria i de clavegueram.
 6. Obres en cementiris.
 7. Qualsevulla altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència d'obra urbanística.

Article 2n. Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l'immoble sobre la que es realitzi la instal·lació, construcció o obra.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent, tindrà la condició de subjecte passiu substitut del mateix, qui sol·liciti la corresponent llicència o realitzi la construcció, instal·lació o obra.

El substitut podrà exigir del contribuent l'import de la quota tributària satisfeta.

Article 3r. Base imposable, quota i acreditament

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l'obra, i s'entén com a tal, a aquests efectes, el cost d'execució material d'aquella. No formen part de la base imposable l'Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d'execució material.

2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar la base imposable al tipus de gravamen.

3. El tipus de gravamen general serà el 4 %.

4. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent o no s'hagi presentat la comunicació prèvia.

Article 4t. Gestió

1. El subjecte passiu haurà de presentar autoliquidació d'aquest impost en el termini de 15 dies des de la recepció de la resolució de concessió o atorgament de la llicència. Una vegada exhaurit el termini de presentació de l'autoliquidació seran d'aplicació els recàrrecs per presentació extemporània previstos a l'article 27 de la Llei General Tributària.

2. En el cas d'obres menors sotmeses al règim de comunicació, caldrà acreditar el pagament de l'impost mitjançant autoliquidació com a condició prèvia per presentar la sol·licitud de comunicació.

3. L'autoliquidació a què es refereix l'apartat primer tindrà el caràcter de liquidació provisional. En cas d'obres majors, per al càlcul de la base imposable de la referida liquidació s'aplicarà el major dels següents càlculs:

 • L'import declarat per la persona interessada
 • L'import resultant de l'aplicació dels preus de l'annex de la present ordenança

En cas d'obres menors pel càlcul de la base imposable s'aplicarà els preus de l'annex de l'ordenança.

4. Els subjectes passius hauran de presentar en el termini de 2 mesos des de la finalització de les obres declaració del cost real de l'obra realitzada. Es considerarà data de finalització de l'obra , la data en que s'emeti el certificat final d'obra quan sigui preceptiu o en altres casos la data de caducitat de la llicència.

5. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament i del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, i practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui.

Article 5è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària, les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Article 6è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Article 7è. Bonificacions

1. S'estableix, d'acord amb l'article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una bonificació de la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà , prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

De conformitat amb l'article 103.2 s'estableixen les següents bonificacions:

 1. Bonificació del 95% de la quota per les obres que a executar en equipaments d'ús públic per altres administracions , ja sigui directament o mitjançant altres ens de dret públic o privat.
 2. Bonificació del 95% per les obres a executar com a conseqüència de desastres naturals o per motius de força major.
 3. Bonificació del 75% de la quota per les obres a executar per fundacions sense finalitat lucrativa amb finalitats d'assistència social sempre que les obres guardin relació amb l'activitat fundacional.
 4. Bonificació del 60% de la quota per les empreses que sol·licitin llicència d'obres, tant per instal·lació de noves activitats com remodelació d'activitats ja existents, inclosa la instal·lació de plaques solars, que estiguin situades en qualsevol dels següents sectors urbanístics:
  • Pa 1.3 Zona Industrial Circumval·lació Nord
  • Ua 1.1 La Fanga
  • Ua 1.7 Antiga Zona Industrial
  • Pa 1.22 Vins i Licors Grau
  • SUD 1.12 Brugueres II
  • SUD 1.13 Circumval·lació Nord - Les Brugueres
  Serà requisit que entre l'atorgament de la llicència i l'inici de les obres no es superin els sis mesos
 5. Bonificació del 60% per les obres a executar per l'inici o remodelació d'una activitat econòmica sempre que el titular de la llicència d'obres o persona que realitzi la comunicació prèvia de l'obra, coincideixi amb el titular de l'activitat econòmica, tant si l'activitat requereix de llicència municipal com si es tramita per comunicació prèvia o declaració responsable.
 6. Bonificació del 50% de la quota per les obres que tinguin per objecte la rehabilitació integral de les façanes. En els casos en que l'objecte de l'obra suposi la rehabilitació d'edificis, aquesta bonificació únicament s'aplicarà per la part de la despesa que correspongui a la rehabilitació de façanes.

2. S'estableix una bonificació del 50% de la quota de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a favor de subjectes passius que realitzin obres de reforma que suposin ajustos raonables de l'habitatge en matèria d'accessibilitat que s'acreditarà amb informe preceptiu favorable de l'àrea d'Urbanisme.

3. S'estableix una bonificació del 50% de la quota de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres a favor dels subjectes passius que realitzin obres de reforma o nova construcció que tinguin com a objecte la creació d'un habitatge adaptat per a discapacitats.

4. La bonificació contemplada a l'apartat 2n. i 3r. del present article serà del 90% de la quota quan el subjecte passiu sigui una persona d'edat superior a 65 anys o amb mobilitat reduïda.

5. Gaudiran d'una bonificació del 60% de la quota de l'Impost les Construcció, Instal·lacions o Obres referents als habitatges de protecció oficial.

6. S'estableix una bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. L'aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions disposin de la corresponent homologació per l'administració competent.

7. Les bonificacions previstes al present article s'aplicaran sobre la quota resultant d'aplicar, si s'escau, altres bonificacions previstes en el present article.

8. Les bonificacions esmentades en el present article hauran de de ser sol·licitades pel subjecte passiu de l'impost en el termini d'un any des de l'atorgament de la llicència o presentació de la comunicació prèvia. Per a la bonificació establerta a la lletra e) de l'apartat primer, el termini d'un any es computarà des de la data de finalització de les obres.

Disposició final. Vigència

Aquesta ordenança, que ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 28 de desembre de 1995 i modificada en sessió de data 25 d'octubre de 2022, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener del 2023 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Annex preus ICIO

Preus aplicables a obres majors i menors Coeficient euros m2
1. Habitatges unifamiliars i bifamiliars
En filera 1,500 765,00
Aïllats 1,800 918,00
2. Habitatges plurifamiliars
Entre mitgeres 1,600 816,00
Aïllats 1,800 918,00
3. Espais complementaris de l'habitatge
Golfes vinculades a habitatges en filera (alçada superior a 1,50 m) 1,500 765,00
Golfes vinculades a habitatges entre mitgeres (alçada superior a 1,50 m) 1,600 816,00
Golfes vinculades a habitatges aïllats (alçada superior a 1,50 m) 1,800 918,00
Golfes (trasters) en edifici plurifamiliar 1,200 612,00
Aparcaments en edificis plurifamiliars 1,000 510,00
Garatges en habitatges unifamiliars 1,000 510,00
Locals comercials en plantes baixes 1,200 612,00
4. Edificis industrials, comercials, magatzems i similars o assimilables
Coberts (llum menor o igual a 10 m i 1 planta) 0,400 204,00
Sense distribuir i amb estructura senzilla
Llum menor o igual a 10 m 0,600 306,00
Llum major de 10 m 0,700 357,00
Amb superfície distribuïda i/o estructura singular
Llum menor o igual de 10 m 1,200 612,00
Llum major de 10 m 1,300 663,00
5. Edificis administratius, de serveis i altres
Arquitectura monumental, cinemes, discoteques, museus, teatres 3,000 1.530,00
Oficines, escoles de primària, ESO, Batxillerat, FP 2,000 1.020,00
Clíniques, hospitals 2,800 1.428,00
Biblioteques, escoles universitàries, presons, centres mèdics 2,600 1.326,00
Hotels de 5 estrelles 3,000 1.530,00
Hotels de 4 estrelles 2,600 1.326,00
Hotels de 3 estrelles 2,200 1.122,00
Hotels de 2 estrelles 2,000 1.020,00
Hotels d'1 estrella, pensions 1,800 918,00
6. Obres d'urbanització i esportives
Vials fins a 8 metres 1,000 510,00
Vials fins a 12 metres 1,410 719,10
Vials de més de 12 metres 1,840 938,40
Espai pavimentat (m2) 0,490 249,40
Espai lliure enjardinat (m2) 0,100 51,00
Pistes esportives (m2) 0,500 255,00
7. Reposició de voreres o de pavimentació de la via pública
De formigó 0,070 35,70
De panot 0,160 81.60
D'asfalt 0,088 44,88
8. Desmunt o terraplenat en solars, excepte en cas d'afectar estructures adjacents 0,025 12,75
9. Neteja de runes i vegetació solars i finques
Desemborsament sense implicar moviments de terres 0,010 5,10
10. Construcció de piscina 1,350 688,50
11. Paret de tanca de solars i de finques
Massissa (alçada 1,80 m) 0,375 191,25
De reixat metàl·lic (alçada 1,50 m) 0,370 188,70
Mixta obra i reixat (alçada 1 m) 0,640 326,40
Filat (alçada 1,50 m) 0,060 30,60
Filat ramader 0,026 13,16
12. Revestiments i tractaments de façanes
Sense modificar l'estructura, la composició ni les fusteries 0,250 127,50
Revestiments especials: estucs, esgrafiats, etc. 0,350 178,50
Substitució de fusteries 0,500 255,00
Restauració de cornises, dintells, bracals (ml) 0,250 127,50
13. Pintat de façana d'edificis 0,035 17,85
14. Arranjament o substitució de cobertes sense modificació d'estructura existent
Plana transitable 0,230 117,30
Plana no transitable 0,055 28,50
Inclinada de teula 0,180 91,80
15. Col·locar canaló o baixants de recollida d'aigües pluvials
De PVC 0,100 51,00
Metàl·lics 0,250 127,50
16. Xemeneies de tipus domèstic, col·lectives o de restauració 0,250 127,50
17. Pavimentació de patis, voreres i similars en interiors de finques 0,250 127,50
18. Treballs de reforma amb canvis de distribució i/o modificacions de l'estructura
En habitatges 1,150 586,50
En locals sense canvi d'ús, primers 100 m2 1,000 510,00
En locals sense canvi d'ús, a partir de 100 m2 i fins a 400 m2 0,525 267,75
En locals sense canvi d'ús, a partir de 400 m2 0,200 102,00
En locals amb canvi d'ús, primers 100 m2 1,150 586,50
En locals amb canvi d'ús, a partir de 100 m2 i fins a 400 m2 0,660 336,60
En locals amb canvi d'ús, a partir de 400 m2 0,250 127,50
19. Treballs d'adequació sense canvis de distribució ni modificacions de l'estructura
En habitatges 0,850 433,50
En locals, primers 100 m2 0,750 382,50
En locals, a partir de 100 m2 i fins a 400 m2 0,350 178,50
En locals, a partir de 400 m2 0,150 76,50
20. Reforma en cuines i/o banys substituint paviments, revestiments de parets, sanitaris i/o instal·lacions
Fins a 5 m2 2,000 1.020,00
Per m2 d'excés 1,100 561,00
21. Paviments interiors. Reparacions o substitucions 0,150 76,50
22. Col·locació de cel ras 0,090 45,90
23. Revestiments de rajola o acabats de paraments interiors 0,111 56,61
24. Enderroc d'edificis euros m3
Edificació aïllada 0,010 5,10
Edificació entre mitgeres 0,021 10,71
Edificació complicada 0,031 15,81
25. Instal·lació de plaques solars
Fins a 5 m2 2,000 1.020,00
Per m2 d'excés 1,100 561,00
26. Instal·lació de tendals i rètols
Fins a 5 m2 1,150 586,50
Per m2 d'excés 0,525 267,75
27. Tala d'arbres euros unitat
Per unitat 0,150 76,50
Altres coeficients
Coeficient per nivell superior d'estàndard de qualitat (Cq) 1,2

Nota: els coeficients utilitzats en aquest annex de preus corresponen als coeficients del mòdul de 510 euros del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons