Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Declaració tributària a efectes de l'IIVTNU (plusvàlua)

En termini

Què és?

Es tracta de la presentació de la declaració tributària de transmissió d'un bé immoble de naturalesa urbana, dins el terme municipal de Palafrugell, per tal de fer la liquidació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), anomenat també plusvàlua.

Qui ho pot demanar?

Ho pot fer qualsevol persona física o jurídica que transmeti la propietat d'un immoble o que es constitueixi un dret real del tipus usdefruit sobre un immoble. En qualsevol cas serà necessari que l'immoble tingui la consideració d'urbà a efectes cadastrals.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Cal presentar, en tots els casos, la documentació següent:

 • Model de sol·licitud
 • Còpia de l'escriptura o document públic que acrediti la meritació de l'impost

A més, en els casos de sol·licitud de liquidació utilitzant el mètode de càlcul per estimació directa o més beneficiós, i de sol·licitud de no subjecció, cal presentar també:

 • Còpia de l'escriptura o document públic que acrediti l'adquisició anterior de la finca
 • Declaració o autoliquidació presentada a l'efecte de l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD)

Presentació de les escriptures per part dels notaris

L'Ajuntament de Palafrugell està registrat en el sistema ANCERT (Agència Notarial de Certificació), i per tant, els notaris poden enviar telemàticament les escriptures que hagin formalitzat a través d'aquesta plataforma, i donar així compliment a l'article 254 de la Llei Hipotecària.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

En les compravendes i donacions, el termini per presentar la documentació és de 30 dies hàbils des de la data de la transmissió (data de l'escriptura).

En el cas d'herències, serà de 6 mesos comptats des de la data de la mort del causant, prorrogables fins a un any si així ho sol·licita el subjecte passiu.

Exhaurit el termini sense que s'hagi presentat la documentació, s'aplicaran els recàrrecs següents:

 • Dins el primer mes següent a la finalització del termini establert: 1%
 • Per cada mes complert de retard en la presentació: 1% addicional
 • Més de 12 mesos de retard: 15%, més els interessos de demora

Els contribuents, de manera simultània a la presentació de les escriptures, poden requerir l'emissió del document d'autoliquidació per procedir al pagament de l'impost.

En el cas que no es realitzi aquesta declaració-liquidació de l'impost, l'Ajuntament notificarà posteriorment la liquidació als subjectes passius tot indicant els terminis per fer efectiu el pagament.

Quin cost té?

La quota tributària és el resultat d'aplicar sobre la base imposable el tipus tributari vigent segons l'ordenança fiscal, que actualment és del 30%.

La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys. Podeu consultar més informació sobre la determinació de la base imposable de l'impost a l'Ordenança fiscal número 4.

Mètodes possibles per a la determinació de la base imposable de l'impost

 • Mètode objectiu per al càlcul de la quota de l'impost. La determinació de la quota de l'impost es realitza prenent com a base imposable el resultat de multiplicar el valor del terreny a la data de meritació, que serà el que tingui determinat a efectes de l'IBI, pel coeficient corresponent al període de generació.
 • Mètode d'estimació directa per al càlcul de la quota de l'impost. La determinació de la quota de l'impost es realitza mitjançant l'estimació directa prenent com a base imposable de l'impost l'increment de valor realment obtingut. Aquesta opció alternativa d'estimació directa ha d'ésser sol·licitada expressament per la persona contribuent, aportant la documentació acreditativa que correspongui. En aquest cas, l'administració es reserva la facultat de comprovar els valors declarats.
 • Mètode més beneficiós per al subjecte passiu. La determinació de la quota de l'impost es realitza d’acord amb el mètode que resulti econòmicament més beneficiós pel subjecte passiu, dels dos mètodes anteriors.

No subjecció a l'impost

D'acord amb el que estableix l'article 104.5 del TRLRHL, no es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals es constati la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors dels terrenys esmentats en les dates de transmissió i adquisició.

Per a acreditar la inexistència d'increment de valor i per tant la no subjecció a l'IIVTNU, la persona interessada haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició.

Per constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició del terreny, es prendrà en cada cas el major dels valors següents, sense que a aquests efectes es puguin computar les despeses o els tributs que gravin aquestes operacions: el que consti al títol que documenti l'operació o el comprovat, si escau, per l'Administració tributària. Si l'adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu es prendrà, si escau, pel primer dels dos valors a comparar assenyalats anteriorment, el declarat a l'impost sobre successions i donacions.

Bonificacions

En els supòsits de transmissió de terrenys i transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzats a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, el cònjuges i els ascendents i adoptats, gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost corresponent a la transmissió de l'esmentat immoble, d'acord amb el quadre següent:

Superfície del terreny transmèsBonificació
Inferior a 200 m295%
Entre 200 m2 i 300 m275%
Entre 300 m2 i 400 m250%
Entre 400 m2 i 500 m225%
Superior a 500 m210%

Aquesta bonificació serà aplicable sempre i quan:

 1. Es tracti de l'habitatge habitual del difunt, i l'adquiridor hi hagi figurat empadronat permanentment en el termini de dos anys abans de la data de defunció.
 2. Es tracti de l'immoble on es desenvolupa una activitat econòmica i l'adquiridor continuï l'exercici de l'activitat al seu nom.
 3. Per tal de gaudir d'aquesta bonificació, l'adquiridor no podrà transmetre l'immoble en un període de tres anys des de la seva adquisició. En cas que es produeixi la transmissió abans dels tres anys i s'hagués gaudit d'aquesta bonificació en la liquidació de la quota a ingressar, s'haurà d'ingressar a l'Ajuntament la diferència entre la quota bonificada i la quota que hauria ingressat sense bonificació més els interessos legals comptats entre la data de l’ingrés de la liquidació bonificada i la data de devolució.

Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol·licitada expressament pels subjectes passius.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Tràmits relacionats

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 10:59

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons