Ordenança fiscal número 4. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

Capítol I. Fet imposable

Article 1r

1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i els classificats de característiques especials i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats.

2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:

 1. Negoci jurídic "mortis causa".
 2. Declaració formal d'hereus "ab intestato".
 3. Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
 4. Alienació en subhasta pública.
 5. Expropiació forçosa.
 6. Adjudicació d'immobles als seus copropietaris, sempre que el percentatge adjudicat superi el que es disposava en condomini.

Article 2n

Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana aquells que hagin de tenir la consideració d'urbans, a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, amb independència que estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el padró d'aquell.

Article 3r

1. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.

2. No es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits d'aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en pagament d'elles es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.

Tampoc es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

3. No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA regulada en la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, que se li hagin transferit, d'acord amb el que estableix l'article 48 del Reial Decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de les societats de gestió de actius.

No es produirà la meritació de l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, a entitats participades directament o indirectament per aquesta Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.

No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, o per les entitats constituïdes per aquesta per complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris, a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.

No s'acreditarà l'impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre els citats Fons durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als Fons.

4. En la posterior transmissió dels immobles s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor dels terrenys no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions previstes als apartats 2 i 3 d'aquest article.

5. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals s'acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i d'adquisició, tret que l'Administració pugui demostrar que s'ha produït increment de valor.

L'interessat a acreditar la inexistència d'increment de valor haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició, entenent-se per interessats, a aquests efectes, les persones o entitats a què fa referència l'article 6è d'aquesta Ordenança.

Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició del terreny es prendrà en cada cas el major dels valors següents, sense que a aquests efectes es puguin computar les despeses o els tributs que gravin les operacions esmentades:

 1. El que consti en el títol que documenti l'operació.
 2. El comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària.

Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el que hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquests efectes el que resulti d'aplicar la proporció que representi a la data de meritació de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total i aquesta proporció s'aplica tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al d'adquisició.

Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a constatar la inexistència d'increment de valor, es prendrà el més alt dels valors següents:

 1. El declarat a l'impost sobre successions i donacions.
 2. El comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària.

En la posterior transmissió dels immobles a què fa referència aquest apartat, per al còmput del nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor dels terrenys, no es tindrà en compte el període anterior a la seva adquisició.

Capítol II. Exempcions

Article 4t

Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:

 1. La constitució i transmissió de drets de servitud.
 2. Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt Històric-Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. A aquests efectes, l'ordenança fiscal ha d'establir els aspectes substantius i formals de l'exempció.
 3. Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials. Per tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat de el deute hipotecari. Es presumeix el compliment d'aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat es comprovés el contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.

A aquests efectes, es considera habitatge habitual aquell en què hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als dos anys. Les modificacions en el padró d'habitants que es formalitzin durant els dotze mesos previs a la transmissió es consideraran que es produeixen en la mateixa data de la transmissió. En cas que l'habitatge transmès sigui un habitatge en règim de divisió horitzontal, també s'aplicarà l'exempció si simultàniament es transmet una plaça d'aparcament i/o traster del mateix edifici.

Pel que fa al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

Així mateix, estaran exempts d'aquest impost, els increments de valor dels que resulti una quota líquida inferior a 3,76 euros.

Article 5è

També estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:

 1. L'Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
 2. La comunitat autònoma de Catalunya, la província de Girona, i els organismes autònoms de caràcter administratiu de totes les entitats esmentades.
 3. El municipi de Palafrugell i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
 4. Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico‑docents.
 5. Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats i germandats constituïdes d'acord amb el que es preveu en la Llei 33/1984, de 2 d'agost.
 6. Les persones o entitats a favor de les quals se'ls hagi reconegut l'exempció en tractats o convenis internacionals.
 7. Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes.
 8. La Creu Roja Espanyola.

Capítol III. Subjectes passius

Article 6è

1. És subjecte passiu de l'Impost a títol de contribuent:

 1. En les transmissions de drets de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereixi l'article 35 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real del qual es tracti.
 2. En les transmissions de drets de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereixi l'article 35 de la Llei General Tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real del qual es tracti.

2. En els supòsits a que fa referència la lletra b) de l'apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passius substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereixi l'article 35 de la Llei General Tributària , que adquireixi el terreny o a favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real del qual es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

Capítol IV. Base imposable

Article 7è

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.

Per determinar la base imposable de l'impost, sense perjudici del que disposa l'apartat 5 d'aquest article, s'ha de multiplicar el valor del terreny en el moment de la meritació calculat conforme a l'establert en l'apartat 2, pel coeficient que correspongui al període de generació d'acord amb el quadre previst a l'apartat 4.

2. El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà del que estableixen les regles següents:

a) En les transmissions de terrenys, el valor d'aquests en el moment de la meritació serà el que tinguin determinat en aquest moment als efectes de l'impost sobre béns immobles.

No obstant això, quan aquest valor sigui conseqüència d'una Ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l'aprovació de la Ponència esmentada, es pot liquidar provisionalment aquest impost d'acord amb aquell. En aquests casos, a la liquidació definitiva s'aplicarà el valor dels terrenys una vegada s'hagi obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s'instrueixin, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d'efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d'actualització que corresponguin, establerts a aquest efecte a les lleis de pressupostos generals de l'Estat.

Quan el terreny, tot i ser de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui determinat valor cadastral en el moment de la meritació de l'impost, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment transmesa, a conseqüència d'aquelles alteracions que per les seves característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l'impost sobre béns immobles, conforme a les quals s'hagi d'assignar el valor cadastral, l'Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el valor cadastral referit sigui determinat, referint aquest valor al moment de la meritació.

b) En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, els percentatges anuals continguts a l'apartat 4 d'aquest article s'aplicaran sobre la part del valor definit al paràgraf a) anterior que representi, respecte d'aquell, el valor dels referits drets calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades als efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents:

 1. Usdefruit
  • En el cas de constituir‑se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 per cent del valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir del 70 per cent d'aquest valor cadastral.
  • En cas d'usdefruit vitalici, el seu valor serà equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny en el cas que l'usufructuari tingués menys de vint anys, i aquesta quantitat minorarà en un 1 per cent per cada any que passi d'aquesta edat, fins al límit mínim del 10 per cent del valor cadastral esmentat.
  • Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la plena propietat del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent del valor cadastral del terreny usufructuat.
  • Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les lletres anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps d'aquesta transmissió.
 2. Nua propietat
  • Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat segons les regles anteriors.
 3. Ús i habitació
  • El valor dels drets reals d'ús i habitació serà el que resulti d'aplicar al 75 per cent del valor cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
 4. Dret real de superfície
  • El dret real de superfície s'ha de fixar d'acord amb les regles de l'usdefruit temporal.
 5. Altres drets reals
  • En la constitució o la transmissió de qualsevol altres drets reals de gaudi limitatius del domini, diferents dels que estan enumerats en aquest article, es considerarà com el seu valor, als efectes d'aquest impost: a) El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que el resultat de la capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual. b) Aquest darrer, si aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles.

c) En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o del dret de realitzar la construcció sota sòl sense implicar l'existència d'un dret real de superfície, els percentatges anuals continguts a l'apartat 4 d'aquest article s'aplicaran sobre la part del valor cadastral que representi, respecte d'aquell, el mòdul de proporcionalitat fixat a l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a construir en vol o subsòl i la total superfície o volum edificats una vegada construïdes aquelles.

d) En els supòsits d'expropiacions forçoses, els percentatges anuals continguts a l'apartat 4 d'aquest article s'apliquen sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral sigui inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.

e) En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple.

3. El període de generació de l'increment de valor serà el nombre d'anys al llarg dels quals s'hagi posat de manifest aquest increment. Per al seu còmput, es prendran els anys complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions d'any. En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions de mes.

En els supòsits de no subjecció, llevat que per llei s'indiqui una altra cosa, per al càlcul del període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una posterior transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició, als efectes de l'establert en el paràgraf anterior, aquella en la que es va produir l'anterior meritació de l'impost.

4. El coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, calculat conforme al que disposen els apartats anteriors, serà el que correspongui per a cada període de generació segons el quadre següent:

Període de generacióCoeficient
Inferior a 1 any0,14
1 any0,13
2 anys0,15
3 anys0,16
4 anys0,17
5 anys0,17
6 anys0,16
7 anys0,12
8 anys0,10
9 anys0,09
10 anys0,08
11 anys0,08
12 anys0,08
13 anys0,08
14 anys0,10
15 anys0,12
16 anys0,16
17 anys0,20
18 anys0,26
19 anys0,36
Igual o superior a 20 anys0,45

Si com a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en l'article 107.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal resultés superior al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi aquest excés.

5. Quan, a instància del subjecte passiu, d'acord amb el procediment establert a l'apartat 5 de l'article 3r d'aquesta Ordenança en concordança amb l'article 104.5 del TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor real és inferior a l'import de la base imposable determinada d'acord amb el mètode objectiu de càlcul regulat en els apartats anteriors d'aquest article, es prendrà com a base imposable l'import de l'esmentat increment de valor.

Per acreditar aquests fets, s'utilitzaran les regles de valoració recollides a l'article 104.5 del TRLRHL, havent d'aportar la documentació següent:

 1. Justificació del valor del terreny en l'adquisició (escriptura de compravenda de l'adquisició).
 2. Justificació del valor del terreny en la transmissió (escriptura de compravenda de la transmissió).
 3. En cas de transmissions lucratives, còpia de la declaració o autoliquidació presentada a l'efecte de l'Impost sobre successions i donacions.

El valor del terreny, en les dates d'adquisició i transmissió, serà el més gran de:

 • El que consti en el títol que documenti l'operació.
 • En les transmissions oneroses, serà el que consti en les escriptures públiques.
 • En les transmissions lucratives, serà el declarat en l'Impost sobre successions i donacions.
 • El comprovat, en el seu cas, per l'administració.

En el valor del terreny no s'hauran de tenir en compte les despeses o els tributs que gravin les operacions esmentades.

El requeriment de l'obligat tributari sol·licitant el càlcul de la base imposable sobre dades reals s'haurà d'efectuar, aportant la documentació assenyalada, en el moment de presentar la declaració o, en tot cas, durant el període previst per a la interposició de recurs de reposició contra la liquidació o, en cas d'autoliquidació, durant el període previst per a sol·licitar la seva rectificació.

Capítol V. Deute tributari

Secció Primera. Quota Tributaria

Article 8è

La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del 30%.

Secció Segona. Bonificacions en la quota

Article 9è

1. En els supòsits de transmissió de terrenys i transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, el cònjuge i els ascendents i adoptants, gaudiran d'una bonificació en la quota de l'Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana corresponent a la transmissió de l'esmentat habitatge, d'acord amb el següent quadre:

Superfície del terreny transmès Bonificació
Inferior a 200 m2 95%
Entre 200 m2 i 300 m2 75%
Entre 300 m2 i 400 m2 50%
Entre 400 m2 i 500 m2 25%
Superior a 500 m2 10%

Aquesta bonificació serà aplicable sempre que:

 1. Es tracti de l'habitatge habitual, i per tant últim domicili d'empadronament, del difunt i amb l'adquirent hagi figurat empadronat de manera continuada en el termini de dos anys abans de la data de defunció, ja sigui en el mateix habitatge considerat com habitual en el moment de la defunció o en qualsevol altre. En cas que hi hagi discrepàncies entre els habitatges del cadastre i del padró, de tal manera que en el padró d'habitants, constin difunt i adquirent en domicilis diferents i en canvi a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles els dos domicilis constin com un sol habitatge, es considerarà que correspon al mateix habitatge si es demostra la unitat de l'habitatge amb els subministraments dels diferents serveis, aigua, llum, gas, etc. En cas que l'habitatge transmès sigui un habitatge en règim de divisió horitzontal, també s'aplicarà la bonificació si simultàniament es transmet una plaça d'aparcament i/o traster del mateix edifici.
 2. Es tracti de l'immoble on es desenvolupa una activitat econòmica i l'adquirent continuí el seu exercici al seu nom.
 3. En qualsevol cas l'adquirent no podrà transmetre l'immoble en un període de tres anys des de la seva adquisició. En cas que es produeixi la transmissió abans dels tres anys i s'hagués gaudit d'aquesta bonificació en la liquidació de la quota a ingressar, s'haurà d'ingressar a l'Ajuntament la diferència entre la quota bonificada i la quota que hauria ingressat sense bonificació més els interessos legals del diner entre la data de l'ingrés de la liquidació bonificada i la data de devolució.

Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d'ésser sol·licitada expressament pels subjectes passius. Per les sol·licituds que compleixin els anteriors requisits no es precisarà de resolució expressa per a l'aplicació de la bonificació.

2. La reducció prevista a l'article 107.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, només serà aplicable en el cas de revisió cadastral contemplat a l'article 70 del mateix text normatiu.

Capítol VI. Acreditament

Article 10è

1. L'impost s'acredita:

 1. Quan es transmeti la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.
 2. Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.

2. Als efectes del que disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:

 1. En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
 2. En les transmissions per causa de mort, la de la defunció de causant.

Article 11è

1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma, entenent‑se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declarava per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.

3. En els actes o contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, no cal dir que l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, en el cas de fer‑se la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat 1 anterior.

Capítol VII. Gestió de l'impost

Secció primera. Obligacions materials i formals

Article 12è

Els subjectes passius queden obligats a presentar declaració davant l'Ajuntament de Palafrugell la corresponent declaració tributària, d'acord amb l'establert a l'article 110 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. A la declaració s'haurà d'adjuntar còpia del document públic que acrediti la meritació de l'impost.

Els terminis per a la presentació de la declaració, comptadors des de la data en què es produeixi la meritació de l'impost, són:

 1. Actes inter vius: 30 dies hàbils.
 2. Actes mortis causa: 6 mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud dels subjectes passius.

Aquesta sol·licitud de pròrroga s'ha de presentar dins dels primers sis mesos i s'entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa.

No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d'haver transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant.

2. L'interessat a acreditar la inexistència d'increment de valor haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició. La presentació d'aquesta declaració acreditant la inexistència d'increment de valor haurà de ser presentada en el mateix termini establert a l'apartat 1 del present article en concordança amb l'article 110 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

A l'efecte del que preveu aquest apartat, l'Ajuntament podrà utilitzar les dades consignades per l'obligat tributari en la seva declaració o qualsevol altra que obri en poder seu, podrà requerir l'obligat perquè aclareixi les dades consignades en la seva declaració o presenti justificant dels mateixos i podrà realitzar actuacions de comprovació de valors.

Quan s'hagin realitzat actuacions d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior i les dades o valors tinguts en compte per l'Ajuntament no es corresponguin amb les consignades per l'obligat en la seva declaració, cal fer menció expressa d'aquesta circumstància en la proposta de liquidació, que haurà de notificar-se, amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que la motivin, perquè l'obligat tributari al·legui allò que convingui al seu dret.

Article 13è

1. Si no es realitza es realitza el pagament de l'impost mitjançant autoliquidació de manera simultània a la presentació de la declaració, l'Ajuntament notificarà la liquidació íntegrament als subjectes passius, indicant‑se el termini d'ingrés i els recursos corresponents.

2. En qualsevol moment desprès de la presentació de la declaració i previ a la liquidació per part de l'Ajuntament , el subjecte passiu pot sol·licitar el lliurament d'una carta de pagament per fer efectiu el tribut per autoliquidació . En cas d'impagament es procedirà a l'aplicació dels recàrrecs previstos a l'article 27 de la Llei General Tributària.

Article 14è

Independentment del que es disposa en l'apartat primer de l'article 12, també estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

 1. En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 6è. d'aquesta ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o que transmeti el dret real de què es tracti.
 2. En els supòsits contemplats en la lletra b) d'aquest article, l'adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

Article 15è

Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiva de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentat per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la llei General Tributària.

Article 16è. Comprovacions

Aquest Ajuntament, com a administració tributària, podrà, per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària comprovar el valor dels elements del fet imposable.

L'Ajuntament podrà comprovar els valors declarats per l'interessat o subjecte passiu als efectes del que es preveu als articles 104.5 i 107.5 del TRLRHL.

Secció segona. Inspecció i recaptació

Article 17è

La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei General Tributària, en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Secció tercera. Infraccions i sancions

Article 18è

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

En particular, es considera infracció tributària simple, d'acord amb el que preveu l'art. 198 de la Llei general tributària, la no-presentació en termini de la declaració tributària, en els casos de no subjecció per raó d'inexistència d'increment de valor.

Disposició final. Vigència

Aquesta ordenança, que ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 27 d'octubre de 1994 i s'ha modificat en sessió de data 25 d'octubre de 2022, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener del 2023 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons