Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Llicència d'obres majors

Què és?

Tenen la consideració d'obres majors:

 • La construcció de tota classe d'edificis de nova planta.
 • La reforma de l'estructura d'un edifici o que afecti als fonaments.
 • L'augment o disminució de volum.
 • La realització d'obres a la façana que modifiquin l'aspecte exterior d'aquesta.
 • L'alteració del nombre d'habitatges o locals existents.
 • La substitució o modificació dels usos preestablerts o previstos.
 • La realització d'obres que afectin immobles del patrimoni històric o artístic o es trobin sotmesos a protecció especial.
 • Les parcel·lacions de terrenys.
 • La urbanització de terrenys.
 • El moviment de terres que suposi la modificació de la topografia.
 • La construcció de pous o captació d'aigua.
 • L'enderroc d'edificis.
 • La tala d'arbres que formin una massa arbòria de certa importància.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment. Cal presentar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud.
 • Autoliquidació de les taxes corresponents.
 • Dos exemplars del projecte bàsic signat pel tècnic competent i pel promotor. Un exemplar en suport informàtic.
 • Full d'assumpció per part dels tècnics competents.
 • Estudi de seguretat i salut.
 • Estudi de gestió de residus.
 • Estudi de telecomunicacions, quan es tracti d'edificis plurifamiliars.
 • Impresos d'estadística d'arquitectura i habitatge (per duplicat).
 • Fitxa de característiques tècniques.

Prèviament a l'inici de l'obra caldrà presentar:

 • Projecte executiu.
 • Certificat tècnic conforme el projecte no modifica el bàsic.
 • Control de qualitat.

On es fa presencialment?

Àrea d'Urbanisme

Carrer de Cervantes, 16
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
 • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

La taxa que s'ha de pagar per la tramitació de l'expedient és de 162,70 euros, també s'hauran de liquidar les taxes per ocupació de la via pública si n'hi hagués.

L'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) correspon a un 3,90%. Per al càlcul de la base imposable s'aplicarà el major dels càlculs següents:

Aquest impost es pot liquidar en el mateix moment de la presentació de la documentació o una vegada concedida la llicència.

Temps de tramitació

2 mesos, com a màxim. Si no es denega expressament s'entén que la llicència està atorgada passat aquest període.

Es disposa d'un any per iniciar les obres i de 3 anys per acabar-les, una vegada concedit el permís i havent sol·licitat les pròrrogues corresponents.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Quan hi hagi canvis en els plànols, el tècnic haurà d'indicar quines modificacions s'han fet, especificant el número de plànol que s'ha de substituir. La data del visat dels nous plànols ha d'estar actualitzada.

El pagament de l'autoliquidació no pressuposa en cap cas l'autorització o la concessió de la llicència, sinó la justificació del compliment de l’obligació tributària.

Cal esperar rebre la notificació de la concessió del permís per començar les obres i si cal l'obtenció de l'acta de replanteig signada pel Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

La persona interessada haurà de presentar l'autoliquidació de l'impost sobre l'ICIO en el termini de 15 dies des de la recepció de la resolució de concessió o atorgament de la llicència. En tot cas, per executar el projecte autoritzat, caldrà acreditar el pagament de l'impost. Una vegada exhaurit el termini de presentació de l'autoliquidació i no ingressat l'import corresponent seran d'aplicació els recàrrecs corresponents.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dimarts, 17 juliol 2018 10:51

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell
Institut Municipal d'Esports de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Fundació Palafrugell Gent Gran
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons