Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles per disposar de sistemes d'energia solar

En termini

Què és?

Es tracta d'una bonificació en la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), determinada en funció del valor cadastral de l'immoble i durant 2 exercicis, que poden sol·licitar el propietaris d'un habitatge que tingui instal·lats, i en funcionament, sistemes d'energia solar per aprofitament elèctric.

Valor cadastral de l'immoble % bonificació
Fins a 250.000,00 euros 50 %
Entre 250.000,01 i 500.000,01 euros 25 %
A partir de 500.000,01 euros 5 %

Qui ho pot demanar?

Ho poden demanar els propietaris d'un habitatge situat dins el terme municipal de Palafrugell que tingui instal·lats, i en funcionament, sistemes d'energia solar per aprofitament elèctric, sempre que es compleixin de manera simultània els següents requisits:

 1. El bé immoble ha de tenir assignat un ús residencial, comercial o industrial a efectes cadastrals.
 2. El sistema d'energia solar per aprofitament elèctric ha de tenir una potència mínima instal·lada de 3 kWp per a usos residencials o comercials i de 12 kWp per a usos industrials. En el cas d'instal·lacions compartides entre diferents habitatges o locals independents, caldrà que la potència pic instal·lada dividida entre el nombre d'habitatges i/o locals vinculats a la instal·lació sigui igual o superior a 3 kWp. A aquests efectes s'entendrà per potència pic instal·lada, la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren la instal·lació.
 3. La instal·lació d'energia solar no ha de ser obligatòria per cap normativa específica.
 4. Des de la data d'instal·lació, acreditada per la data del projecte d'instal·lació, fins a la sol·licitud de bonificació no poden haver transcorregut més de 3 anys.
 5. En cas que els sistemes es localitzin en espais d'ús comunitari es requerirà autorització prèvia de la comunitat de propietaris.
 6. Haver obtingut prèviament la preceptiva llicència d'obres o haver presentat la comunicació prèvia per a la instal·lació del sistema d'energia solar.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Cal presentar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud

Per a les instal·lacions d'energia solar per aprofitament elèctric:

 • Còpia del certificat d'instal·lació elèctrica degudament omplert i emès per l'empresa instal·ladora autoritzada.
 • Còpia del document acreditatiu d'acompliment del procediment administratiu i de la inscripció en el Registre d'Autoconsum de Catalunya d'una instal·lació generadora (RAC).
 • Còpia del Projecte de la instal·lació, si és de més de 10 Kw, o de la Memòria tècnica de la instal·lació realitzada per un tècnic competent o per una empresa autoritzada.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

Per començar a gaudir de la bonificació en el mateix any, la instal·lació ha d'estar en funcionament l'1 de gener, i la sol·licitud s'ha de presentar des de l'1 de gener fins al 31 d'agost.

Si les sol·licituds es presenten passat el 31 d'agost, o bé la instal·lació no estava en funcionament l'1 de gener, la bonificació es començarà a gaudir a partir de l'any següent.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Si la sol·licitud per a l'atorgament de la bonificació es presenta abans del final del període voluntari de pagament (31 d'agost), i la instal·lació ja estava en funcionament l'1 de gener, la bonificació tindrà efectes per a l'exercici en curs i els dos següents.

En el cas que es presenti la sol·licitud una vegada finalitzat el període voluntari de pagament (passat el 31 d'agost), o bé la instal·lació no estigués en funcionament l'1 de gener, la bonificació tindrà efectes per als 3 exercicis posteriors a la presentació.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dilluns, 08 gener 2024 09:14

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons