Ordenança fiscal número 1. Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Article 1r. Fet imposable

1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:

 1. D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a que es trobin afectes.
 2. D'un dret real de superfície.
 3. D'un dret real d'usdefruit.
 4. Del dret de propietat.

2. La realització del fet imposable que correspongui, d'entre els definits en l'apartat anterior per l'ordre establert al mateix, determinarà la no subjecció de l'immoble a les restants modalitats previstes al mateix.

3. Tenen consideració de béns immobles de naturalesa rústica, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els definits en les normes reguladores del cadastre immobiliari.

Article 2n. Subjecte passiu

Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i així mateix les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, que tinguin la titularitat d'un dret constitutiu del fet imposable, en els termes previstos en l'apartat 1 de l'article 1 d'aquesta ordenança.

Article 3r. Responsables

1. En els supòsits de concurrència de dos o més titulars en el fet imposable, respondran solidàriament del pagament de l'impost d'acord amb l'establert a l'article 35.6 de la Llei General Tributària. En aquest sentit, l'òrgan gestor podrà exigir el compliment de l'obligació a qualsevol dels obligats.

2. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels dret que constitueixin el fet imposable de l'impost, els béns immobles quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos a l'article 42 de la Llei General Tributària.

Article 4t. Exempcions

1. Gaudeixen d'exempcions els béns següents:

 1. Els que, essent propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals, estan directament afectats a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris.
 2. Els que siguin propietat de la Creu Roja.
 3. Els ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis destinats a serveis indispensables per a l'explotació de les esmentades línies.
 4. Els de naturalesa urbana i valor inferior a 601,01 euros.
 5. Els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la base imposable corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 2.000,00 euros.
 6. Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les condicions establertes a l'article 62.1 i 62.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

2. Les exempcions han d'ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l'impost que, en tot cas, no pot al·legar analogia per estendre l'abast més enllà dels termes estrictes.

3. La concessió de l'exempció tindrà efectes pels anys posteriors i per l'any en curs a la sol·licitud sempre que la petició es presenti abans de la finalització del període voluntari de pagament. En cap cas tindrà efectes retroactius.

4. Estaran exempts els béns els quals siguin titulars dels centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguin directament afectats al compliment dels fins especificats dels referits centres.

Article 5è. Bonificacions

1. Gaudiran d'una bonificació del 90 per cent en la quota de l'impost els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i que no figurin entre els béns del seu immobilitzat. El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en que s'iniciïn les obres fins al posterior a la terminació de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

Per a gaudir de la bonificació establerta a l'apartat anterior, els interessats hauran d'haver obtingut prèviament la preceptiva llicència d'obres i hauran d'adjuntar a la sol·licitud de bonificació la següent documentació:

 1. Documentació acreditativa de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció que es tracti, la qual es farà mitjançant certificació del Tècnic-Director competent de les mateixes, visat pel Col·legi Professional.
 2. Documentació acreditativa de que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels Estatuts de la Societat.
 3. Documentació acreditativa de que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, la qual es farà mitjançant certificació de l'Administrador de la Societat.

Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada i tindrà efectes pels exercicis posteriors al de la seva presentació.

2. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent en la quota de l'Impost sobre Béns Immobles els habitatges de protecció oficial durant un termini de tres períodes impositius consecutius.

Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada i la sol·licitud s'haurà de presentar abans que hagin transcorregut tres anys des de la data d'atorgament de la qualificació definitiva d'habitatge de protecció oficial, i tindrà efectes pels exercicis posteriors al de la seva presentació.

La present bonificació, a efectes de l'establert a l'article 73.2 tindrà caràcter d'obligatòria pels exercicis bonificats durant els tres períodes impositius posteriors a la data de qualificació definitiva i tindrà caràcter voluntari per la resta de períodes impositius que sigui aplicable la bonificació. En cap cas els períodes impositius bonificats excediran de tres anys.

3. Els subjectes passius que, d'acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la condició de titulars de família nombrosa gaudiran d'una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost corresponent a l'immoble que sigui habitatge habitual de l'interessat, sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:

 • L'habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 122.520 euros
 • Hauran de constar empadronats, amb efectes d'1 de gener, en la mateixa unitat de convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa expedit o com a mínim els membres necessaris per tenir la condició de família nombrosa
 • El subjecte passiu beneficiat ni cap altre membre de la unitat de convivència no podrà constar com a titular d'altres immobles destinats a habitatge
 • El subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l'Ajuntament de Palafrugell per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del deute i l'estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del període voluntari de l'Impost sobre Béns Immobles

La sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s'haurà de presentar abans del final de període voluntari de pagament de l'Impost sobre Béns Immobles corresponent a l'any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d'Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s'haurà de presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.

Aquesta bonificació també serà aplicable en el cas que el subjecte passiu conformi una unitat de convivència, que es verificarà mitjançant les dades del padró d'habitants, amb altres persones que a 1 de gener de l'any tinguin la consideració de família nombrosa encara que el propi subjecte passiu no formi part dels membres del títol de família nombrosa. En aquest cas s'haurà de verificar tots els requisits establerts en aquest apartat tant pel subjecte passiu com pels membres del títol de família nombrosa.

4. Els immobles que tinguin instal·lats i en funcionament sistemes d'energia solar per aprofitament elèctric o tèrmic gaudiran d'una bonificació del 50 per cent durant 3 exercicis en la quota de l'impost sempre que es compleixin de manera simultània els següents requisits:

 1. El bé immoble ha de tenir assignat us residencial o comercial a efectes cadastrals
 2. El sistema d'energia solar per aprofitament elèctric ha de tenir una potència mínima instal·lada de 5 kw i una superfície mínima de captació solar de 4m2 per cada 100 m2 d'habitatge
 3. La instal·lació d'energia solar no ha de ser obligatòria per cap normativa específica
 4. Des de la data d'instal·lació, acreditada per la data del projecte d'instal·lació, fins a la sol·licitud de bonificació no poden haver transcorregut més de tres anys

Els subjectes passius hauran de presentar sol·licitud per a l'atorgament de bonificació abans del final del període voluntari de pagament i aquesta tindrà efectes per l'exercici en curs i els dos següents. En cas que es presentés una vegada finalitzat el període voluntari de pagament aquest tindrà efectes pels 3 exercicis posteriors a la presentació.

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar:

 1. Per a les instal·lacions d'energia elèctrica per aprofitament elèctric:
  • Còpia de l'imprès ELEC 1 de la instal·lació degudament diligenciat per l'Entitat d'Inspecció i Control
  • Còpia del Projecte de la instal·lació, si és de més de 10 kw, o de la Memòria tècnica de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada
 2. Per a les instal·lacions d'energia solar d'aprofitament tèrmic s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
  • Fotografia de la instal·lació
  • Còpia del projecte d'instal·lació, si és de més de 70 kw, o de la Memòria tècnica de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada i certificat que acrediti que la instal·lació està en funcionament

5. S'estableixen, d'acord amb l'article 74.2 quàter del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les següents bonificacions de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles a favor d'immobles on es desenvolupen activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació per majoria simple i s'acordarà , prèvia sol·licitud del subjecte passiu, que s'haurà de presentar abans del 31 de desembre de l'any pel que es sol·licita la seva aplicació.

De conformitat amb l'article 74.2 quàter s'estableixen les següents bonificacions:

 1. Bonificació del 50% pels immobles que estiguin inclosos en el projecte "locals amb vida" pel lloguer d'espais per activitats econòmiques a preus assequibles per emprenedors i hagin signat el corresponent conveni amb l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell abans del dia 1 de gener de l'exercici . Serà requisit indispensable que l'immoble cadastral subjecte a tributació per l'Impost sobre Béns Immobles correspongui en la seva totalitat al local comercial inclòs en el projecte "locals amb vida".
 2. Bonificació del 50% de la quota pels habitatges que es realitzi activitat de lloguer i s'hagi gestionat des de la borsa de lloguer social amb anterioritat a l'u de gener per part de l'Oficina Municipal d'Habitatge. Caldrà que els habitatges bonificats tinguin una referència cadastral individualitzada.
 3. Bonificació del 50% de la quota pels habitatges dotacionals que es realitzi activitat de lloguer social per a gent gran.
 4. Bonificació del 60% en les quotes dels immobles on s'executin obres per noves activitats econòmiques o ampliació de les existents durant els tres exercicis posteriors a la data del certificat final d'obra sempre que l'immoble estigui situat en qualsevol dels següents sectors urbanístics:
  • Pa 1.3 Zona Industrial Circumval·lació Nord
  • Ua 1.1 La Fanga
  • Ua 1.7 Antiga Zona Industrial
  • Pa 1.22 Vins i Licors Grau
  • SUD 1.12 Brugueres II
  • SUD 1.13 Circumval·lació Nord - Les Brugueres

Article 6è. Base imposable

Està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, urbans o rústics. Aquest valor serà l'actualitzat que resulti, en el seu cas de l'aplicació dels coeficients que fixin les successives Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

Article 7è. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen a aplicar, d'acord amb l’article 72.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, serà el 0,6161 % quan es tracti de béns de naturalesa urbana o de béns immobles de característiques especials i el 0,90 % quan es tracti dels de naturalesa rústega.

Article 8è. Període impositiu i acreditació de l'impost

1. El període impositiu és l'any natural.

2. L'impost s'acredita el primer dia de l'any.

3. Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de titularitat, tenen efectivitat a partir de l'any següent a aquell en què es produeixen.

Article 9è. Normes de gestió de l'impost

1. Essent competència de l'Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les sol·licituds per acollir-s'hi han d'ésser presentades a l'administració municipal, davant la qual cal indicar, així mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen la modificació de règim.

2. Les liquidacions tributàries són practicades per l'Ajuntament, tant les que corresponen a valors-rebuts com les liquidacions per ingrés directe.

3. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats només poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes, a comptar de la notificació expressa o l'exposició pública dels padrons corresponents.

4. La interposició de recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, a menys que, dins el termini previst per a interposar el recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i acompanyi la garantia pel total del deute tributari.

No obstant això, en casos excepcionals, l'Alcaldia pot acordar la suspensió del procediment, sense prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar-ne o bé demostra fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació que s'impugna.

El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any, a través de les Bases d'Execució del Pressupost o per acord de la Junta de Govern Local.

Les liquidacions d'ingrés directe han d'ésser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament General de Recaptació, que són:

 1. Per les notificades dins la primera quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural següent.
 2. Per les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 5 del segon mes natural següent.

Passat el període voluntari de cobrament sense haver efectuat el pagament, s'obre la via de constrenyiment i s'aplicaran els recàrrecs del període executiu.

5. Quan el deute tributari és satisfet després del període voluntari de cobrament, a més del recàrrec de constrenyiment referit al punt anterior, el deutor ha de pagar els interessos de demora computats al tipus vigent en la data de conclusió del període voluntari de cobrament i durant el temps transcorregut entre l'esmentada data i aquella en la qual es fa efectiu.

6. Quan l'Ajuntament conegui de la conclusió d'obres, o altres alteracions, que originen una modificació de valor cadastral, respecte al que figura en el seu padró, liquidarà l'IBI en la data que la Gerència Territorial del Cadastre estableixi el nou valor cadastral. La liquidació de l'impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent per aquests els compresos entre el següent a aquell en que van finalitzar les obres, o en que es va produir l'alteració, que han originat la modificació de valor i el present exercici.

Article 10è. Gestió per delegació

Si l'Ajuntament delegava en la Diputació Provincial de Girona les facultats de gestió de l'impost i aquesta delegació és acceptada, les normes contingudes a l'article anterior seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'administració delegada.

Disposició Final. Vigència

Aquesta ordenança, aprovada pel Ple en sessió de data 27 d'octubre de 1994 i modificada en sessió de data 29 d'octubre de 2019, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons