Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Llicència municipal de centre denominat ludoteca

En termini

Què és?

És una llicència municipal per poder exercir l'activitat denominada ludoteca, entesa d'acord amb el Decret 94/2009 de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques com a: centres, equipament o espais delimitats que tenen una finalitat lúdica, socioeducativa, cívica, cultural i inclusiva que elaboren i porten a terme un projecte socioeducatiu, i que tenen com a objectiu principal garantir el dret de l'infant i del jove menor d'edat al joc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que vulgui iniciar una activitat de les denominades ludoteques.

Com es fa?

El tràmit es pot fer en línia des d'aquesta mateixa pàgina, o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Palafrugell (només en el cas de persones físiques). La documentació necessària és la següent:

 • Model de sol·licitud.
 • Projecte bàsic de l'activitat, que inclou memòria ambiental (2 exemplars).
 • Documentació tècnica que permet verificar el compliment de les condicions de seguretat en cas d'incendi (si no s'ha inclòs en el projecte).
 • Estudi d'impacte acústic (si no s'ha inclòs en el projecte).
 • Documentació requerida d'acord amb l'article 18 del Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques:
  a) Memòria descriptiva on consta: la persona titular de la ludoteca; la tipologia de la ludoteca; el nom del centre; l'edat de les persones usuàries a qui va dirigit el servei; l'horari de prestació del servei; els metres quadrats del local i l'aforament màxim; la distribució dels espais.
  b) Els serveis que es pretenen oferir i el nombre de professionals que prestaran el servei i la seva titulació.
  c) Projecte socioeducatiu que conté els aspectes següents: persones destinatàries; objectius; metodologia; activitats i la seva temporalització; sistema d'avaluació.
  d) Reglament de règim intern, que preveu el funcionament i les normes organitzatives del centre i que conté els aspectes següents: requisits d'accés; horari i dies d'atenció al públic; normes de la ludoteca; protocol de comunicació en casos de risc de maltractament als infants usuaris de les ludoteques d'acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció a la infància i violència masclista.
 • Document acreditatiu d'haver pagat, la taxa corresponent.
 • Fotocòpia del rebut de l'IBI, contracte de lloguer, o altre document que acrediti la titularitat del local.
 • Fotocòpia de la declaració censal de l'Agència Tributària (model 036), o de l'alta de l'IAE.

Una vegada informat favorablement el projecte, i abans de l'inici de l'activitat, caldrà lliurar la certificació tècnica emesa per un tècnic competent, que les instal·lacions i activitats s'ajusten al projecte presentat i es compleixen els requeriments de la normativa general i sectorial d'aplicació al projecte.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

L'import a pagar per tramitació de l'expedient és de 2.240,10 euros. La quantia de la taxa a ingressar resultarà d'aplicar sobre l'import establert els següents coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local:

Superfície construïda Coeficient corrector Import
Fins a 120 m2 0,50 1.120,05 euros
De 121 a 250 m2 0,75 1.680,08 euros
De 251 a 500 m2 1 2.240,10 euros
De 501 a 1.000 m2 1,25 2.800,13 euros
Més de 1.000 m2 1,50 3.360,15 euros

A més, caldrà fer efectiva l'autoliquidació en concepte de taxa per recollida d'escombraries de la nova activitat, la quota a ingressar per aquest concepte es prorrateja en funció dels trimestres naturals, i el seu import depèn del tipus d'activitat a desenvolupar.

Bonificacions:

 1. Qualsevol modificació o ampliació d'una activitat gaudirà d'una bonificació del 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una nova activitat.
 2. Les peticions de noves llicències o formulació de noves comunicacions o declaracions responsables en un local, sempre que siguin causades pel trasllat de l'emplaçament de l'activitat dins del municipi gaudiran d'una bonificació d'un un 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una activitat nova. Serà requisit necessari que el titular de l'activitat sigui el mateix en l'anterior local i en el nou, que l'activitat desenvolupada sigui la mateixa, i que es tramiti la baixa efectiva de l'activitat en el local on s'exercia anteriorment.
 3. Les activitats que sol·licitin llicència o comunicació prèvia o declaració responsable, i hagin tramitat prèviament un pla d'empresa dins del projecte Catalunya Emprèn de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell gaudiran d'una bonificació del 25% en la quota tributària.
 4. Gaudiran d'una bonificació del 30% de la quota municipal els subjectes passius que iniciïn una nova activitat i que l'exercici d'aquesta activitat suposi l'ocupació de dues persones de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. En cas que l'activitat es desenvolupi en un local de superfície construïda inferior a 120 m2 es gaudirà la bonificació si l'activitat suposa l'ocupació d'una persona de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada una vegada transcorregut un any de l'inici de l'activitat i la seva estimació suposarà la devolució del 30% de la quota ingressada. A la sol·licitud s'haurà d'aportar la documentació de cotització dels treballadors a la Seguretat Social i altra documentació que sigui requerida i que justifiqui el compliment de l'objectiu d'ocupació.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre és de 3 mesos a partir de la data del registre de la sol·licitud.

Aquest termini per resoldre restarà suspès si es demana una esmena o millora de documentació en qualsevol moment de la tramitació, i serà reprès un cop esmenada o millorada la documentació.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

El pagament de l'autoliquidació no pressuposa en cap cas l'efectivitat de la comunicació, sinó la justificació del compliment de l'obligació tributària.

En el cas de voler instal·lar un rètol caldrà demanar la corresponent llicència a l'Àrea d'Urbanisme.

De conformitat amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es recorda l'obligatorietat de retolar, com a mínim, en llengua catalana.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 13:56

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons