Ordenança fiscal número 10. Taxa per llicència d'obertura d'establiments

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local i per l'article 89 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, i a l'empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, l'Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Palafrugell s'ajusten al marc normatiu integrat per: la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat interior en el marc de la Unió Europea, al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) i la normativa municipal que la desenvolupi, així com a la normativa general i sectorial d'aplicació a l'activitat que es vol iniciar.

2.Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 5 d'aquesta ordenança.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.6 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Quota tributària

1. S'estableixen les següents tarifes en funció del tipus de tràmit:

Tipus Nom del tràmit Import (euros)
1 Autorització ambiental 2.240,10
2 Llicència ambiental 2.240,10
3 Llicència o autorització municipal 2.240,10
4 Comunicació prèvia d'activitat 203,65
5 Declaració responsable d'activitat 101,82
6 Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic i de llar compartida 142,55

2. La quantia de la taxa a ingressar resultarà d'aplicar sobre les tarifes establertes en el punt anterior els següents coeficients correctors en funció de la superfície construïda del local, i en cas d'activitats que es realitzin en terrasses de propietat privada es considerarà també la superfície destinada a terrasses:

Superfície Coeficient corrector
Fins a 120 m2 0,50
De 121 a 250 m2 0,75
De 251 a 500 m2 1,00
De 501 a 1.000 m2 1,25
Més de 1.000 m2 1,50

3. Els canvis d'activitat en un mateix local tributaran com si es tractés d'una primera obertura.

4. En cas que per a la tramitació de l'expedient sigui necessari l'emissió d'informe per part d'un altra administració pública i que aquest informe estigui subjecte al pagament de qualsevol tipus d'exacció , s'incrementarà la quota a ingressar per l'import a satisfer per l'informe.

Article 6è

1. Els interessats en l'obertura d'una nova activitat, podran presentar, prèviament al inici de la tramitació que correspongui, una sol·licitud de consulta sobre l'emplaçament , requisits o límits que calguin per l'exercici de l'activitat, acreditant-se una quota de 47,80 euros.

2. Les sol·licituds de consulta referents a animals no domèstics per sota dels límits de classificació de la llei ambiental tributaran per una quota de 14,00 euros.

3. Les sol·licituds que es presentin per tal que l'Ajuntament realitzi el servei d'inspecció en matèria de contaminació acústica mitjançant un estudi d'acústica medi ambiental tributaren per les següents quotes:

Tipus d'estudi Import (euros)
Sonometria diürna (de 07.00 a 23.00 h) 290,00
Sonometria nocturna 429,20
Sonometria diürna i nocturna 533,60

En cas que la realització de l'estudi acústic es motivi per una queixa presentada per una tercera persona pel nivell acústic de qualsevol tipus d'activitat es procedirà de la següent manera:

  1. En cas que la prova resulti negativa, i per tant el nivell acústic verificat estigui per sota del nivell permès, l'Ajuntament procedirà a emetre la corresponent liquidació a càrrec de la persona que hagi presentat la queixa, sempre que anteriorment l'Ajuntament ja hagués efectuat un estudi acústic com a conseqüència d'una queixa presentada per la mateixa persona i també hagués resultat negativa.
  2. En cas que la prova resulti positiva, i per tant el nivell acústic verificat estigui per sobre del nivell permès, l'Ajuntament procedirà a emetre la corresponent liquidació al titular de l'activitat.

Article 7è. Bonificacions

1. Qualsevol modificació o ampliació d'una activitat gaudirà d'una bonificació del 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una nova activitat.

2. Les peticions de noves llicències o formulació de noves comunicacions o declaracions responsables en un local, sempre que siguin causades pel trasllat de l'emplaçament de l'activitat dins del municipi gaudiran d'una bonificació d'un un 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una activitat nova. Serà requisit necessari que el titular de l'activitat sigui el mateix en l'anterior local i en el nou, que l'activitat desenvolupada sigui la mateixa,i que es tramiti la baixa efectiva de l'activitat en el local on s'exercia anteriorment.

3. Les activitats que sol·licitin llicència o comunicació prèvia o declaració responsable i hagin tramitat prèviament un pla d'empresa dins del projecte Catalunya Emprèn de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota tributària.

4. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota municipal els subjectes passius que iniciïn una nova activitat i que l'exercici d'aquesta activitat suposi l'ocupació de dues persones de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. En cas que l'activitat es desenvolupi en un local de superfície construïda inferior a 120 m2 es gaudirà la bonificació si l'activitat suposa l'ocupació d'una persona de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada una vegada transcorregut un any de l'inici de l'activitat i la seva estimació suposarà la devolució del 50% de la quota ingressada. A la sol·licitud s'haurà d'aportar la documentació de cotització dels treballadors a la Seguretat Social i altra documentació que sigui requerida i que justifiqui el compliment de l'objectiu d'ocupació.

Article 8è. Canvis de titularitat

1. Els canvis de titularitat de les activitats tributaran per una quota de 95,10 euros.

2. Els canvis de titularitat de les activitats entre familiars de primer grau tributaran al 50% de la tarifa prevista a l'apartat anterior.

Article 9è. Acreditament

1. La taxa s'acredita i, per tant, neix l'obligació de contribuir en el moment d'iniciar-se l'activitat municipal amb la corresponent incoació de l'expedient. A aquest efecte es considerarà iniciada l'activitat municipal en el moment de la presentació de la sol·licitud de la llicència o de la formulació de la comunicació o declaració responsable corresponent.

2. En el cas d'obertura d'establiments o exercici d'activitats sense haver obtingut la preceptiva llicència o presentat la comunicació o declaració responsable corresponent, es considerarà acreditada la taxa en el moment de l'inici de l'obertura o de l'exercici de l'activitat.

Article 10è.- Declaració, liquidació i ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, de manera que simultàniament a la sol.licitud de la llicència o formulació de la comunicació o declaració responsable , els subjectes passius hauran d'efectuar l'ingrés de l'import total del deute tributari.

2. Efectuades les comprovacions oportunes per l'Administració, es practicarà la liquidació definitiva que es notificarà en forma a l'interessat exigint o retornant, si s'escau, la quantitat procedent.

Article 11è. Gestió

1. Una vegada atorgada la llicència, en cas que els interessats formulin, per escrit, la renúncia, no es procedirà a la devolució de les quotes ingressades.

2. En cas de denegació de la llicència, la quota serà del 50% de la que li correspondria si s'hagués concedit la llicència

3. El pagament dels drets per llicència d'obertura, no suposarà mai per si mateix la legalització de l'exercici de l'activitat, el qual estarà sempre subordinat a l'obtenció de la llicència, i al compliment de totes les condicions i requisits tècnics que l'Administració imposi.

4. Quan l'atorgament d'una llicència d'obres quedi especialment condicionat a la prèvia obtenció de la llicència ambiental o en règim de comunicació prèvia, es concedirà, prèvia sol·licitud de l'interessat, la devolució de la quantitat ingressada per la taxa per llicència d'obertura acreditada quan havent transcorregut el termini de duració de la llicència d'obres, o el de la seva pròrroga, l'interessat:

  1. O bé prevegi que l'activitat a exercir en el local no es realitzarà
  2. O bé hagi canviat l'activitat en el mateix local

Article 12è

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Article 13è

En cas de denegació de la llicència, la quota serà del 50% de la que li correspondria si s'hagués concedit la llicència

Article 14è

El pagament dels drets per llicència d'obertura, no suposarà mai per si mateix la legalització de l'exercici de l'activitat, el qual estarà sempre subordinat a l'obtenció de la llicència o comunicació i al compliment de totes les condicions i requisits tècnics que l'Administració imposi.

Article 15è

Quan l'atorgament d'una llicència d'obres quedi especialment condicionat a la prèvia obtenció de la llicència ambiental o en règim de comunicació prèvia , es concedirà, prèvia sol·licitud de l'interessat, la devolució de la quantitat ingressada per la taxa per llicència d'obertura acreditada quan havent transcorregut el termini de duració de la llicència d'obres, o el de la seva pròrroga, l'interessat:

  1. O bé prevegi que l'activitat a exercir en el local no es realitzarà
  2. O bé hagi canviat l'activitat en el mateix local

Article 16è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final. Vigència

Aquesta ordenança, que va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 27 d'octubre de 1994 i ha estat modificada en data 25 d'octubre de 2022, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons