Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

En termini

Què és?

Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat, la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu la columna corresponent a Projecte tècnic + certificat tècnic), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu a Establiments Turístics - Canal Empresa.

Què és una activitat sotmesa a comunicació d'inici amb projecte tècnic i certificat?

Es consideren activitats econòmiques sotmeses a comunicació d'inici amb projecte tècnic i certificat les que, amb caràcter general, per les seves característiques poden produir alguna molèstia poc significativa o bé tenen una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones i els béns.

Les activitats econòmiques sotmeses a comunicació d'inici amb projecte tècnic i certificat són les incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui exercir una o diverses activitats econòmiques en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Com es fa?

El tràmit cal fer-lo en línia des d'aquesta mateixa pàgina.

La comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat, es presenta abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

Requisits previs

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.
 • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
 • Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
 • Disposar de tots els títols habilitants necessaris per a l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària, en el Quadre de salut alimentària.

En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (vegeu la columna corresponent a Requereix informe previ d'incendis), de forma prèvia a fer la comunicació cal:

 • Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis, mitjançant el formulari específic.
 • Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis.
 • Presentar el corresponent certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis (si s'escau).

 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Documentació

La documentació que cal adjuntar en el moment de fer el tràmit en línia és la següent:

 • Model de sol·licitud, signat electrònicament.
 • Projecte tècnic signat per un tècnic competent. En cas de tractar-se d'un establiment comercial amb una superfície de venda compresa entre 400 i 2.499 m2, o un establiment comercial singular amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, el projecte a més haurà de contenir:
  1. Plànol de situació
  2. Plànol de la planta de l'establiment en què consti la superfície de venda amb la distribució de l'oferta comercials
  3. Plànol en què consti la dotació de places d'aparcament mínimes. En el cas que estigui justificada una rebaixa de places d'aparcament, cal disposar de l'informe justificatiu municipal corresponent
 • En el cas d'establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 400 m2 i 2.499 m2 o d'establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, adjuntar el següent formulari Comunicació d'establiments comercials
 • Certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat
 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui
 • Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en el cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010, si s'escau
 • Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si escau
 • Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament
 • Documentació tècnica i certificat, signat pel tècnic competent, que permeti verificar el compliment de les condicions de seguretat en cas d'incendi
 • Justificant acreditatiu que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta tramitació
 • Disposar de tots els títols habilitants necessaris per a l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària, en el Quadre de salut alimentària

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

D'acord amb l'article 7 de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, els emprenedors i els titulars de les activitats econòmiques, i les persones autoritzades per aquests o llurs representants tenen l'obligació de relacionar-se digitalment amb les administracions públiques implicades

Quan es fa?

Es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

L'import a pagar per tramitació de l'expedient és de 203,65 euros. La quantia de la taxa a ingressar resultarà d'aplicar sobre l'import establert els següents coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local:

Superfície construïdaCoeficient correctorImport
Fins a 120 m20,50101,83 euros
De 121 a 250 m20,75152,74 euros
De 251 a 500 m21,00203,65 euros
De 501 a 1.000 m21,25254,56 euros
Més de 1.000 m21,50305,48 euros

A més, s'haurà de fer efectiva l'autoliquidació en concepte de taxa per recollida d'escombraries de la nova activitat. La quota a ingressar per aquest concepte es prorrateja en funció dels trimestres naturals, i el seu import depèn del tipus d'activitat a desenvolupar.

Bonificacions:

 1. Qualsevol modificació o ampliació d'una activitat gaudirà d'una bonificació del 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una nova activitat.
 2. Les peticions de noves llicències o formulació de noves comunicacions o declaracions responsables en un local, sempre que siguin causades pel trasllat de l'emplaçament de l'activitat dins del municipi gaudiran d'una bonificació d'un un 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una activitat nova. Serà requisit necessari que el titular de l'activitat sigui el mateix en l'anterior local i en el nou, que l'activitat desenvolupada sigui la mateixa,i que es tramiti la baixa efectiva de l'activitat en el local on s'exercia anteriorment.
 3. Les activitats que sol.licitin llicència o comunicació prèvia o declaració responsable, i hagin tramitat prèviament un pla d'empresa dins del projecte Catalunya Emprèn de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell gaudiran d'una bonificació del 25% en la quota tributària.
 4. Gaudiran d'una bonificació del 30% de la quota municipal els subjectes passius que iniciïn una nova activitat i que l'exercici d'aquesta activitat suposi l'ocupació de dues persones de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. En cas que l'activitat es desenvolupi en un local de superfície construïda inferior a 120 m2 es gaudirà la bonificació si l'activitat suposa l'ocupació d'una persona de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada una vegada transcorregut un any de l'inici de l'activitat i la seva estimació suposarà la devolució del 30% de la quota ingressada. A la sol·licitud s'haurà d'aportar la documentació de cotització dels treballadors a la Seguretat Social i altra documentació que sigui requerida i que justifiqui el compliment de l'objectiu d'ocupació.

Temps de tramitació

Les comunicacions presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada en el registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. No hi ha resolució. La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació presentant per via electrònica el model de representació o bé una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.

O bé acreditar la inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Es recomana que abans de dur a terme la comunicació, es verifiqui si l'activitat és compatible amb la normativa urbanística reguladora del usos en el municipi. Això es pot fer amb una consulta personal a l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament i també a través del Geoportal Urbanístic de Palafrugell.

El pagament de l'autoliquidació no pressuposa en cap cas l'efectivitat de la presentació de la comunicació, sinó la justificació del compliment de l'obligació tributària.

En el cas de voler instal·lar un rètol caldrà demanar la corresponent llicència a l'Àrea d'Urbanisme.

De conformitat amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es recorda l'obligatorietat de retolar, com a mínim, en llengua catalana.

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà d'un termini de 15 dies per esmenar-la, sens perjudici de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer front.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. Si, després de fer la comprovació documental o la inspecció es constata l'incompliment de qualsevol requisit relatiu a l'activitat comunicada, la persona interessada tindrà un termini d'un mes per esmenar-lo. Aquest procediment no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d'esmena de requisits materials té una durada màxima de 6 mesos, és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

2 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

3 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu la resta de documents

4 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

divendres, 22 març 2024 09:55

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons