Tramitació de subvencions

Què és?

Es considera subvenció qualsevol lliurament de fons realitzat per l'Ajuntament a favor de persones públiques o privades, sempre que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris i que estigui subjecte al compliment d'una determinada finalitat d'utilitat pública o interès social.

L'Ajuntament de Palafrugell convoca anualment dos tipus de procediments per a la concessió de subvencions:

Subvencions de concurrència pública

És la forma ordinària de concessió de les subvencions. Aquest procediment es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, amb l’objectiu d’establir una prelació entre elles d’acord amb els criteris de valoració prèviament establerts en les bases reguladores i en la convocatòria, i l’adjudicació, dins del crèdit disponible, a favor d’aquelles que hagin obtingut major valoració.

Subvencions directes

Les subvencions podran atorgar-se directament en els casos següents:

 1. Quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general de l’Ajuntament.
 2. Quan l’atorgament o la seva quantia vingui imposada per una norma de rang legal.
 3. Amb caràcter excepcional, aquelles subvencions en les que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades per l’àrea gestora que dificultin la seva convocatòria pública.

S'exclouen les ajudes d'urgència social i també les ajudes de cooperació al desenvolupament, ja que disposen d'un reglament propi que regula la seva concessió.

Qui ho pot demanar?

Associacions i particulars sempre i quan desenvolupin la seva activitat al municipi de Palafrugell i sigui d'utilitat pública o interès social.

Com es fa?

Les demandes de subvencions, atenent al tipus de procediment serà:

Concessió per concurrència

Presentació de la sol·licitud S’haurà de presentar el model de sol·licitud a l'OAC degudament emplenat i acompanyat de la següent documentació:

 • DNI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri, documentació acreditativa de la seva representació.
 • En el cas de persones jurídiques s’haurà de presentar el NIF, així com la còpia dels estatuts de l’entitat, degudament inscrits en el registre corresponent.
 • En el cas d’associacions ciutadanes, només caldrà fer referència a la inscripció en el registre municipal d’associacions de l’Ajuntament, sempre que les dades que hi constin siguin actualitzades.
 • Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades.
 • Declaració responsable d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social.
 • Memòria explicativa de les actuacions per a les que se sol·licita la subvenció, amb el pressupost detallat de les despeses de l’activitat o projecte proposat i del seu finançament, d’acord amb els models establerts per l’Ajuntament.
 • En el seu cas, la documentació justificativa necessària per a la valoració dels criteris establerts per a l’avaluació de les subvencions concedides mitjançant procediment de concurrència competitiva, d’acord amb els models normalitzats disponibles a la web de l’Ajuntament. No es valoraran els mèrits que no es presentin en aquests models normalitzats.

Una vegada realitzat el projecte o l’activitat el beneficiari haurà de justificar davant l’àrea gestora que l’import de la subvenció s’ha destinat a les activitats per a les quals s’ha concedit i que s’han acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió.

Concessió directa

El conveni és l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes nominativament.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda Josep Pla, 9
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 8.30 a 18 h (excepte del 15 de juliol al 31 d'agost que serà fins a les 13.30 h)
 • 972 613 100

Quan es fa?

En cada convocatòria de subvenció s'especificarà el termini per presentar la sol·licitud.

Quin cost té?

La tramitació és gratuïta.

Quin import es rep?

La quantia de les subvencions es determina a la convocatòria específica, i podrà ser com a màxim del 100% del cost total de l’activitat subvencionada.

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció concedida per altres administracions o ens públics o privats, sempre i quan no se superi el cost del projecte subvencionat.

Temps de tramitació

6 mesos, com a màxim.

Normativa

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). La disposició final primera estableix els preceptes que constitueixen legislació bàsica.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (Reglament de la LGS). La disposició final segona de la LGS i la disposició final primera d'aquest Reglament estableixen les normes de caràcter bàsic i no bàsic.

Observacions

Les subvencions atorgades per l'Ajuntament tenen caràcter voluntari i eventual. Podran ser revocades o reduïdes en futures convocatòries, no generaran cap dret i no es podran al·legar com a precedent.

No es podran concedir noves subvencions als peticionaris que tinguin pendents de justificació subvencions concedides anteriorment, i ja hagi transcorregut el termini establert a la seva justificació.

Per a més informació, podeu consultar el Protocol de tramitació de les subvencions.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud (PDF) i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, els escanegeu (PDF) i els deseu al vostre ordinador

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també els documents escanejats (si escau)

Tramitació en línia

Darrera actualització

dimecres, 24 maig 2017 14:01