Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Informe d'un habitatge per al reagrupament familiar d'estrangers

En termini

Què és?

Es tracta d'un informe de disponibilitat d'un habitatge adequat per als immigrants extracomunitaris residents legalment a Espanya que vulguin sol·licitar el reagrupament familiar.

Aquest informe acredita que l'immigrant reagrupant disposa d'un habitatge de característiques i amplitud considerades normals. Les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges estan regulades al Decret 141/2012 (vegeu l'apartat Normativa associada).

Qui ho pot demanar?

Aquelles persones estrangeres extracomunitàries que hi estiguin interessades.

Com es fa?

Les persones interessades cal que es dirigeixin a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament, i allà els informaran de tots els passos a seguir.

Una vegada rebuda tota la documentació, l'Ajuntament verificarà les dades aportades i farà una o més visites d'inspecció al domicili per tal de poder realitzar l'informe corresponent, després de valorar l'ús de l'habitatge i el nombre real de persones que hi viuen i avalua les condicions d'habitabilitat.

Aquest informe serà enviat, juntament amb la documentació i la sol·licitud, a la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. Aquest ens té un termini de 30 dies hàbils (a comptar des de la data d'entrada en el seu Registre) per a resoldre i notificar a la persona interessada la resolució i ho farà via SMS tot informant de l'oficina per passar a recollir la resolució, i en cas de no passar recollir-la, serà enviada per correu certificat a l'adreça de notificacions.

Tots els documents han de ser compulsats, per aquest motiu es podran presentar fotocòpies compulsades o bé originals i fotocòpies per a la seva compulsa, dels documents següents:

 • NIE.
 • Passaport vigent (les pàgines on figuren les dades personals i de caducitat), de la persona sol·licitant.
 • Documentació que acrediti la relació amb l'habitatge. Ha de ser a nom de la persona sol·licitant o bé cònjuge o parella de fet, ascendents o descendents en primer grau i en línia directa).
 • Document que acrediti les taxes pagades.
 • Si és propietari, escriptura de propietat inscrita al Registre de la Propietat o amb els tràmits iniciats.
 • Si és llogater, contracte de lloguer (complet) degudament registrat i amb dipòsit de la fiança a l'Institut Català del Sòl (INCASOL) (*). La vigència del contracte ha de ser, com a mínim, de 12 mesos des de la data de la sol·licitud.
 • (*) En cas de no acreditar-se el registre del contracte, l'Ajuntament ho farà constar a la proposta, però no incideix en el sentit de la mateixa i serà la Direcció d'Immigració de la Generalitat de Catalunya qui prendrà les mesures adients.

  Altres situacions:

  Es tracta de situacions de tinença de l'habitatge diferents del lloguer i de la propietat, basades en relacions contractuals o en la titularitat de drets reals que permeten l'ús de l'habitatge.

  En aquests casos, caldrà aportar el document que fonamenti el dret d'ús de l'habitatge (contracte de treball que especifiqui l'ús de l'habitatge, escriptura pública que reconegui el dret, etc).

  Les autoritzacions per fer gestions al padró d'habitants seran vàlides:

  • Presencialment, amb signatures originals dels documents presentats.
  • Electrònicament, només seran vàlids els documents signats amb signatura digital.

  No s'accepten documents amb signatures escanejades o fotocòpies.

  On es fa presencialment?

  Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

  Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
  17200 Palafrugell

  Horari

  Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
  Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
  Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

  Quan es fa?

  El tràmit es pot fer durant tot l'any.

  Quin cost té?

  La taxa de la Generalitat per a l'informe d'adequació d'habitatge per al reagrupament familiar és 38,22 euros.

  La taxa de l'Ajuntament per a l'informe d'adequació d'habitatge per al reagrupament familiar és de 30 euros.

  La taxa per a l'informe d'adequació d'habitatge per a la renovació de residència per reagrupament familiar és de 38,22 euros.

  Les sol·licituds que no vagin acompanyades de la còpia compulsada del justificant de pagament no seran admeses a tràmit i s'arxivarà l'expedient.

  Temps de tramitació

  El temps màxim de tramitació és de 3 mesos.

  Representació

  Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

  La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

  Observacions

  El termini de validesa de l'informe és de 3 mesos a partir de la data de la signatura que figura a l'informe emès per la Generalitat de Catalunya.

  Només s'emetrà un altre informe, dins el període de vigència, en el cas que es produeixi un canvi en les condicions objectives.

  Si l'informe ha caducat, es podrà demanar un altre informe.

  En un mateix habitatge no es podrà demanar un informe d'una altra unitat familiar fins que no passi un any des de l'emissió de l'anterior.

  La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

  Darrera actualització

  dijous, 31 agost 2023 09:05

  Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

  Ajuntament de Palafrugell

  Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

  Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
  972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
  P1712400I

  Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

  No heu trobat el que buscàveu?

  Ajuntament de Palafrugell
  Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
  Museu del Suro de Palafrugell
  Fundació Palafrugell Gent Gran
  Unió Europea FEDER
  Diputació de Girona
  Segell Premi Administració Oberta 2022
  Segell Premi Administració Oberta 2019
  Segell Premi Administració Oberta 2018
  Segell Premi Administració Oberta 2017
  Segell Infoparticipa 2014
  Llicència Creative Commons