Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Confirmació de la inscripció al Padró d'habitants d'estrangers comunitaris

En termini

Què és?

Els estrangers comunitaris o no comunitaris amb permís de residència permanent, han de confirmar la seva inscripció al Padró d'habitants cada 3 o 5 anys, en funció de la data d'alta al Registre central d'estrangers. En cas de que, passat aquest termini, no s'efectuï el tràmit, s'iniciarà l'expedient de baixa d'ofici al Padró municipal d'habitants.

Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat poden demanar la seva confirmació i de la resta de la seva unitat familiar (parella i fills en comú) si totes consten empadronades al mateix domicili.

Les persones majors d'edat poden demanar la confirmació amb autorització expressa per:

 • Qualsevol altra persona major d'edat.
 • Una unitat familiar diferent a la seva.
 • La seva unitat familiar, si no estan empadronats al mateix domicili.

També ho poden demanar els representants legals dels menors d'edat o bé de persones incapacitades legalment.

Com es fa?

L'Ajuntament remet una carta a aquelles persones estrangeres comunitàries que han de confirmar la seva residència al Padró d'Habitants de Palafrugell i que s'haurà de portar al moment de fer el tràmit.

La documentació per a la tramitació presencial ha de ser original i en suport paper.

Documentació d'identificació personal

Persones majors d'edat:

 • Original i fotocòpia del document d'identificació personal (*).
 • Original i fotocòpia del certificat d'inscripció en el Registre d'estrangers, si es té.

(*) Document d'identificació personal:

 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d'identitat del país d'origen o certificat del NIE, juntament amb el passaport en vigor.
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport en vigor.

Persones autoritzades:

 • Autorització expressa, degudament signada i original.
 • Document d'identificació original personal de la persona autoritzada.
 • Original del document d'identificació personal de la persona autoritzant.

Persones menors d'edat:

 • Original i fotocòpia del document d'identificació personal del menor.
 • Original i fotocòpia del certificat d'inscripció en el Registre d'estrangers, si en disposeu.
 • Llibre de família o literal de naixement del menor.
 • Document d'identificació personal del pare, mare o representant legal.
 • Sentència o resolució judicial atorgant la guàrdia i custòdia o la tutela, si és el cas.
 • Resolució del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, si és el cas.

Documentació relativa al domicili

Si és propietària, haurà d'aportar una còpia simple de l'escriptura de propietat, acceptació d'herència, sentència judicial i/o conveni regulador, segons el cas, excepte si ja consta com a titular del rebut de l'IBI (en aquest cas, només caldrà aportar el document d'identitat).

Si és titular del contracte de lloguer, haurà d'aportar l'original del contracte amb una antiguitat mínima de 6 mesos i també haurà d'aportar l'últim rebut de lloguer pagat.

Si no és propietària ni existeix cap contracte de lloguer, haurà d'aportar una autorització signada pel propietari de l'habitatge i fotocòpia del document d'identitat de la persona que l'autoritza.

Si la persona que l'autoritza és la titular del contracte de lloguer, haurà d'aportar una autorització i una còpia del document d'identitat del titular del contracte de lloguer, el contracte de lloguer i l'últim rebut de lloguer pagat.

Les autoritzacions per fer gestions al padró d'habitants seran vàlides:

 • Presencialment, amb signatures originals dels documents presentats.
 • Electrònicament, només seran vàlids els documents signats amb signatura digital.

No s'accepten documents amb signatures escanejades o fotocòpies.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

La confirmació de la inscripció al Padró d'habitants es realitza en el mateix moment en què es demana.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment altra documentació acreditativa per comprovar la veracitat de les dades contingudes al padró.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dimarts, 07 febrer 2023 08:26

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons