Registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial (HPO)

En termini

Què és?

És un registre públic que està format pels registres propis d'aquells ajuntaments que l'han constituït i pel registre de la Generalitat de Catalunya.

Les finalitats d'aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d'habitatges de protecció oficial, així com facilitar i agilitar els processos d'adjudicació i transmissió d'habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

Qui ho pot demanar?

Es pot inscriure al registre qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.

Com es fa?

La sol·licitud es pot presentar en línia des d'aquesta mateixa pàgina, o bé de manera presencial a l'Oficina Municipal d'Habitatge.

Cal presentar la documentació següent:

  • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d'edat
  • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada
  • Còpia del DNI o del NIE
  • Còpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable
  • Certificat d'empadronament amb la indicació de la data d'alta
  • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d'ingressos, etc.)

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar. Per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d'aportar el conveni regulador i la sentència que l'aprova.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Carrer de Martí Jordi Frigola, locals 38 i 39 (Centre Comercial Les Palmeres)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 13 h, i els dimarts de 9 a 18 h (excepte del 15 de juny al 15 de setembre, en què no s'obrirà a la tarda)
  • Telèfon 972 300 708

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

La tramitació de la sol·licitud és gratuïta.

Temps de tramitació

El termini per resoldre i notificar la confirmació del registre és d'uns 2 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

En cas que passin més de 3 mesos, es produeix el silenci administratiu.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Accediu a la tramitació en línia

2 Escolliu l'opció de crear una nova sol·licitud en línia

3 Indiqueu les dades que us demanin en el formulari

Tramitació en línia

Darrera actualització

divendres, 08 març 2024 08:40

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons