Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Subvencions per a activitats econòmiques locals per inversions

En termini

Què és?

Es tracta de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a les següents accions realitzades al municipi de Palafrugell. Els capítols d'actuacions subvencionables són:

 • Capítol I. Millora de la imatge exterior de les activitats econòmiques
 • Capítol II. Millora dels establiments comercials i/o activitats econòmiques
 • Capítol III. Foment de l'emprenedoria
 • Capítol IV. Millora d'estalvi energètic
 • Capítol V. Foment de la innovació i la competitivitat
 • Capítol VI. Cessió de negoci

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i que compleixin els requisits generals següents:

 • Que hagin realitzat les inversions dins del període comprès entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2024.
 • Que les persones titulars de l'activitat econòmica tinguin la seu social i/o l'establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell.
 • Que hagin realitzat una inversió mínima de 2.000 euros, a excepció de: Capítol II, on en el cas de les activitats econòmiques de nova obertura, destinades a negocis relacionats en l'àmbit cultural, la inversió mínima ha de ser de1.000 euros; Capítol III, on la inversió mínima ha de ser de 1.000 euros; Capítol IV, on la inversió mínim ha de ser de 1.000 euros i on hi ha un mínim de 500 euros per cada factura.
 • Que l'activitat estigui en funcionament amb la mateixa persona titular, com a mínim fins a un any en posterioritat a l'atorgament de la subvenció.
 • Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l'activitat econòmica hagi obtingut la corresponent llicència d'activitats de l'Ajuntament o hagi presentat la comunicació o declaració responsable i no tingui requeriments pendents de compliment. En cas que s'hagin produït canvis de titularitat de l'activitat, serà necessari que a la data límit de presentació de les ofertes s'hagi comunicat davant de l'Ajuntament el canvi de nom a favor de la persona sol·licitant de la subvenció.
 • En cas que es realitzin obres per a la posterior obertura de l'activitat, una vegada es tingui la llicència o s'hagi comunicat l'activitat es podrà presentar la sol·licitud de subvenció i es permetrà, únicament en aquests casos, que siguin subvencionables les despeses que s'hagin pogut efectuar durant el període subvencionable anterior.
 • Per a les sol·licituds de qualsevol dels capítols si s'escau, caldrà disposar de la corresponent llicència d'obres municipal o haver fet la comunicació prèvia.
 • L'IVA no és subvencionable.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. La documentació necessària és la següent:

 • Sol·licitud de subvenció (model normalitzat), identificant clarament per quin capítol es fa la sol·licitud.
 • Fitxa d'alta de creditor (model normalitzat).
 • Compte justificatiu de la subvenció (model normalitzat), certificant de manera descriptiva les actuacions per a les que se sol·licita la subvenció, amb el pressupost detallat de les despeses de l'activitat o projecte proposat i del seu finançament.
 • En el capítol II, en el cas de fer reforma de millora, s'han de presentar fotografies de l'abans i el després, i en el cas de compra de vehicles, cal presentar la còpia del permís de circulació i fotografies del vehicle retolat.
 • En els capítols IV i V, cal un document que detalli quins són els estalvis energètics que es suposen i/o quina millora competitiva s'obté amb la nova adquisició.
 • Còpia de les factures destinades al projecte subvencionable. No s'acceptaran altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts, etc...).
 • Comprovant bancari conforme s'ha efectuat el pagament als proveïdors de les accions dins del període subvencionable. En cas de pagaments en efectiu, s'haurà d'aportar un certificat signat i segellat per l'empresa proveïdora o del titular autònom.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 24 de maig, i finalitza el 30 de setembre de 2024 (ambdós inclosos).

Quin cost té?

Aquest tràmit no té cap cost.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de tres mesos des de la fi del termini de presentació de sol·licituds.

En cas de que no es presenti la justificació dins del termini d'una sol·licitud amb resolució positiva, aquesta podrà ser revocada.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

L'import de la subvenció serà com a màxim el 40% del cost justificat com a despesa per part del sol·licitant, i en cap cas podrà excedir de 2.000 euros per beneficiari.

En cas que les sol·licituds de subvencions que compleixin els requisits superin l'import total previst a la convocatòria, que enguany és de 50.000 euros, es procedirà a prorratejar l'import total de la manera següent:

 1. En primer lloc, per a les empreses que hagin obtingut alguna subvenció durant els darrers 3 anys, es reduirà en un 25% l'import de la subvenció.
 2. Si, una vegada aplicada la reducció de l'apartat anterior, les subvencions a atorgar encara superessin el total previst a la convocatòria, es reduiran proporcionalment les subvencions a atorgar.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

2 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

3 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu la resta de documents

4 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

divendres, 24 maig 2024 08:33

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons