Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Llicència d'obertura i ús de centre de culte

En termini

Què és?

És una sol·licitud per a la llicència d'obertura i ús d'un centre de culte dels regulats pel Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que vulgui iniciar una activitat de les esmentades en el punt anterior.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Palafrugell. Cal aportar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud.
 • Acreditació que l'església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent d'entitats religioses o certificació de l'autoritat eclesiàstica o religiosa competent.
 • Projecte que inclou les determinacions tècniques necessàries per acreditar el compliment de les condicions tècniques i materials del lloc de culte, d'acord amb la normativa general de l'edificació i qualsevol altra normativa sectorial que li sigui d'aplicació (4 exemplars).
 • Estudi d'impacte acústic d'acord amb l'Ordenança de soroll de Palafrugell (si no s'ha inclòs en el projecte).
 • Previsió de l'aforament que l'activitat pot comportar (si no s'ha inclòs en el projecte).
 • Documentació tècnica que permet verificar el compliment de les condicions de seguretat en cas d'incendi (si no s'ha inclòs en el projecte).
 • Document acreditatiu d'haver pagat, per autoliquidació, la taxa corresponent.
 • Fotocòpia del rebut de l'IBI, contracte de lloguer, o altre document que acrediti la titularitat del local.

En el cas que l'activitat s'inclogui dins de l'annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà aportar, abans del inici de l'activitat, l'acta de comprovació favorable en matèria d'incendis emesa per una entitat col·laboradora de l'Administració autoritzada.

Una vegada informat favorablement el projecte, i abans de l'inici de l'activitat, caldrà lliurar la certificació tècnica emesa per un tècnic competent, que les instal·lacions i activitats s'ajusten al projecte presentat i es compleixen els requeriments de la normativa general i sectorial d'aplicació al projecte.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte del 16 de juliol al 31 d'agost que serà fins a les 13.30 h)
 • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

L'import a pagar per la tramitació de l'expedient és de 2.240,10 euros. La quantia de la taxa a ingressar resultarà d'aplicar sobre l'import establert els següents coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local:

Superfície construïda Coeficient corrector Import
Fins a 120 m2 0,50 1.120,05 euros
De 121 a 250 m2 0,75 1.680,08 euros
De 251 a 500 m2 1 2.240,10 euros
De 501 a 1.000 m2 1,25 2.800,13 euros
Més de 1.000 m2 1,50 3.360,15 euros

A més, caldrà fer efectiva l'autoliquidació en concepte de taxa per recollida d'escombraries de la nova activitat, la quota a ingressar per aquest concepte es prorrateja en funció dels trimestres naturals, i el seu import depèn del tipus d'activitat a desenvolupar.

Bonificacions:

 1. Qualsevol modificació o ampliació d'una activitat gaudirà d'una bonificació del 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una nova activitat.
 2. Les peticions de noves llicències o formulació de noves comunicacions o declaracions responsables en un local, sempre que siguin causades pel trasllat de l'emplaçament de l'activitat dins del municipi gaudiran d'una bonificació d'un un 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una activitat nova. Serà requisit necessari que el titular de l'activitat sigui el mateix en l'anterior local i en el nou, que l'activitat desenvolupada sigui la mateixa,i que es tramiti la baixa efectiva de l'activitat en el local on s'exercia anteriorment.
 3. Les activitats que sol.licitin llicència o comunicació prèvia o declaració responsable, i hagin tramitat prèviament un pla d'empresa dins del projecte INICIA de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell gaudiran d'una bonificació del 25% en la quota tributària.
 4. Gaudiran d'una bonificació del 30% de la quota municipal els subjectes passius que iniciïn una nova activitat i que l'exercici d'aquesta activitat suposi l'ocupació de dues persones de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. En cas que l'activitat es desenvolupi en un local de superfície construïda inferior a 120 m2 es gaudirà la bonificació si l'activitat suposa l'ocupació d'una persona de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada una vegada transcorregut un any de l'inici de l'activitat i la seva estimació suposarà la devolució del 30% de la quota ingressada. A la sol·licitud s'haurà d'aportar la documentació de cotització dels treballadors a la Seguretat Social i altra documentació que sigui requerida i que justifiqui el compliment de l'objectiu d'ocupació.

Temps de tramitació

El termini per emetre resolució és de 4 mesos, comptats des de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'Ajuntament.

Aquest termini per resoldre quedarà suspès si es demana una esmena o millora de documentació en qualsevol moment de la tramitació, i serà reprès una vegada esmenada o millorada la documentació.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

El pagament de l'autoliquidació no pressuposa en cap cas l'efectivitat de la comunicació, sinó la justificació del compliment de l'obligació tributària.

En el cas de voler instal·lar un rètol caldrà demanar la corresponent llicència a l'Àrea d'Urbanisme.

De conformitat amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es recorda l'obligatorietat de retolar, com a mínim, en llengua catalana.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dimarts, 24 setembre 2019 14:17

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons