Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives

En termini

Què és?

Es tracta d'una comunicació que es fa a l'Administració, prèvia a l'obertura d'un establiment destinat a algun espectacle públics o activitat recreativa inclosa en el Catàleg d'espectacles públics i activitats recreatives (annex 1 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives), i sotmesa a règim de comunicació per aquest Reglament.

També cal fer-la en el cas que hi hagi una modificació de l'establiment.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que vulgui iniciar un espectacle o una activitat recreativa de les indicades en el punt anterior.

Estan sotmesos al règim de la comunicació prèvia els casos següents:

 • Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.
 • Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones.
 • Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l'annex I del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.
 • La modificació d'espectacles o activitats recreatives, no sotmeses a llicència o autorització.
 • Modificació, per increment o decrement, dels espectacles públics o de les activitats recreatives que es duen a terme en un establiment.
 • Canvi de les persones organitzadores i representants de l'establiment, espectacle o activitat.

Com es fa?

El tràmit es pot fer en línia des d'aquesta mateixa pàgina, o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Palafrugell (només en el cas de persones físiques).

La comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives, es presenta abans d'iniciar l'activitat i un cop realitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

Requisits previs

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.
 • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
 • Disposar del Model de sol·licitud.
 • Disposar de la Declaració del compliment del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Declaració responsable de disposar de pòlissa d'assegurances.
 • Disposar de Projecte tècnic de l'activitat, que inclou memòria ambiental, i també documentació tècnica que permet verificar el compliment de les condicions de seguretat en cas d'incendi.
 • Disposar de l'Estudi d'impacte acústic.
 • Disposar de la Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, i el rebut vigent.
 • Disposar del Certificat de tècnic competent que acredita que l'activitat s'ajusta a la documentació tècnica presentada i que es compleixen de les condicions de seguretat en cas d'incendi.
 • Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent.
 • Disposar de la Fotocòpia del rebut de l'IBI, contracte de lloguer, o altre document que acrediti la titularitat del local.
 • Disposar de la Fotocòpia de la Declaració Censal de l'Agència Tributària (model 036), o de l'alta de l'IAE.

En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Annex I i Annex II), de forma prèvia a fer la comunicació cal:

 • Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis mitjançant el formulari específic.
 • Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis.
 • Presentar el corresponent certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis (si escau)

Documentació

La documentació que cal adjuntar, és la següent:

 • Model de sol·licitud.
 • Declaració del compliment del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Declaració responsable de disposar de pòlissa d'assegurances.
 • Projecte tècnic de l'activitat, que inclou memòria ambiental, i també documentació tècnica que permet veri car el compliment de les condicions de seguretat en cas d'incendi.
 • Estudi d'impacte acústic.
 • Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, i rebut vigent.
 • Certificat de tècnic competent que acredita que l'activitat s'ajusta a la documentació tècnica presentada i que es compleixen de les condicions de seguretat en cas d'incendi.
 • Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent.
 • Fotocòpia del rebut de l'IBI, contracte de lloguer, o altre document que acrediti la titularitat del local.
 • Fotocòpia de la Declaració Censal de l'Agència Tributària (model 036), o de l'alta de l'IAE.

També caldrà aportar la documentació següent, si escau:

 • Informe previ favorable de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament, si vol utilitzar per a un ús concret una edificació existent construïda sense ús específic.
 • Informe favorable del Servei de Prevenció d'Incendis de la Generalitat, per a les activitats incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010.
 • Acta de comprovació favorable emesa per una entitat inspectora autoritzada, per a les activitats incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010 (abans del inici de l'activitat).

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

L'import a pagar per tramitació de l'expedient és de 203,65 euros. La quantia de la taxa a ingressar resultarà d'aplicar sobre l'import establert els següents coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local:

Superfície construïda Coeficient corrector Import
Fins a 120 m2 0,50 101,83 euros
De 121 a 250 m2 0,75 152,74 euros
De 251 a 500 m2 1 203,65 euros
De 501 a 1.000 m2 1,25 254,56 euros
Més de 1.000 m2 1,50 305,48 euros

A més, s'haurà de fer efectiva l'autoliquidació en concepte de taxa per recollida d'escombraries de la nova activitat, la quota a ingressar per aquest concepte es prorrateja en funció dels trimestres naturals, i el seu import depèn del tipus d'activitat a desenvolupar.

Bonificacions:

 1. Qualsevol modificació o ampliació d'una activitat gaudirà d'una bonificació del 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una nova activitat.
 2. Les peticions de noves llicències o formulació de noves comunicacions o declaracions responsables en un local, sempre que siguin causades pel trasllat de l'emplaçament de l'activitat dins del municipi gaudiran d'una bonificació d'un un 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una activitat nova. Serà requisit necessari que el titular de l'activitat sigui el mateix en l'anterior local i en el nou, que l'activitat desenvolupada sigui la mateixa,i que es tramiti la baixa efectiva de l'activitat en el local on s'exercia anteriorment.
 3. Les activitats que sol.licitin llicència o comunicació prèvia o declaració responsable, i hagin tramitat prèviament un pla d'empresa dins del projecte INICIA de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell gaudiran d'una bonificació del 25% en la quota tributària.
 4. Gaudiran d'una bonificació del 30% de la quota municipal els subjectes passius que iniciïn una nova activitat i que l'exercici d'aquesta activitat suposi l'ocupació de dues persones de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. En cas que l'activitat es desenvolupi en un local de superfície construïda inferior a 120 m2 es gaudirà la bonificació si l'activitat suposa l'ocupació d'una persona de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada una vegada transcorregut un any de l'inici de l'activitat i la seva estimació suposarà la devolució del 30% de la quota ingressada. A la sol·licitud s'haurà d'aportar la documentació de cotització dels treballadors a la Seguretat Social i altra documentació que sigui requerida i que justifiqui el compliment de l'objectiu d'ocupació.

Temps de tramitació

Un cop efectuada la comunicació i, si la verificació formal és favorable es pot iniciar l'activitat, sota l'exclusiva responsabilitat de titular.

No obstant això, quan d'acord amb alguna norma bàsica o sectorial (de protecció de la salut, de seguretat, de protecció contra incendis, d'abocaments, urbanística, o qualsevol altra) sigui necessari comptar amb altres llicències, autoritzacions o controls inicials previs, no es pot iniciar l'activitat fins que el titular disposi de la totalitat de títols administratius habilitats.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Es recomana que abans de dur a terme la comunicació, es verifiqui si l'activitat és compatible amb la normativa urbanística reguladora del usos en el municipi. Això es pot fer amb una consulta personal a l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament i també a través del Geoportal urbanístic.

El pagament de l'autoliquidació no pressuposa en cap cas l'efectivitat de la comunicació, sinó la justificació del compliment de l'obligació tributària.

En el cas de voler instal·lar un rètol caldrà demanar la corresponent llicència a l'Àrea d'Urbanisme.

De conformitat amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es recorda l'obligatorietat de retolar, com a mínim, en llengua catalana.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

divendres, 22 març 2024 13:43

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons