Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Comunicació prèvia d'activitat sense incidència ambiental

En termini

Què és?

És una comunicació prèvia per poder exercir activitats sense incidència ambiental, que són les classificades a l'Ordenança municipal reguladora de la simplificació de tràmits i reducció de la càrrega burocràtica de l’Ajuntament de Palafrugell.

L'ordenança estableix una classificació de les activitats en dos tipus, en funció de la seva complexitat, que determinarà la documentació tècnica que caldrà presentar:

 1. Activitats de Tipus 1: Documentació tècnica simplificada
 2. Activitats de Tipus 2: Projecte tècnic

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que vulgui iniciar una activitat de les esmentades en el punt anterior.

Com es fa?

El tràmit es pot fer en línia des d'aquesta mateixa pàgina, o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Palafrugell (només en el cas de persones físiques).

La comunicació prèvia d'activitat sense incidència ambiental, es presenta abans d'iniciar l'activitat i un cop realitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

Requisits previs

Per a totes les activitats:

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.
 • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
 • Disposar del Model de sol licitud.
 • Disposar del Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent.
 • Disposar de Fotocòpia del rebut de l'IBI, contracte de lloguer, o altre document que acrediti la titularitat del local.
 • Disposar de Fotocòpia de la Declaració Censal de l'Agència Tributària (model 036), o de l'alta de l'IAE.
 • Fotocòpia de la documentació que identifiqui el representant i la persona jurídica a qui representi, si s'escau.

Per a activitats Tipus 1:

 • Disposar de la Memòria tècnica simplificada (1), 1 exemplar.
 • Diposar dels Plànols (2).
 • Disposar de la Declaració responsable signada pel titular de l'activitat (inclosa en el formulari de so licitud).

Per a activitats Tipus 2:

 • Disposar del Projecte tècnic (1), 1 exemplar.
 • Disposar dels Plànols (2).
 • Disposar de ka Declaració responsable signada pel titular de l'activitat i pel personal tècnic competent (inclosa en el formulari de so licitud).

(1) Amb el contingut mínim indicat a l'annex III de l'Ordenança municipal reguladora de la simplificació de tràmits i reducció de la càrrega burocràtica de l'Ajuntament de Palafrugell.

(2) Els indicats a l'annex III de l'Ordenança municipal reguladora de la simplificació de tràmits i reducció de la càrrega burocràtica de l'Ajuntament de Palafrugell.

En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Annex I i Annex II), de forma prèvia a fer la comunicació cal:

 • Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis mitjançant un formulari específic
 • Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis.
 • Presentar el corresponent certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis (si escau).

Documentació

La documentació necessària és la següent:

Per a totes les activitats:

 • Model de sol·licitud.
 • Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent.
 • Fotocòpia del rebut de l'IBI, contracte de lloguer, o altre document que acrediti la titularitat del local.
 • Fotocòpia de la Declaració Censal de l'Agència Tributària (model 036), o de l'alta de l’IAE.
 • Fotocòpia de la documentació que identifiqui el representant i la persona jurídica a qui representi, si escau.

Per a les activitats Tipus 1:

 • Memòria tècnica simplificada (1), 1 exemplar.
 • Plànols (2).
 • Declaració responsable signada pel titular de l'activitat (inclosa en el formulari de so licitud).

Per a les activitats Tipus 2:

 • Projecte tècnic (1), 1 exemplar.
 • Plànols (2).
 • Declaració responsable signada pel titular de l'activitat i pel personal tècnic competent (inclosa en el formulari de so licitud).

(1) Amb el contingut mínim indicat a l'annex III de l'Ordenança municipal reguladora de la simplificació de tràmits i reducció de la càrrega burocràtica de l'Ajuntament de Palafrugell.

(2) Els indicats a l'annex III de l'Ordenança municipal reguladora de la simplificació de tràmits i reducció de la càrrega burocràtica de l'Ajuntament de Palafrugell.

També caldrà aportar la documentació següent, si escau:

 • Informe previ favorable de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament, si vol utilitzar per a un ús concret una edificació existent construïda sense ús específic.
 • Informe favorable del Servei de Prevenció d'Incendis de la Generalitat, per a les activitats incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010.
 • Acta de comprovació favorable emesa per una entitat inspectora autoritzada, per a les activitats incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010 (abans del inici de l'activitat).

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

L'import a pagar per tramitació de l'expedient és de 203,65 euros. La quantia de la taxa a ingressar resultarà d'aplicar sobre l'import establert els següents coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local:

Superfície construïda Coeficient corrector Import
Fins a 120 m2 0,50 101,83 euros
De 121 a 250 m2 0,75 152,74 euros
De 251 a 500 m2 1 203,65 euros
De 501 a 1.000 m2 1,25 254,56 euros
Més de 1.000 m2 1,50 305,48 euros

A més, caldrà fer efectiva l'autoliquidació en concepte de taxa per recollida d'escombraries de la nova activitat, la quota a ingressar per aquest concepte es prorrateja en funció dels trimestres naturals, i el seu import depèn del tipus d'activitat a desenvolupar.

Bonificacions:

 1. Qualsevol modificació o ampliació d'una activitat gaudirà d'una bonificació del 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una nova activitat.
 2. Les peticions de noves llicències o formulació de noves comunicacions o declaracions responsables en un local, sempre que siguin causades pel trasllat de l'emplaçament de l'activitat dins del municipi gaudiran d'una bonificació d'un un 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una activitat nova. Serà requisit necessari que el titular de l'activitat sigui el mateix en l'anterior local i en el nou, que l'activitat desenvolupada sigui la mateixa,i que es tramiti la baixa efectiva de l'activitat en el local on s'exercia anteriorment.
 3. Les activitats que sol.licitin llicència o comunicació prèvia o declaració responsable, i hagin tramitat prèviament un pla d'empresa dins del projecte INICIA de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell gaudiran d'una bonificació del 25% en la quota tributària.
 4. Gaudiran d'una bonificació del 30% de la quota municipal els subjectes passius que iniciïn una nova activitat i que l'exercici d'aquesta activitat suposi l'ocupació de dues persones de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. En cas que l'activitat es desenvolupi en un local de superfície construïda inferior a 120 m2 es gaudirà la bonificació si l'activitat suposa l'ocupació d'una persona de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada una vegada transcorregut un any de l'inici de l'activitat i la seva estimació suposarà la devolució del 30% de la quota ingressada. A la sol·licitud s'haurà d'aportar la documentació de cotització dels treballadors a la Seguretat Social i altra documentació que sigui requerida i que justifiqui el compliment de l'objectiu d'ocupació.

Temps de tramitació

Un cop efectuada la comunicació i, si la verificació formal és favorable es pot iniciar l'activitat, sota l'exclusiva responsabilitat del titular.

No obstant això, quan d'acord amb alguna norma general o sectorial (de protecció de la salut, de seguretat, de protecció contra incendis, d’abocaments, urbanística, o qualsevol altra) sigui necessari disposar d’altres llicències, autoritzacions o controls inicial, no es pot iniciar l’activitat fins que el titular disposi de la totalitat de títols habilitants.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Es recomana que abans de dur a terme la comunicació, es verifiqui si l’activitat és compatible amb la normativa urbanística reguladora del usos en el municipi. Això es pot fer amb una consulta personal a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament i també a través del Geoportal urbanístic.

El pagament de l’autoliquidació no pressuposa en cap cas l’efectivitat de la comunicació, sinó la justificació del compliment de l’obligació tributària.

En el cas de voler instal·lar un rètol caldrà demanar la corresponent llicència a l’Àrea d'Urbanisme.

De conformitat amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es recorda l'obligatorietat de retolar, com a mínim, en llengua catalana.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

divendres, 22 març 2024 13:32

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons