Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

En termini

Què és?

Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic, la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu la columna corresponent a Certificat tècnic), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu a Canal Empresa - Establiments turístics.

Què és una activitat sotmesa a comunicació d'inici amb certificat tècnic?

Es consideren activitats econòmiques sotmeses a comunicació d'inici amb certificat tècnic aquelles que, amb caràcter general, per les seves característiques poden produir alguna molèstia poc significativa o bé tenen una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones i els béns. Les activitats econòmiques sotmeses a comunicació d'inici amb certificat tècnic, són les incloses a l'annex de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui exercir una o diverses activitats econòmiques en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Com es fa?

Cal fer el tràmit en línia des d'aquesta mateixa pàgina.

La comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic es presenta abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

Requisits previs

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.
 • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
 • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons el model de certificat tècnic (cal baixar-lo i obrir-lo amb l'Adobe Reader).
 • Disposar de tots els títols habilitants, necessaris per a l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària en el Quadre de salut alimentària.
 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Documentació que cal presentar

 • Model de sol·licitud, signat electrònicament.
 • Certificat del tècnic competent, justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons el model de certificat tècnic (cal baixar-lo i obrir-lo amb l'Adobe Reader).
 • Justificant acreditatiu que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta tramitació.
 • Disposar de tots els títols habilitants, necessaris per a l'exercici de l’activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària en el Quadre de salut alimentària.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

D'acord amb l'article 7 de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, els emprenedors i els titulars de les activitats econòmiques, i les persones autoritzades per aquests o llurs representants tenen l'obligació de relacionar-se digitalment amb les administracions públiques implicades.

Quan es fa?

Es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

L'import a pagar per tramitació de l'expedient és de 203,65 euros. La quantia de la taxa a ingressar resultarà d'aplicar sobre l'import establert els següents coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local:

Superfície construïdaCoeficient correctorImport
Fins a 120 m20,50101,83 euros
De 121 a 250 m20,75152,74 euros
De 251 a 500 m21,00203,65 euros
De 501 a 1.000 m21,25254,56 euros
Més de 1.000 m21,50305,48 euros

A més, s'haurà de fer efectiva l'autoliquidació en concepte de taxa per recollida d'escombraries de la nova activitat. La quota a ingressar per aquest concepte es prorrateja en funció dels trimestres naturals, i el seu import depèn del tipus d'activitat a desenvolupar.

Bonificacions:

 1. Qualsevol modificació o ampliació d'una activitat gaudirà d'una bonificació del 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una nova activitat.
 2. Les peticions de noves llicències o formulació de noves comunicacions o declaracions responsables en un local, sempre que siguin causades pel trasllat de l'emplaçament de l'activitat dins del municipi gaudiran d'una bonificació d'un un 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d'una activitat nova. Serà requisit necessari que el titular de l'activitat sigui el mateix en l'anterior local i en el nou, que l'activitat desenvolupada sigui la mateixa, i que es tramiti la baixa efectiva de l'activitat en el local on s'exercia anteriorment.
 3. Les activitats que sol·licitin llicència o comunicació prèvia o declaració responsable, i hagin tramitat prèviament un pla d'empresa dins del projecte Catalunya Emprèn de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell gaudiran d'una bonificació del 25% en la quota tributària.
 4. Gaudiran d'una bonificació del 30% de la quota municipal els subjectes passius que iniciïn una nova activitat i que l'exercici d'aquesta activitat suposi l'ocupació de dues persones de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. En cas que l'activitat es desenvolupi en un local de superfície construïda inferior a 120 m2 es gaudirà la bonificació si l'activitat suposa l'ocupació d'una persona de manera ininterrompuda durant un termini d'un any des de l'inici de l'activitat. Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada una vegada transcorregut un any de l'inici de l'activitat i la seva estimació suposarà la devolució del 30% de la quota ingressada. A la sol·licitud s'haurà d'aportar la documentació de cotització dels treballadors a la Seguretat Social i altra documentació que sigui requerida i que justifiqui el compliment de l'objectiu d'ocupació.

Temps de tramitació

Les comunicacions presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada en el registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. No hi ha resolució. La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació presentant per via electrònica el model de representació o bé una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.

O bé acreditar la inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Es recomana que abans de dur a terme la comunicació, es verifiqui si l'activitat és compatible amb la normativa urbanística reguladora del usos en el municipi. Això es pot fer amb una consulta personal a l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament i també a través del Geoportal Urbanístic de Palafrugell.

El pagament de l'autoliquidació no pressuposa en cap cas l'efectivitat de la presentació de la comunicació, sinó la justificació del compliment de l'obligació tributària.

En el cas de voler instal·lar un rètol caldrà demanar la corresponent llicència a l'Àrea d'Urbanisme.

De conformitat amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es recorda l'obligatorietat de retolar, com a mínim, en llengua catalana.

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà d'un termini de 15 dies per esmenar-la, sens perjudici de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer front.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. Si, després de fer la comprovació documental o la inspecció es constata l'incompliment de qualsevol requisit relatiu a l'activitat comunicada, la persona interessada tindrà un termini d'un mes per esmenar-lo. Aquest procediment no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d'esmena de requisits materials té una durada màxima de 6 mesos, és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

2 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

3 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu la resta de documents

4 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimecres, 10 abril 2024 11:50

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons