Avís important: a partir del 25 de maig es poden fer tràmits de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) només amb cita prèvia. Recordeu que és obligatori l'ús de mascaretes. Podeu demanar cita prèvia trucant al telèfon 972 613 100 extensió 1011 (de 08.00 a 14.30 h) o bé en línia a través dels enllaços següents:

Preinscripció als centres d'educació infantil, primària i secundària

Fora de termini

Què és?

Es tracta de la preinscripció als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil (de 3 a 6 anys), d'educació primària (de 6 a 12 anys) i d'educació secundària obligatòria (de 12 a 16 anys) en centres educatius sufragats amb fons públics.

Qui ho pot demanar?

Ho poden demanar les famílies que tinguin fills i filles que hagin de cursar des de P3 fins a 4t d'ESO i que els vulguin preinscriure a les escoles següents:

Centres públics d'educació infantil i primària (3-12 anys)

CodiNomAdreçaTelèfon
17002491Escola Barceló i MatasC. Pals, 75972 300 924
17006782Escola CarriletPl. Narcisa Oliver, s/n972 306 765
17002481Escola Torres JonamaC. Escoles, 10972 610 882
17008523Escola Pi VerdC. Vicens Roure i Armadà, 12972 610 457

Centres concertats d'educació infantil i primària (3-12 anys)

CodiNomAdreçaTelèfon
17002521Col·legi Sant JordiC. Tarongeta, 65972 302 898
17002511Col·legi VedrunaC. Sant Sebastià, 85972 300 739

Centres públics d'educació secundària (12-16 anys)

CodiNomAdreçaTelèfon
17002557Institut Baix EmpordàAv. Corts Catalanes, s/n972 300 323
17002545Institut Frederic Martí CarrerasC. Frederic Martí Carreras, 13972 301 079
17010840Institut Nou PalafrugellC. Pals, 91972 304 345

Centres concertats d'educació secundària (12-16 anys)

CodiNomAdreçaTelèfon
17002521Col·legi Sant JordiC. Tarongeta, 65972 302 898
17002508Col·legi Prats de la CarreraC. Anselm Clavé, 33972 300 204

Com es fa?

1. Per mitjans electrònics preferentment (del 13 al 22 de maig).

2. Presencialment (amb cita prèvia, del 19 al 22 de maig):

 • Al centre escollit com a primera opció

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne. S'hi poden indicar diverses peticions d'admissió en centres diferents ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Quina documentació cal presentar?

Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos, ja sigui escanejada o fotografiada):

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen
 • DNI de l'alumne en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys
 • TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne, si en disposa

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar només per als criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):

Renda anual de la unitat familiar:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

Proximitat del domicili de l'alumne o alumna (o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant):

 • DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant
 • Quan es consideri el domicili del lloc de treball, cal presentar una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agencia Tributària i s'ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037)

Germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (en ambdós casos). El centre comprova directament aquestes circumstàncies, però cal tenir en compte el següent:

 • S'entén que el pare o la mare, el tutor o la tutora legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o interina o substitut o substituta o amb un contracte laboral o administratiu.
 • Si d'acord amb el previst a l'article 10.1 del Decret 75/2007, s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat d'aquest centre.

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o els germans:

 • Certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Família nombrosa o família monoparental:

 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Quan es fa?

La presentació de sol·licituds per a la preinscripció, es fa del 13 al 22 de maig de 2020 (*), ambdós inclosos.

(*) Del 13 al 22 de maig, per mitjans electrònics, i del 19 al 22 de maig, de manera presencial amb cita prèvia al centre escolar escollit com a primera opció.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

Preinscripció curs 2020-2021 (*)

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula curs 2020-2021 (*)

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

(*) Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

Observacions

Quins són els criteris de prioritat en l'admissió d'alumnes?

Criteri específic

 • Té preferència l'alumnat que procedeixi dels centres i ensenyaments que hi són adscrits. En aquest cas, no s'ha de presentar documentació

Criteris generals

 • Si en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, l'alumne o l'alumna té germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballin: 40 punts
 • Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o, en el seu cas, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet (en el sentit de guàrdia legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família) o de l'alumne si és major d'edat:
  • Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts
  • Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts
 • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts
 • Quan l'alumne o l'alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

Criteris complementaris

 • Si l'alumne o l'alumna forma part d'una família nombrosa o una família monoparental: 15 punts

Si, després de l'aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats, subsisteix la situació d'empat, l'ordenació de les sol·licituds afectades es farà d'acord amb el procediment establert pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Accediu a la tramitació en línia

2 Escolliu l'opció de presentar la sol·licitud

3 Indiqueu que ho voleu fer per Internet (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, el DNI electrònic...)

Tramitació en línia

Darrera actualització

diumenge, 24 maig 2020 20:28

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons