Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Ajuts per a infants de 0 a 1 any escolaritzats a les escoles bressol municipals

Fora de termini

Què és?

Es tracta de la convocatòria l'atorgament d'ajuts per als infants de 0 a 1 any (I0 o I1) escolaritzats a les escoles bressol municipals Tomanyí i Els Belluguets durant el curs 2023-2024, i que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.

L'import de la subvenció serà, com a màxim de 945,60 euros per sol·licitud, sempre i quan es compleixin els requisits d'admissió.

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció els nens i les nenes empadronats al municipi de Palafrugell. Els requisits que s'han de complir són el següents:

  • Tenir una antiguitat de com a mínim sis mesos (excepte pels nadons) abans de la publicació de les bases.
  • Estar matriculats en els cursos de 0 a 1 any (I0 o I1) d'una escola bressol de titularitat municipal de Palafrugell en el moment de presentar la sol·licitud.
  • No tenir deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Palafrugell, l'Agència Tributària i/o la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixin tenir la consideració de beneficiari, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Criteris de valoració

La renda de les famílies que sol·licitin l'ajut, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, no pot superar els llindars màxims de renda familiar que s'estableixen a continuació:

Membres de la unitat familiar Ingressos anuals
2 membres 21.512,98 euros
3 membres 28.397,00 euros
4 membres 32.700,00 euros
5 membres 37.002,58 euros
6 membres 41.305,16 euros
7 membres 45.607,74 euros
8 membres 49.910,32 euros

Es consideraran membre de la família totes les persones que constin empadronades en el mateix domicili.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un import net de la xifra de negocis superior a 155.500,00 euros.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les famílies que sol·licitin l'ajut siguin propietàries de dos o més béns immobles destinats a habitatge.

Es denegarà l'ajut sol·licitat si s'acrediten saldos mitjos bancaris de l'any 2022 superiors a 10.000 euros.

Com es fa?

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que sigui necessària, es podran presentar de manera telemàtica des d'aquesta mateixa pàgina, o bé a l'lOficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.

Documentació que s'ha d’adjuntar a la sol·licitud:

Per al barem econòmic:

  • En cas d'activitats econòmiques, còpia de la declaració resum de l'IVA corresponent a l'any 2022.
  • Acreditació del saldos mitjos bancaris del darrer trimestre i saldo a 31 de desembre de 2022 de tots els comptes.

Per al barem social:

  • Quan es tracti d'infants en acolliment, cal presentar la resolució emesa per la Generalitat de Catalunya referent a l'acolliment.
  • Quan es tracti d'infants tutelats per l'Administració, cal presentar la resolució emesa per la Generalitat referent a la tutela.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El termini per presentar les sol·licituds serà del 25 de setembre al 13 d'octubre de 2023.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 3 mesos des de la fi del termini de presentació d'instàncies.

Observacions

La despesa originada per aquestes subvencions es fa fins a un límit total de 11.500 euros.

Les subvencions s'atorguen en règim de concurrència competitiva. Per tant, l'import de la subvenció que pot atorgar-se a cada sol·licitant serà l'import que correspongui a la conversió en euros de la puntuació obtinguda segons els criteris de valoració establerts a les bases.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dijous, 29 febrer 2024 10:47

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons