Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Ajuts a entitats esportives per a la participació en activitats esportives federades

Fora de termini

Què és?

Es tracta de la convocatòria d'atorgament de subvencions per a la participació en activitats esportives federades durant l'any 2023 (gener a desembre) o durant la temporada 2022-2023 (agost de 2022 a juliol de 2023).

Les subvencions s'atorguen en règim de concurrència competitiva. Per tant, l'import màxim de la subvenció que pot atorgar-se a cada sol·licitant vindrà determinada per:

 1. La conversió en euros de la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració que consten a les bases. Aquesta conversió es realitzarà prenent com a base el nombre total de punts obtinguts per les sol·licituds admeses dividida per l'import total de la convocatòria. En cas que el pressupost sigui inferior a 1.500 euros, s'aplicarà un coeficient addicional ponderador del 0,25% del total de punts.
 2. En tot cas no podrà superar l'import sol·licitat per l'entitat i derivat del cost total de l'activitat, projecte o programa a subvencionar.

El pressupost de l'activitat presentat pel sol·licitant, o les seves modificacions posteriors, serviran de referència per a la determinació final de l'import de la subvenció, calculat com un percentatge del cost final de l'activitat. Així l'eventual excés de finançament públic es calcularà prenent com a referència la proporció que ha d'assolir l'esmentada aportació respecte del cost total.

En aquest sentit el percentatge màxim de finançament de l'activitat és del 70%.

Qui ho pot demanar?

Ho poden demanar aquelles entitats esportives locals inscrites al Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Palafrugell.

Les persones jurídiques que siguin beneficiàries d'aquest programa amb un import superior a 10.000 euros tenen l'obligació, abans del pagament de la subvenció, de comunicar la informació relativa a la retribució dels òrgans de direcció a l'efecte de fer-les públiques, en compliment del que disposa la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Com es fa?

Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica, acompanyades de la documentació que preveuen les bases i s'han de presentar en el model normalitzat que es troba en aquesta mateixa pàgina.

La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

 • Pressupost de la temporada 2022/2023 o any 2023, amb la quantitat que es sol·licita, i que no pot superar el 70% del pressupost
 • Fitxa del creditor
 • Certificat del secretari i/o de la federació corresponent de l'entitat acreditant els barems exposats
 • Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil

D'altra banda en la sol·licitud s'haurà de signar una declaració de responsable que acrediti:

 1. Declaració expressa responsable de les entitats de no trobar-se inclosos en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari de subvencions enumerades als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 2. Declaració expressa responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni sentències condemnatòries per pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.
 3. Declaració expressa responsable acreditant disposar dels certificats legalment establerts de les persones que participen o treballen en l'entitat i que tenen contacte habitual amb menors d'edat, de no haver estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i en cas de tenir coneixement d'algun cas per sentència ferma dels delictes esmentats comunicar aquesta circumstància de manera immediata.
 4. Documentació acreditativa de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc de l'activitat amb els requisits que estableix el Decret 333/02 de 19 de novembre, de modificació d'altres decrets en matèria d'obligatorietat de contractació de determinades cobertures d'assegurances (DOGC número 3778 de 10 de desembre de 2002).
 5. Declaració expressa responsable de les entitats acreditant el compromís d'adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establertes a l'article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

A aquests efectes es determina que la presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l'autorització de les persones o entitats sol·licitants a favor de l'ajuntament per obtenir:

 • Certificat positiu expedit per l'Agència Tributària d'estar al corrent de les obligacions tributàries.
 • Certificat positiu expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social d'estar al corrent de les seves obligacions.
 • Certificat acreditatiu que l'entitat està al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Palafrugell.

Quan es fa?

El termini per presentar les sol·licituds serà des del 2 de setembre al 2 d'octubre de 2023.

La data màxima per presentar la justificació de la subvenció atorgada serà el dia 31 de març de 2024.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 2 mesos des de la fi del termini de presentació d'instàncies.

Observacions

La despesa originada per aquestes subvencions es fa fins a un límit total de 55.400 euros.

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin inequívocament a la naturalesa de l'activitat subvencionada i s'hagin realitzat des de l'agost de 2022 fins al juliol de 2023, ambdós inclosos, per aquelles entitats que la seva temporada és interanual. Per les entitats que la temporada es realitza durant l'any natural, les despeses a presentar seran les corresponents des de gener a desembre de l'any en curs.

A aquests efectes, s'entendrà que la despesa s'ha realitzat quan s'ha dut a terme l'activitat promocional subvencionada que origina la despesa (nòmines, factures, TC1 i TC2) i aquest hagi estat efectivament pagada pel beneficiari amb anterioritat a la presentació de la justificació.

Concretament, d'acord amb el que estipula l'article 31 LGS, seran despeses subvencionables les despeses efectuades que de manera indubtable responguin de forma directa o indirecta a la naturalesa de l'activitat subvencionada que s'efectuï durant el període de l'activitat.

Per a les subvencions amb un import superior a 1.000 euros, s'atorgarà una bestreta equivalent al 80%. En cas de revocació total o parcial el beneficiari està obligat al reintegrament de l'import revocat. Les bestretes s'atorgaran a 30 dies des de l'acord de concessió.

S'haurà de presentar el model de compte justificatiu simplificat de subvencions degudament omplert i acompanyat de la documentació requerida (factures, nòmines, TC1 i TC2 i altra documentació acreditativa).

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dijous, 29 febrer 2024 10:46

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons