Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Subvencions a activitats econòmiques per inversions dins el projecte Locals amb Vida

Fora de termini

Què és?

Es tracta d'una convocatòria de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, que atorga l'Ajuntament, amb l'objectiu de fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals comercials situats a peu de carrer, augmentant així el nivell d'activitat econòmica i millorant la cohesió social.

L'import de la subvenció serà com a màxim el 50% del cost justificat com a despesa pel sol·licitant i en cap cas podrà excedir els 5.000 euros per beneficiari.

Despeses subvencionables

Obres autoritzades en règim de llicència o comunicació (que suposin una despesa d'inversió), compra d'estoc i/o compra de maquinària per a l'inici de l'activitat.

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques (empreses) que vulguin posar en marxa el seu negoci en un local comercial situat en planta baixa, o bé les persones propietàries d'un local comercial situat en planta baixa que vulgui reformar-lo per tal de ser ocupat per dur-hi a terme una activitat.

En cap cas es podran beneficiar d'aquestes subvencions aquelles persones físiques o jurídiques que ja exerceixin una activitat en un local, o bé aquelles persones propietàries de locals on ja s'hi exerceix una activitat.

Caldrà tenir la llicència o la comunicació d'obres de l'Ajuntament atorgada a nom de la persona sol·licitant dins el període que va de l'1 de juny de 2022 al 30 de juny de 2023. Les obres hauran d'estar finalitzades abans del 31 d'octubre de 2023.

Com es fa?

Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica o presencial en el cas de les persones físiques, i només de manera telemàtica en el cas de les persones jurídiques.

La documentació que cal presentar és la següent:

  • Model específic de sol·licitud
  • Compte justificatiu de subvencions, certificant de manera descriptiva les obres realitzades i el seu finançament
  • Còpia del contracte de lloguer o document acreditatiu de la propietat del local
  • Còpia de les factures corresponents a les obres executades (no s'acceptaran altres documents que no tinguin format de factura)
  • Comprovants bancaris conforme s'ha efectuat el pagament als proveïdors de les accions dins del període subvencionable (en cas de pagaments en efectiu, un certificat signat i segellat per l'empresa proveïdora)
  • Fotografies d'abans i després de les obres

L'Ajuntament comprovarà d'ofici que la persona sol·licitant està al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb el mateix ajuntament i també amb l'Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant s'oposa a la consulta d'aquestes dades, haurà de ser ella mateixa qui presenti el certificat d'estar al corrent de les obligacions.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

Quan es fa?

El termini de presentació de sol·licituds comença el 31 d'octubre de 2022 i finalitza el dia 31 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos).

Quin cost té?

La tramitació de la sol·licitud és gratuïta.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 2 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Les persones sol·licitants s'obliguen a facilitar a l'Ajuntament quanta informació els sigui requerida per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 15 Mb

Darrera actualització

divendres, 08 març 2024 08:42

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons