Ordenança fiscal número 8. Taxa per llicències d'autotaxis i altres vehicles de lloguer

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2n. Fet imposable

Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats que, en relació amb les llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer a què fa referència el Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, s'assenyalen a continuació:

  1. Concessió i expedició de llicències.
  2. Autorització per a la transmissió de llicències, quan s'escaigui el seu atorgament, d'acord amb la legislació vigent.
  3. Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de tipus voluntari o per imposició legal.
  4. Diligenciament dels llibres-registre de les empreses de serveis de transport de les classes C i D.

Article 3r. Subjecte passiu

Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.6 de la Llei General Tributària, següents:

  1. La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència.
  2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé sigui ordinària o extraordinària, i els llibres-registre del qual es diligenciïn.

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5e. Tarifa

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:

Llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer Import (euros)
Epígraf 1r. Concessió, expedició i registre de llicències
1. Per cada llicència de la classe A o B 271,30
2. Per cada llicència de la classe C 271,30
Epígraf segon. Autorització per a la tramitació de llicències
1. Transmissió "inter-vivos"
a) Llicències de les classes A i B 99,90
b) Llicències de la classe C 99,90
2. Transmissió "mortis causa"
a) Llicències de les classes A i B 56,40
b) Llicències de la classe C 56,40
Epígraf tercer. Substitució de vehicles
Per cada llicència de la classe A i B 47,80
Per cada llicència de la classe C 47,80

Article 6è. Exempcions i bonificacions

No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.

Article 7è. Acreditament

1. La taxa s'acredita i neix de l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les lletres a), b) i c) de l'article 2n, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o que autoritzi la substitució del vehicle.

2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de diligenciament de llibres-registre, la taxa s'acreditarà en el moment que s'iniciï aquella prestació i s'entendrà, a aquests efectes, que l'inici esmentat es produeix quan aquests es sol·liciten.

Article 8è. Declaració i ingrés

1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a instància de part.

2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i s'hagin realitzat els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte de liquidació per a ingrés directe i els contribuents procediran al seu pagament en el termini establert pel Reglament General de Recaptació.

3. L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ, total o parcial de l'import que correspongui. Si tal facultat és exercitada, no es tramitarà la sol·licitud si no es realitza tal dipòsit.

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final. Vigència

Aquesta ordenança, que ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 27 d'octubre de 1994 i modificada per l'Ajuntament Ple de data 29 d'octubre de 2008, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2009 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons