Ordenança fiscal número 7. Taxa per expedició de documents administratius

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentat decret 2/2004.

Article 2n. Fet imposable

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals.

2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.

3. Són actes no subjectes a la taxa, la tramitació de documents i expedients a instàncies d'altres administracions o que siguin necessàries per al compliment d'obligacions fiscals, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic. No s'extendrà el règim de no subjecció pels certificats tributaris on s'hagi de detallar els imports pagats en exercicis anteriors.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.6 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Exempcions

Gaudiran d'exempció per les tarifes previstes a l'Epígraf Tercer. Documents relatius a l'Arxiu municipal les peticions de reproducció destinades a activitats de docència, recerca, divulgació cultural o per publicacions periòdiques en l'àmbit de les comarques Gironines. També gaudiran d'exempció les peticions presentades per entitats sense ànim de lucre.

Article 6è. Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.

3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivin l'acreditació.

Article 7è. Tarifa

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:

Expedició de documents administratius i reproducció de documents Import (euros)
Epígraf 1r. Certificacions i compulses
1. Certificacions i informes emesos a requeriment de part
1.1 Informe d'habitatge per al reagrupament familiar 30,00
1.2 Informe de la Policia Local acreditant inici o finalització d'activitats 30,00
1.3 Certificat d'inscripció registre parelles de fet 30,00
1.4 Certificat històric del padró d'habitants 10,00
1.5 Certificat d'execució de contractes expedits a petició de societats mercantils 30,00
1.6 Certificats tributaris on es detallin els imports pagats en exercicis anteriors 20,00
1.7 Altres no previstos, en extracte 29,60
1.8 Altres no previstos, literals 45,90
2. Fotocòpies simples de documents
2.1 Fotocòpies simples de documents municipals, per cada fotocòpia 0,80
2.2 Fotocòpies simples d'altres documents, per cada fotocòpia 0,20
2.3 Fotocòpies simples de documents en període d'exposició pública
Per cada còpia DIN A4 0,10
Per cada còpia DIN A3 0,20
3. Compulsa de documents municipals, reproduïts en fotocòpia
3.1 Document per una sola cara 2,50
3.2 Document per les dues cares 5,00
4. Expedició de documents acreditatius de concessions, autoritzacions o llicències de qualsevol àrea de l'Ajuntament 9,50
4.1 Expedició d'autoritzacions expresses o en règim de comunicació pel repartiment de publicitat
4.1.1 Per un període màxim d'un mes 12,00
4.1.2 Per un període màxim d'un any 117,20
5. Validació de poders que hagin de produir efecte en les oficines municipals 57,50
Epígraf 2n. Documents relatius a Serveis d'Urbanisme
1. Certificats urbanístics
1.1 Certificat urbanístic expedit sense realizar inspecció fora de l'Ajuntament 38,40
1.2 Certificat urbanístic expedit prèvia inspecció fora de l'Ajuntament 95,70
2. Còpies de documents
a) En forma de CD o DVD, sense tractament de dades 15,00
b) En forma de CD o DVD, amb tractament de dades
Fins a 20 pàgines 60,00
Fins a 40 pàgines 80,00
Fins a 60 pàgines 100,00
Fins a 80 pàgines 120,00
Fins a 100 pàgines 140,00
i successivament
c) Per les reproduccions no previstes en aquest apartat s'aplicaran les tarifes de l'epígraf tercer del present article (documents relatius a l'Arxiu Municipal)
Epígraf 3. Documents relatius a l'Arxiu Municipal
1. Tarifes per la reproducció de documents en diferents suports
1.1 Reproducció DIN A4, per una cara 0,10
1.2 Reproducció DIN A3, per una cara 0,15
1.3 Reproducció de plànols, per m2 9,50
1.4 Reproducció d'una pàgina des de microfilm 0,54
1.5 Còpia d'audiovisuals, fins a 120 minuts o fracció 6,60
1.6 Còpia digital de documentació
1.6.1 Baixa resolució (fins a 200Kb) 0,50
1.6.2 Alta resolució 1,00
1.7 Suport DVD, per unitat 1,50
1.8 Suport CD, per unitat 1,00
1.9 Compulsa de documents
1.9.1 Suport paper per una cara 2,50
1.9.2 Suport paper per dues cares 5,00
2. Tarifes per a la reproducció de caràcter comercial. Aquestes tarifes s'aplicaran de manera simultània a les contemplades a l'apartat anterior
2.1 Reproducció imatges fixes
2.1.1 Ús de la imatge en edició de llibre o fulletó
Fins a 1.500 exemplars 70,00
Entre 1.500 i 10.000 exemplars 140,00
Més de 10.000 exemplars 280,00
2.1.2 Ús de la imatge en edició d'enciclopèdia o similar
Fins a 3.000 exemplars 140,00
Entre 3.000 i 15.000 exemplars 210,00
Més de 15.000 exemplars 420,00
2.1.3 Ús de la imatge en publicació periòdica
Fins a 3.000 exemplars 70,00
Entre 3.000 i 30.000 exemplars 105,00
Més de 30.000 exemplars 140,00
2.1.4 Ús de la imatge en material publicitari i impressos
Fins a 5.000 exemplars 70,00
Entre 5.000 i 50.000 exemplars 140,00
Més de 50.000 exemplars 210,00
2.1.5 Ús de la imatge en edició de postals
Fins a 1.000 exemplars 210,00
Entre 1.000 i 10.000 exemplars 280,00
Més de 10.000 exemplars 350,00
2.1.6 Ús de la imatge en lloc web
Fins a 30 dies 70,00
Entre 1 mes i 12 mesos 140,00
Més de 12 mesos 280,00
2.1.7 Ús de la imatge en exposició temporal
Fins a 30 dies 70,00
Entre 1 mes i 12 mesos 140,00
Més de 12 mesos 280,00
2.1.8 Ús de la imatge en exposició permanent
Per ús privat 70,00
Per ús comercial 210,00
Per Comercial exterior 350,00
2.2 Ús d'audiovisuals
2.2.1 Ús editorial i en comunicació pública, per minut o fracció 70,00
2.2.2 Ús publicitari, per minut o fracció 140,00
Les tarifes establertes a l'apartat segon de l'Epígraf tercer corresponen a un sol ús, les successives edicions requeriren noves autoritzacions. La utilització d'una imatge de manera repetida en una mateixa edició tributarà a una quota del 50% de la tarifa corresponent al primer ús.
Epígraf 4t. Altres expedients o documents
1. Expedició a sol·licitud de part interessada, de còpies, fotocòpies o duplicats d'atestats aixecats per la Guàrdia Urbana, com a conseqüència d'accidents de circulació o d'altres circumstàncies 57,50
2. Exemplar de les Ordenances Fiscals 45,90
3. Exemplar de les Ordenances Generals 45,90
4. Informes Policia Local 95,70
5. Per cada còpia, en plotter, de plànol escala 1:1.000 o 1:2.000 de l'Expedient d'Adaptació Cartogràfica i Modificació del Plà General (ACMPC) 8,60
6. Per còpia, en plotter, del conjunt de plànols del Pla General: 130,30
7. Per còpia del Pla General en format CD o DXF 33,50
8. Per còpia Títol II i III del document de Normes Urbanístiques de l'expedient d'ACMPC, per cada títol 43,30
9. Per còpia de tot el document de Normes Urbanístiques de l'Expedient d'ACMPC 130,30
Epígraf 5è. Expedició de carnets de l'Agència Catalana de la Joventut
Carnet Jove Alberguista 6,00
Carnet Adult Alberguista 13,00
Carnet Grup Alberguista 16,00
Carnet Família Alberguista 21,00
Carnet ISIC 9,23
Carnet ITIC 9,23
Carnet IYTC 9,23

2. Quan a la petició es sol·liciti que la documentació sigui enviada per correu a l'interessat, les anteriors tarifes seran incrementades per la despesa postal que hagi de pagar l'Ajuntament.

3. Per la reproducció de Documents de l'Arxiu Municipal referents a documents dels quals l'Ajuntament no disposi dels drets de reproducció només es podran atendre les peticions que es presentin amb finalitats de docència o divulgació cultural

4. En cas que l'entrega de la documentació es realitzi mitjançant posada a disposició en Seu electrònica les tarifes establertes gaudiran d'una bonificació del 50%.

5. Quan es tramitin figures de planejament urbanístic a instància de particulars, les costes es repercutiran.

Article 8è. Acreditament

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut. En aquest moment l'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ, total o parcial de l'impost que correspongui. Si tal facultat és exercitada, no es tramitarà la sol·licitud si no es realitza tal dipòsit.

2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que provoquin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.

Article 9è. Declaració i ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l'expedient o en aquests mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa.

2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.

3. Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici de jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran ni es remetran si prèviament no s'ha satisfet la quota tributària corresponent.

Article 10è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'article 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final. Vigència

Aquesta ordenança, que ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 27 d'octubre de 1994 i modificada en sessió de data 25 d'octubre de 2022, regirà a partir del dia 1 de gener de 2023 o fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons