Ordenança fiscal número 5. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Article 1r. Principis generals

1. L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és un tribut directe, obligatori, municipal, de caràcter real, els elements estructurals del qual són determinats en el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en les disposicions que la modifiquin, la despleguin i la complementin.

2. L'Impost sobre Activitats Econòmiques entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 1992, i serà exigible pel mer exercici, en aquest terme municipal, de les activitats subjectes a ell.

Article 2n. Coeficient d'Increment

D'acord amb el que preveu l'article 86 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sobre les quotes municipals fixades en les Tarifes de l'impost s'aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu.

El coeficient de ponderació es determinarà d'acord amb el següent quadre:

Import net de la xifra de negocis (euros) Coeficient
Des d'1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,29
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 1,30
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 1,32
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 1,33
Més de 100.000.000,00 1,35
Sense xifra de negocis 1,31

Article 3r. Índex de situació

1. Les vies públiques d'aquest municipi es classificaran en quatre categories fiscals, amb aplicació dels coeficients següents:

Nom del carrer Coeficient
Carrers no especificats en el present nomenclàtor 1,3
Avi Xaxu 1,0
Canigó 0,9
Punta de l'Estela 0,8

2. A aquelles activitats que tributin per quota provincial o nacional no els són aplicables els coeficients situació que regula aquesta ordenança.

Article 4t. Normes de gestió de l'Impost

1. Es competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions de concessió i denegació d'exempcions, realització de les liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent.

2. Les sol·licituds per al reconeixement de beneficis fiscals s'han de presentar a l'administració municipal, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.

3. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar de la notificació expressa o l'exposició pública dels padrons corresponents.

4. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el termini previst per interposar el recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient.

No obstant això, en casos excepcionals, l'Alcaldia pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna.

5. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre.

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'obrirà la via de constrenyiment i s'aplicarà un recàrrec del 20%.

Les quantitats degudes reporten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès s'aplicarà sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment.

El tipus d'interès és el vigent al moment de finalitzar el termini d'ingrés en període voluntari, fixat conformement al que disposa l'article 58.2.b) de la Llei General Tributària.

Article 5è. Exempcions i bonificacions

1. Estan exempts de l'impost, d'acord amb l'art. 82.1.b) del TRLRHL, els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat, durant els dos primers períodes impositius d'aquest impost en què es desenvolupi aquella. A aquests efectes, no es considera que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una activitat quan aquesta s'hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, circumstància que s'entendrà que concorre, entre d'altres supòsits, en els casos de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.

2. S'estableix, d'acord amb l'article 88.2.e del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una bonificació de la quota de l'Impost sobre Activitats Econòmiques a favor de les activitats que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

De conformitat amb l'article 88.2.e s'estableixen les següents bonificacions:

  1. Bonificació del 95% de la quota per subjectes passius que iniciïn l'exercici d'una activitat econòmica en immobles situats en els sectors d'activitat econòmica de SUD 1.13 Circumval·lació Nord, SUD 1.12 Brugueres, SUD 1.11 La Fanga, Pa 1.22 Vins i Licors Grau o Ua 1.7 Antiga Zona industrial, i que acreditin la creació de nous llocs de treball. Serà requisit indispensable que s'aporti la documentació de cotització dels treballadors i altre que sigui requerida per tal d'acreditar el compliments dels requisits.
  2. Bonificació del 40% per les activitats que acreditin la contractació amb caràcter indefinit de persones amb un grau de discapacitat superior o igual al 33%. Serà requisit indispensable que s'aporti la documentació de cotització dels treballadors i altre que sigui requerida per tal d'acreditar el compliments dels requisits.
  3. Bonificació del 50% per les activitats que acreditin la contractació de persones aturades de més de 45 anys o de menys de 25 anys. Serà requisit indispensable que s'aporti la documentació de cotització dels treballadors i altre que sigui requerida per tal d'acreditar el compliments dels requisits.

3. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota municipal els subjectes passius que hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit per activitats localitzades a Palafrugell durant l'últim any anterior al de l'aplicació de la bonificació. Aquest increment promig s'haurà de comprovar en relació al penúltim any anterior al de l'aplicació de la bonificació. Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada i la seva sol·licitud s'haurà de presentar abans de la finalització del període de pagament en voluntària de la quota tributària corresponent. A la sol·licitud s'haurà d'aportar la documentació de cotització dels treballadors a la Seguretat Social i altra documentació que sigui requerida i que justifiqui l'increment del promig de plantilla de treballadors amb contracte indefinit.

4. S'estableix una bonificació del 50% de la quota tributària corresponent als subjectes passius per quota municipal que produeixin energia obtinguda en instal·lacions per a l'aprofitament d'energia renovable (eòlica, solar, a partir de biomassa...) o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que la producció es realitzi en instal·lacions ubicades a Palafrugell i aquesta energia sigui utilitzada en activitats realitzades al mateix municipi i representi, almenys, un 50% del total del consum. Igualment gaudiran d'aquesta bonificació els subjectes passius que es limitin a utilitzar d'aquests tipus d'energia, sense produir-ne, sempre que el seu consum representi, almenys, un 80% del total de l'energia que consumeixin en l'exercici de les activitats ubicades al municipi. La bonificació te caràcter pregat, amb una durada màxima de 4 anys des que es posi en funcionament la instal·lació per a la producció d'aquests tipus d'energia o el seu consum assoleixi el percentatge fixat en el paràgraf anterior.

Article 6è. Comprovació i investigació

En els termes que disposi el Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament demanarà per a si mateix les funcions d'inspecció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.

Article 7è. Delegació de facultats

Si l'Ajuntament delega en la Diputació Provincial de Girona les facultats esmentades en els articles 4t i 5è d'aquesta Ordenança, o exclusivament la d'un d'ells, i aquesta delegació és acceptada, les normes que contenen els susdits articles seran aplicables a les actuacions que hagi d'efectuar l'administració delegada.

Disposició Final. Vigència

Aquesta ordenança, que ha estat aprovada pel Ple en sessió ordinària del dia 27 d'octubre de 1994 i modificada en sessió de data 25 d'octubre de 2022, començarà a regir a partir del dia 1 de gener del 2023.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons