Ordenança fiscal número 29. Taxa per aprofitament especial d'equipaments públics i/o prestació dels serveis motivats per la celebració de casaments civils

Article 1r. Fonament i naturalesa

D'acord amb el que estableix l'article 57 en relació amb l'article 20.4.u, ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitament especial d'equipaments públics i pre pretació de serveis motivats per la celebració civil de casaments, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de les taxes l'ús privatiu o aprofitament especial de la Sala de Plens Municipal per la celebració de casaments així com la prestació del servei d'oficiar el casament.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques que utilitzin o aprofitin especialment els espais o resultin beneficiades pels serveis prestats.

Article 4t. Quota tributària

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:

Concepte Import (euros)
1. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la Sala de Plens municipal 30,20
2. Taxa per prestació de serveis per oficiar el casament
2.1 Per casaments la tramitació dels qual s'hagi iniciat al Registre Civil de Palafrugell o a la Notaria de Palafrugell 60,00
2.2 Per casaments la tramitació dels quals no s'hagi iniciat al Registre Civil de Palafrugell o a la Notaria de Palafrugell 200,00

Article 5è. Normes de gestió

1. En cas d'aprofitament especial o utilització privativa la taxa s'acredita en el moment que es realitza l'ocupació . En aquest cas la taxa s'haurà d'haver liquidat prèviament en el moment de realitzar la sol·licitud de l'ocupació.

2. En cas de prestació de serveis la taxa s'acredita en el moment que es realitza la prestació material del servei. L'Ajuntament pot exigir el pagament previ de la taxa .

3. La taxa per prestació de serveis d'oficiar la cerimònia es meritarà sempre que es presti el servei tant si es realitza en la Sala de Plens Municipal com en un altra establiment privat. En cas que el servei es presti a la Sala de Plens municipal no s'exigirà la taxa per utilització o aprofitament especial de la Sala.

Disposició Final. Vigència

Aquesta ordenança fiscal, que va ser aprovada en data 28 d'octubre de 2010 i va ser modificada en data 25 d'octubre de 2022, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2023 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons