Ordenança fiscal número 21. Taxa per prestació de serveis al Mercat municipal

Article 1r. Fonament i naturalesa

D'acord amb el previst en els articles 57 i 20.4.u del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis al mercat municipal, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Està constituït pel gaudi i l'aprofitament de llocs o locals del Mercat municipal

Article 3r. Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix:

1.En el moment que es concedeix l'autorització municipal per ocupar un lloc al Mercat municipal

2. En cas que s'hagi produït l'ocupació sense la prèvia autorització municipal,des del moment que s'hagi iniciat l'ocupació, amb independència de la possible desestimació posterior de l'autorització municipal.

Article 4t. Període impositiu

1.El període impositiu comprèn el mes natural, sense possibilitat d'establir cap tipus de prorrateig de la quota mensual.

2.Una vegada concedida l'autorització,la renúncia per part de l'interessat, tindrà efectes a partir del mes natural posterior a la seva presentació.

Article 5è. Subjecte passiu

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.6 de la Llei General Tributària que es sol·licitin l'ocupació d'un lloc al mercat.

Article 6è. Responsables tributaris

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 7è. Quota tributària

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:

Prestació de serveis al Mercat municipal Import (euros)
a) Ús de llocs al Mercat municipal
a1) Mercat cobert (carnisseries i peixateries), per metre lineal, al mes 33,00
b) Connexió a la xarxa elèctrica municipal pel funcionament d'aparells de fred, quota addicional per cada aparell, al mes 19,20

Article 8è. Normes de gestió

1. Les ocupacions que tinguin caràcter regular i continuat seran objecte d'una liquidació mensual.

2. Serà d'aplicació subsidiària per tots els casos no contemplats en la present Ordenança, l'Ordenança Reguladora de venda no sedentària al mercat.

Article 9è. Infraccions i sancions tributàries

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària, legislació complementària i Ordenança General d'Inspecció.

Disposició Final. Vigència

Aquesta ordenança fiscal, que es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998 i va ser modificada per acord del Ple de data 27 d'octubre de 2020, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2021 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons