Ordenança fiscal número 20. Taxa pel servei de subministrament d'aigua

Article 1r. Fonament i naturalesa

D'acord amb el previst en els articles 57 i 20.4.t del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de subministrament d'aigua.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d'aigua, inclòs els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l'Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança.

Article 3r. Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix:

  1. Pel servei de subministrament d'aigua en el moment que s'inicia el subministrament d'aigua.
  2. Pels serveis de connexió de comptadors, reanudació del subministrament i trasllat del comptador en el moment que es sol·licita el corresponent servei.

Article 4t. Període impositiu

1. El període impositiu comprèn cada trimestre.

2. En cas d'alta o baixa en el subministrament d'aigua corresponent s'haurà de satisfer el rebut que comprengui el consum d'aigua provinent de la xarxa de subministrament d'aigua des de la data d'alta en el subministrament fins a la finalització del trimestre o des de l'inici del trimestre fins a la data de baixa en el subministrament, respectivament.

3. En el cas d'abonats amb un consum d'aigua superior a 2.500 m3 anuals, el període impositiu serà el mes natural.

Article 5è. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució d'aigua, gas, electricitat i altres proveïments públics que constitueixen el fet imposable de la taxa. En tot cas tindrà la consideració de beneficiari del servei el titular del comptador.

2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants de vivendes i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.

Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris.

Article 6è. Responsables tributaris

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 7è. Quota tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:

1.1 Subministrament d'aigua

Tipus de subministrament d'aigua Import
Ús domèstic Euros/m3
Fins a 10 m3 per mes 0,4229
De 10 a 20 m3 0,7606
Excés de 20 m3 1,2709
Ús industrial 0,6906
Recàrrec per sobreelevació 0,1320
Conservació d'escomeses i comptadors Euros/mes
Fins a 13 mm de diàmetre 0,9103
De 15 a 20 mm de diàmetre 1,0918
De 25 a 30 mm de diàmetre 1,5921
De més de 30 mm de diàmetre 2,5003

A efectes de l'aplicació de les tarifes senyalades en l'apartat anterior tindran la consideració de quota de servei, que es facturarà per cada abonat amb independència del seu consum registrat, les següents:

Tipus de servei Quota
Hotel 1a categoria, euros/habitació/dia 0,2771
Hotel 2a categoria, euros/habitació/dia 0,2021
Hotel 3a categoria, euros/habitació/dia 0,1445
Comptador de 13 mm de diàmetre, euros/mes 2,7380
Comptador de 20 mm de diàmetre, euros/mes 5,4760
Comptador de 30 mm de diàmetre, euros/mes 8,2357
Comptador de 40 mm de diàmetre, euros/mes 13,7334

1.2 Tarifa de Connexions

Tipus de connexió Import (euros)
Restabliment de subministre 22,16
Dret de connexió per alta nova 25,48
Dret per trasllat de comptador 9,56

Article 8è. Normes de gestió

1. La taxa corresponent al subministrament d'aigua s'haurà de fer efectiva mitjançant el pagament del rebut trimestral.

2. La taxa per reanudació del subministre, connexió per alta nova i trasllat de comptador s'exigeix pel sistema d'autoliquidació. Efectuant-se dipòsit previ en el moment de sol·licitar el servei.

3. La gestió del cobrament dels deutes no apremiats en concepte de la taxa pel servei de subministrament d'aigua està cedida a la companyia d'aigües SOREA S.A.

4. A efectes de les aplicacions de les tarifes de la present ordenança tidran la consideració d'hotel de 1a categoria els hotels o hostals catalogats amb 5 o 4 estrelles, hotel de 2a categoria els hotels o hostals catalogats de 3 estrelles i hotels de 3a categoria els hotels o hostals catalogats amb 2, 1 o cap estrella.

5 El recàrrec per sobreelevació s'aplicarà a tots els subministraments situats en sectors sectors que, degut a la topografia de la zona sigui necessari la implantació d'estacions d'elevació independents.

Article 9è. Infraccions i sancions tributàries

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària, legislació complementària i Ordenança General d'Inspecció.

Disposició final. Vigència

Aquesta ordenança fiscal, que es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998 i modificada en sessió de data 25 d'octubre de 2022, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener del 2023 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons