Ordenança fiscal número 2. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Capítol I. Naturalesa i fet imposable

Article 1r

El Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix en el seu article 59.1 amb caràcter obligatori, l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que es regularà pels preceptes continguts en aquesta ordenança.

Article 2n

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria.

Article 3r

1. Són objecte de l'impost els vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.

3. No estan subjectes a l'impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa, ni els remolcs o semiremolcs amb càrrega útil no superior a 750 Kg.

Captítol II. Exempcions i bonificacions

Article 4t

1. Gaudiran d'exempció en l'impost els vehicles establerts a l'article 92.1 El Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb les següents particularitats:

 1. Les ambulàncies. Per gaudir de l'exempció hauran d'aportar original i còpia del permís de circulació del vehicle i de la fitxa de característiques tècniques.
 2. Els vehicles, que no siguin ambulàncies, i estiguin destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts. Hauran de presentar original i còpia del permís de circulació, de la fitxa de característiques tècniques, de la targeta de transport sanitari i certificat de la destinació del vehicle expedit per l'organisme al qual estigui afecte.
 3. Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu. Hauran de presentar original i còpia del permís de circulació, de la fitxa de característiques tècniques i de la resolució oficial del grau de minusvalia. L'interessat haurà d'adjuntar a la seva sol·licitud declaració del titular discapacitat manifestant que no té reconeguda l'exempció per altre vehicle de la seva propietat i que el vehicle es destinarà al seu us exclusiu.

Aquestes exempcions són de naturalesa reglada i haurà de èsser sol·licitada expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercici anteriors al de la seva sol·licitud.

2. Gaudiran d'una bonificació del 100% en la quota de l'impost els següents vehicles:

 1. Vehicles pels quals s'acrediti que abans de la data de meritació de l'impost, consten matriculats com a vehicles històrics a la Prefectura Provincial de Trànsit, d'acord amb el Reial Decret 1247/1995.
 2. Vehicles clàssics que, a la data de meritació de l'impost, compleixin els següents requisits:
  • Tenir una antiguitat mínima de 40 anys.
  • Disposar del certificat d'idoneïtat a efectes de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica -regulat a la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic-, emès pel club o associació automobilística corresponent i validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics.

Per gaudir d'aquesta bonificació, el titular del vehicle haurà de constar com a titular d'almenys un altre vehicle que tributi per aquest impost a Palafrugell i que no gaudeixi d'aquesta bonificació.

Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà de ésser sol·licitada expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercici anteriors al de la seva sol·licitud.

3. Els vehicles tipus turisme gaudiran de les bonificacions següents en la quota de l'impost quan reuneixin qualsevol de les característiques que es detallen:

 1. Bonificació del 75% en la quota de l'impost: Vehicles que disposin del distintiu ambiental "zero emissions" creat per la Direcció General de Trànsit (DGT).
 2. Bonificació del 50% en la quota de l'impost: Vehicles que disposin del distintiu ambiental "eco" creat per la Direcció General de Trànsit (DGT).

Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d'ésser sol·licitada expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercici anteriors al de la seva sol·licitud.

Article 5è

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que es produeixi l'esmentada adquisició.

2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu.

3. L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de:

 • Primera adquisició.
 • Baixa definitiva del vehicle.
 • Baixa temporal si està motivada per un supòsit de sostracció o robatori de vehicle. Serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la sostracció o robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.
 • Tramitació d'alta d’un vehicle que anteriorment hagués estat en situació de baixa temporal per supòsit de sostracció o robatori de vehicle.

4. Les baixes temporals de vehicles causaran baixa en el padró, però no donaran dret al prorrateig de la quota per trimestres naturals si no es motiven per un supòsit de sostracció o robatori del vehicle amb presentació de la corresponent denúncia. D'igual manera, si en un exercici posterior, es tramita l'alta d'un vehicle que anteriorment hagués estat en situació de baixa temporal no motivada per sostracció o robatori de vehicle, haurà de pagar la quota anual complerta sense dret a prorrateig per trimestres.

5. En els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior desballestament per l'ajuntament, es prendrà com a data de la baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part de l'ajuntament. Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l'ajuntament de la imposició per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa, la de la recepció per part de l'ajuntament.

Capítol III. Subjectes passius

Article 6è

Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.

Capítol IV. Tarifes

Article 7è

1 Les quotes seran les fixades en el quadre de tarifes que determina l'article 95 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les quals s'incrementaran per l'aplicació sobre les mateixes del coeficient que sigui aplicable en funció del tipus de vehicle, segons el quadre següent:

Tipus de vehicle Coeficient
Turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 1,9507
Turismes de més de 20 cavalls fiscals 1,9507
Resta de turismes 1,9135
Autobusos 1,9135
Camions 1,9135
Tractors 1,9135
Altres vehicles Motocicletes de més de 500 cc fins a 1000 cc 1,9507
Altres vehicles Motocicletes de més de 1000 cc 1,9507
Resta d'altres vehicles 1,9135

2. Per aplicació del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicable en aquest municipi serà el següent:

Potència i classe de vehicles Quota
a) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals 24,15 euros
De 8 a 11,99 cavalls fiscals 65,21 euros
De 12 a 15,99 cavalls fiscals 137,66 euros
De 16 a 19,99 cavalls fiscals 174,80 euros
De més de 20 cavalls fiscals 218,48 euros
b) Autobusos
De menys de 21 places 159,39 euros
De 21 a 50 places 227,02 euros
De més de 50 places 283,77 euros
c) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 80,90 euros
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 159,39 euros
De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 227,02 euros
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 283,77 euros
d) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals 33,81 euros
De 16 a 25 cavalls fiscals 53,14 euros
De més de 25 cavalls fiscals 159,39 euros
e) Remolcs i semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 33,81 euros
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 53,14 euros
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 159,39 euros
f) D'altres vehicles
Ciclomotors 8,46 euros
Motocicletes fins a 125 cc 8,46 euros
Motocicletes de 125 cc fins a 250 cc 14,49 euros
Motocicletes de 250 cc fins a 500 cc 28,99 euros
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1000 cc 59,09 euros
Motocicletes de més de 1.000 cc 118,18 euros

3. Als efectes d'aquest Impost, el concepte de les diverses classes de vehicles relacionats en les tarifes, serà el recollit a l'ordre de 16 de juliol de 1984. En tot cas, la rúbrica genèrica de tractors, que contempla la lletra d) de les esmentades tarifes, comprèn els "tractocamions" i els "tractors d'obres i serveis".

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s'establirà d'acord amb allò que disposa l'art. 260 del Codi de Circulació.

4. Els vehicles que d’acord amb el Reglament General de Vehicles queden definits com a Quadricicles lleugers tributaran dins de la categoria d’altres vehicles en funció de la seva cilindrada.

5. Els vehicles que d’acord amb el Reglament General de Vehicles queden definits com a vehicles tot terrenys o autocaravanes tributaran dins de la categoria de turismes per la seva potencia fiscal.

Capítol V. Gestió

Article 8è

La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.

Article 9è

El pagament de l'impost s'acreditarà per qualsevol dels següents mitjans:

 1. Rebuts tributaris
 2. Cartes de pagament

Article 10è

1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquest es reformin de manera que alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, una declaració-liquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui i la realització de la mateixa. S'acompanyaran la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el Document Nacional d'Identitat o el Codi d'Identificació Fiscal del subjecte passiu.

2. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost resultant de la mateixa. Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre que l'oficina gestora no comprovi que la mateixa s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de l'impost.

3. La presentació de l'autoliquidació genera els efectes de la notificació de la liquidació de la primera meritació i suposa l'alta en el padró o en el registre per als exercicis posteriors.

4. Els subjectes passius presentaran, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data d'expedició del permís de circulació per part de la Prefectura de Trànsit, una declaració ajustada al model aprovat per aquest Ajuntament, que expressarà aquest fet i la matrícula assignada al vehicle.

5. L'oficina gestora practicarà la corresponent liquidació normal o complementària, que serà notificada individualment als interessats, amb indicació del termini d'ingrés i dels recursos procedents.

6. Els subjectes passius presentaran una declaració ajustada al model aprovat per l'Ajuntament, en qualsevol dels supòsits de baixa definitiva i transferència, de canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle o de reforma del mateix, que afecti la seva classificació als efectes d'aquest impost.

Article 11è

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el període de pagament de les quotes anuals de l'impost s’iniciarà dins el primer trimestre de cada any i en el període de cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap cas, el període de cobrament en període voluntari serà inferior a dos mesos.

2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual hi figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost que estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, a nom de persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.

3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic en un termini de 15 dies hàbils perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

4. Quan el deute tributari és satisfet després del període voluntari de cobrament, a més del recàrrec de constrenyiment referit al punt anterior, el deutor ha de pagar els interessos de demora computats al tipus vigent en la data de conclusió del període voluntari de cobrament i durant el temps transcorregut entre l'esmentada data i aquella en la qual es fa efectiu.

Capítol VI. Gestió per delegació

Article 12è

Si l'Ajuntament delega en la Diputació de Girona les facultats de gestió de l'impost i aquesta les accepta, les normes contingudes en el títol anterior seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l'administració delegada.

Disposició final. Vigència

Aquesta ordenança fiscal, que ha estat aprovada pel Ple en sessió de 27 d’octubre de 1994 i modificada en sessió de data 22 de desembre de 2022, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2024 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons