Ordenança fiscal número 19. Taxa pel servei de la Llar d'infants

Article 1r. Fonament i naturalesa

D'acord amb el previst en els articles 57 i 20.4.ñ del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de la llar d'infants, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de la llar d'infants l'assistència a la llar d'infants i Casal d'estiu.

Article 3r. Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix en el moment que es concedeix l'autorització municipal per assistir a la Llar d'infants.

Article 4t. Període impositiu

1. El període impositiu comprèn el mes natural, sense possibilitat d'establir cap tipus de prorrateig de la quota mensual.

2. Una vegada concedida l'autorització,la renúncia per part de l'interessat, tindrà efectes a partir del mes natural posterior a la seva presentació.

Article 5è. Subjecte passiu

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que sol·liciti la plaça, en nom de l'infant.

Article 6è. Responsables tributaris

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 7è. Quota tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:

Servei Import (euros)
1. Llar d'infants Tomanyí i Llar d'infants Els Belluguets
1.1 Quota mensual 157,60
Opcions possibles:
Acollida, matí i dinar de 07.45 a 13 h
Matí i dinar de 09 a 14 h
Matí i tarda de 09 a 12 h i de 15 a 17 h
Dinar i tarda de 12 a 17 h
Tarda i ludoteca de 14 a 19 h
Matí i ludoteca de 08.45 a 12 h i de 17 a 19 h
1.2 Servei de menjador
Quota mensual 95,30
Quota diària 9,20
Quota càtering 4,70
1.3 Servei de Ludoteca de 17 a 19 h
Quota mensual 62,70
Quota diària 5,90
1.4 Hores complementàries
Quota mensual 32,70
Quota diària 2,90
Opcions possibles:
de 07.45 a 09 h
de 12 a 13 h
de 13 a 14 h
de 17 a 18 h
1.5 Quota matrícula per curs 86,30
1.6 Quota assegurances i material per curs 85,00
2. Servei "L'estiu dels infants" de la Llar d'infants Els Belluguets  
2.1 Servei d'acollida, matí i dinar de 07.45 a 13 h
Quota mensual 163,30
Quota 2 setmanes 83,20
2.2 Servei de matí i dinar de 09 a 14 h
Quota mensual 163,30
Quota 2 setmanes 83,20
2.3 Servei de matí i tarda de 09 a 12 h i de 15 a 17 h
Quota mensual 163,30
Quota 2 setmanes 83,20
2.4 Servei de dinar i tarda de 12 a 17 h
Quota mensual 163,30
Quota 2 setmanes 83,20
2.5 Servei de tarda i ludoteca de 14 a 19 h
Quota mensual 163,30
Quota 2 setmanes 83,20
2.6 Serveis complementaris
2.6.1 Servei acollida o hora complementària
Quota mensual 33,90
Quota diària 3,00
2.6.2 Servei de menjador
Quota mensual 98,70
Quota diària 9,50
Quota càtering 4,90
2.6.3 Servei de Ludoteca de 17 a 19 h
Quota mensual 65,00
Quota diària 6,10

2. Totes les utilitzacions de serveis complementaris, que admetin quota dia, tributaran com a quota mensual quan superin els 12 dies d'utilització al mes per cada servei complementari.

3. D'acord amb la Disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, les quotes de matrícula (apartat 1.5) i mensuals (apartat 1.1) dels alumnes matriculats en el tercer cicle al curs I2 gaudiran d'una bonificació del 100%.

Article 8è. Normes de gestió

1. La taxa s'haurà de fer efectiva mitjançant el pagament del rebut mensual.

2. Les modificacions i/o baixes s'hauran de presentar per escrit i tindran efectes pel mes següent al que es presenti. De manera extraordinària i només per la mensualitat del mes de setembre, en cas que la modificació i/o baixa es presenti abans del primer dia lectiu tindran efecte pel mateix mes de setembre

3. Amb el primer rebut mensual s'haurà de fer efectiu conjuntament la matrícula anual.

4. En cas d'altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l'import de la matrícula es prorratejarà per trimestres naturals, incloent en la quota el trimestre d'inici del servei.

5. En cas de baixa durant el curs la quota a pagar de matriculació i la quota d'assegurances i material es prorratejarà per trimestres naturals incloent el trimestre natural en que es dona de baixa i per tant, si la quota per matriculació constés pagada, es tindrà dret a la devolució d'ingressos per la part que correspongui als trimestres naturals que no assisteixi l'infant a la llar d'infants.

6. Per a la inscripció al Casal de la llar d'infants es podrà exigir el pagament d'una reserva prèvia l'import de la qual serà descomptat de la posterior quota quinzenal o mensual de la taxa del servei.

7. En cas de baixes, de durada superior a 20 dies, justificades amb informe mèdic es prorratejarà la quota mensual de la taxa a pagar sense pèrdua de plaça.

Article 9è. Infraccions i sancions tributàries

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària, legislació complementària i Ordenança General d'Inspecció.

Disposició Final. Vigència

Aquesta ordenança fiscal, que es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998, i modificada en data 26 d'octubre de 2021, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2022 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons