Ordenança fiscal número 18. Taxa per serveis de caràcter benèfic assistencial

Article 1r. Fonament i naturalesa

D'acord amb el que estableix l'article 57 en relació amb l'article 20.4, ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis de Residència Assistida, Centre de dia i altres serveis de caràcter benèfic assistencial, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis de caràcter benèfic assistencial.

2. Queden incloses dins d'aquesta Ordenança els següents serveis:

 1. Servei d'ajuda a la llar
 2. Servei de teleassistència
 3. Servei de transport pels usuaris de Centre de Dia
 4. Serveis derivats de l'atorgament de la llicència d'ocupació temporal dels horts comunitaris

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals que sol·licitin o resultin beneficiades dels serveis establerts a l'article 2.2 d'aquesta Ordenança.

Article 4t. Responsables Tributaris

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Quota Tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es descriuen en l'apartat següent.

Serveis de caràcter benèfic assistencial Import (euros)
1. Servei d'ajuda a la llar, per hora
1.1 Quota per hora en horari diurn i dia no festiu, segons barem article 5.2
Tram 1. De 0 a 19,70 euros Gratuït
Tram 2. De 19,71 euros a 32,84 euros 1,87
Tram 3. De 32,85 euros a 52,53 euros 2,79
Tram 4. De 52,54 euros a 65,66 euros 3,72
Tram 5. De 65,67 euros a 98,47 euros 4,66
Tram 6. De 98,48 euros a 130,86 euros 5,58
Tram 7. De 130,87 euros a 164,17 euros 6,51
Tram 8. De 164,18 euros a 198,00 euros 7,44
Tram 9. De 198,01 euros a 262,67 euros 8,36
Tram 10. Més de 262,68 euros 9,30
1.2 Quota per hora en horari nocturn o dia festiu, segons barem article 5.2
Tram 1. De 0 a 19,70 euros Gratuït
Tram 2. De 19,71 euros a 32,84 euros 2,32
Tram 3. De 32,85 euros a 52,53 euros 3,48
Tram 4. De 52,54 euros a 65,66 euros 4,63
Tram 5. De 65,67 euros a 98,47 euros 5,79
Tram 6. De 98,48 euros a 130,86 euros 6,95
Tram 7. De 130,87 euros a 164,17 euros 8,11
Tram 8. De 164,18 euros a 198,00 euros 9,27
Tram 9. De 198,01 euros a 262,67 euros 10,43
Tram 10. Més de 262,68 euros 11,59
2. Servei de teleassistència
Usuaris amb informe de gratuïtat de Serveis Socials o usuaris amb pensió anual inferior a 13.545,05 euros Gratuït
Resta d'usuaris per servei bàsic 13,00
Resta d'usuaris per servei avançat 15,08
3. Servei de transport al Centre de Dia
3.1 Quota per dia corresponent a dos viatges (domicili-centre, centre-domicili) 2,50
4. Servei de transport porta a porta
4.1 Per servei d'anada i tornada 2,50
4.2 Per servei només d'anada o tornada 1,25
5. Serveis derivats per autoritzacions d'ocupacions d'horts ecològics comunitaris
Tarifa anual 100,00

2. A efectes d'establir les tarifes establertes pels serveis d'ajuda a la llar, es determinarà un barem d'ingressos despeses segons el següent càlcul:

Barem = Ingressos mensuals - Despeses mensuals

Ingressos mensuals: es comptabilitzaran la totalitat d'ingressos mensuals de la unitat de convivència.

Despeses mensuals: es calcularà per la suma de les següents despeses.

 • Despeses fixes del cost de l'habitatge i el seu manteniment (aigua, llum, gas, etc.), que s'hauran de justificar amb els corresponents rebuts.
 • Despeses mínimes de caràcter personal (alimentació, material de neteja, estris domèstics, vestit i calçat, etc.). Consistirà en unes quanties fixes en funció del nombre de persones de la unitat de convivència:
  1. Una persona sola: 310,90 euros
  2. Dues persones: 527,70 euros
  3. Més de dues persones: el resultat de multiplicar 263,86 euros pel nombre de persones de la unitat de convivència

3. Els usuaris del servei han de comunicar a l'Ajuntament les variacions que es produeixin en la seva situació socioeconòmica a efectes del càlcul del barem ingressos-despeses de l'apartat anterior. En cas que no es comuniqui cap variació des de l'àrea de Benestar Social es requerirà, almenys una vegada a l'any, que s'aportin justificants dels ingressos i despeses corresponents als 12 mesos anteriors per tal de mantenir actualitzat el càlcul del barem.

4. Les modificacions que es produeixin en les autoritzacions dels horts ecològics tindran efectes per l'any següent a efectes de pagament de la taxa.

En els casos en què la llicència d'ús privatiu arribi al seu termini durant el primer semestre de l'any i no li correspongui cap renovació, l'import de la quota anual es prorratejarà per semestres naturals. En aquest casos, la quota corresponent a la nova alta igualment es prorratejarà tenint efectes a partir de l'inici del següent semestre.

Article 6è. Normes de gestió

1. La taxa s'acredita en el moment que es realitzi la prestació efectiva del servei.

2. En tot allò relatiu a la gestió de cobrament de les taxes regulades per aquesta Ordenança serà d'aplicació el règim regulat en la Llei General Tributària i en la Llei 10/1996, de 29 de juliol, d'aliments entre parents.

Article 7è. Infraccions i sancions tributàries

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària, legislació complementària i Ordenança General d'Inspecció.

Disposició Final. Vigència

Aquesta ordenança fiscal, que es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998 i modificada en data 26 d'octubre de 2021, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2022 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons