Ordenança fiscal número 17. Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals

Article 1r. Fonament i naturalesa

D'acord amb el previst als articles 57 i 20.3.u del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n. Fet imposable

1.Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especials del domini públic local que es produeix quan s'estacionen vehicles de tracció mecànica dins de les zones de les vies públiques municipals determinades per l'Ajuntament.

2. A efectes de exigibilitat d'aquesta taxa, s'entendrà per estacionament tota immobilització d'un vehicle amb una duració superior als dos minuts, sempre i quan no estigui motivada per imperatius de la circulació.

3. No està subjecte a la taxa l'estacionament dels següents vehicles:

  1. Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
  2. Els vehicles autotaxis quan el conductor sigui present.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que figurin com a titulars dels vehicles en el permís de circulació.

Article 4t. Responsables tributaris

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin autorització per estacionar sense duració limitada determinats vehicles, sempre i quan els mateixos es considerin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. En les zones blaves d'aparcament de Palafrugell gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota en els primers 30 minuts d'estacionament els vehicles inclosos en el Padró de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l'Ajuntament de Palafrugell sempre que a efectes de l'impost el vehicle estigui catalogat com a turisme o com a camió amb càrrega útil inferior a 1.000 quilograms o es tracti d'un quadricicle que tributi com ciclomotor. Per gaudir d'aquesta bonificació serà requisit indispensable no tenir cap deute pendent de pagament en fase executiva amb l'Ajuntament de Palafrugell. La bonificació s'aplicarà a un màxim de dos estacionaments diaris, un al matí i un a la tarda.

3. En la zona blava de l'aparcament del Casal Popular gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota en els primers 180 minuts d'estacionament els vehicles inclosos en el Padró de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l'Ajuntament de Palafrugell sempre que a efectes de l'impost el vehicle estigui catalogat com a turisme o com a camió amb càrrega útil inferior a 1.000 quilograms o es tracti d'un quadricicle que tributi com a ciclomotor. Per gaudir d'aquesta bonificació serà requisit indispensable no tenir cap deute pendent de pagament en fase executiva amb l'Ajuntament de Palafrugell. La bonificació s'aplicarà a un màxim de dos estacionaments diaris, un al matí i un a la tarda. La resta de vehicles que no compleixin els requisits anteriors gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota en els primers 30 minuts d'estacionament.

4. Els terminis d'estacionament bonificats no computaran a efectes del càlcul dels límits màxim de les durades d'estacionament.

Article 6è. Quota tributària

Quan es tracti de l'estacionament de vehicles de duració limitada, la tarifa de la taxa serà la següent:

Estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals Import (euros)
1. Estacionament en zones blaves Palafrugell. Tarifa segons trams de durada
Estacionament mínim (15 minuts) 0,20
Estacionament fins a 30 minuts 0,75
Estacionament fins a 63 minuts 1,45
Estacionament fins a 93 minuts 2,50
2. Estacionament en zones blaves Calella i Llafranc. Tarifa segons trams de durada  
Estacionament mínim (15 minuts) 0,20
Estacionament fins a 30 minuts 0,75
Estacionament fins a 63 minuts 1,45
Estacionament fins a 93 minuts 2,10
Estacionament fins a 2 hores 2,65
Estacionament fins a 3 hores 3,90
Estacionament fins a 4 hores 5,05
3. Resta de parkings per dia o fracció 2,80
4. Anul·lació de denúncia  
4.1 Anul·lació de denúncia per estacionaments que sobrepassin el període assenyalat en el tiquet 4,50
4.2 Anul·lació de denúncia quan no s'ha obtingut el tiquet corresponent o s'han falsejat o utilitzat indegudament el corresponent tiquet 6,80

Article 7è. Meritació

En els supòsits d'estacionament de vehicles de duració limitada, la taxa es merita quan s'efectuï l'esmentat estacionament en les zones de les vies públiques reservades a l'efecte.

Article 8è. Normes de gestió

  1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
  2. La taxa s'ha de satisfer en el moment de l'inici de l'estacionament. El pagament s'efectuarà a les màquines expedidores de tiquets acreditatius del pagament realitzat, instal·lades a les vies públiques, havent de figurar, durant el temps de l'estacionament aquest tiquet a la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de l'exterior.
  3. El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon a l'empresa concessionària, a qui correspon adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició de tiquets acreditatius del pagament i controlar l'incompliment de les obligacions tributàries dels conductors que han estacionat els seus vehicles.

La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspon a l'empresa concessionària.

Article 9è. Infraccions i sancions tributàries

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui en cada cas, hom s'ajustarà al què disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària, legislació complementària i ordenança general d'inspecció.

Disposició Final. Vigència

Aquesta ordenança fiscal, que es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998 i modificada per darrera vegada en data 29 d'octubre de 2013, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2014 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons