Ordenança fiscal número 16. Taxa per entrada de vehicles i reserves de la via pública

Article 1r. Fonament i Naturalesa

D'acord amb el previst en els articles 57 i 20.3.h del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per Entrades de Vehicles i reserves de la via pública que es regirà per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet Imposable i Supòsits de no subjecció

1.Està constituït per la realització de les ocupacions o aprofitaments que es detallen o encara que no es realitzin, per haver demanat i obtingut la corresponent llicència.

 1. Entrada de vehicles a edificis o terrenys des de la via pública, sempre que consti una entrada amb suficient capacitat pel pas d'un vehicle i amb independència de si hi ha o no altres entrades al mateix edifici, terreny i fins i tot local. Tanmateix amb independència de si l'entrada està o no senyalitzada amb placa de gual. Es considera que les entrades amb amplada igual o superior a 2 metres tenen suficient capacitat pel pas d'un vehicle.
 2. Les reserves de la via pública per aparcaments exclusius.
 3. Les reserves de la via pública per càrrega o descàrrega de mercaderies.
 4. Instal·lació de miralls, pilones i balises, així com la senyalització de contraguals com a espai reservat ala vorera confrontant de l'entrada de vehicles senyalitzats amb placa de gual en carrers amb una amplada del paviment igual o superior a 4,50 ml.

2. No estan subjectes a la taxa les entrades de vehicles quan s'acrediti que l'entrada és necessària per accedir a la vivenda per part de persones que per la seva mobilitat requereixin de l'ús de cadira de rodes.

Article 3r. Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix:

1. En el supòsit d'entrades de vehicles:

 1. Des de que es realitza l'aprofitament (encara que no s'hagi sol·licitat la llicència de primera ocupació de l'edifici)
 2. Des de que existeix la possibilitat d'efectuar l'aprofitament (des de que es demana la llicència de primera ocupació de la finca i existeix l'entrada)

2. En el supòsit de reserves:

 1. Des de que es realitza l'aprofitament (encara que no hi hagi llicència concedida)
 2. Des de que existeix la possibilitat d'efectuar l'aprofitament (des de que s'ha concedit la llicència)

Article 4t. Període Impositiu

El període impositiu comprèn l'any natural i la data de meritament a efectes d'establir el subjecte passiu és:

1. Per les entrades de vehicles:

 • El dia 1 de gener. La quota és irreduïble

2. Per les reserves d'aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega:

 • En el moment d'efectuar-se la concessió, en els supòsits de nova alta
 • El dia 1 de gener, en els supòsits de meritament periòdic. La quota és irreduïble

Article 5è. Subjecte Passiu

1. Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.6 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, d'acord a algun dels supòsits previstos a l'article 20.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2. Tindran la condició de substituts del contribuent, a les taxa establerta per la utilització privativa o el aprofitament especial per entrades de vehicles els propietaris de les finques i locals a que donin accés les esmentades entrades, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Article 6è. Responsables Tributaris

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 7è. Exempcions i Bonificacions

1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per gaudir dels aprofitaments especials referits a l'article 1 d'aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s'aplicaren bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 8è. Quota Tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:

Entrada de vehicles i reserves de la via pública

Concepte Import (euros)
Carrer 1a categoria
1.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual 49,60
a2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual 60,00
b1) Per cada metre lineal o fracció sense placa gual 12,40
b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa gual 15,00
1.2 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat per a més de 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual 92,00
a2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual 106,40
b1) Per cada metre lineal o fracció sense placa gual 23,00
b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa gual 26,60
1.3 Reserva d'espai per aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega per ml o frac
a) Reserva permanent, per any 27,60
b) Per auto taxi, l'any 26,30
c) Reserves temporals, per dia 5,20
Carrer 2a categoria
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual 38,00
a2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual 44,00
b1) Per cada metre lineal o fracció sense placa gual 9,50
b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa gual 11,00
2.2 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat per a més de 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual 70,00
a2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual 81,20
b1) Per cada metre lineal o fracció sense placa gual 17,50
b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa gual 20,30
2.3 Reserva d'espai per aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega per ml o frac
a) Reserva permanent, per any 23,40
b) Per auto taxi, l'any 26,30
c) Reserves temporals, per dia 3,80
Carrer 3a categoria
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual 25,20
a2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual 28,40
b1) Per cada metre lineal o fracció sense placa gual 6,30
b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa gual 7,10
2.2 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat per a més de 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual 46,00
a2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual 55,60
b1) Per cada metre lineal o fracció sense placa gual 11,50
b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa gual 13,90
2.3 Reserva d'espai per aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega per ml o fracció
a) Reserva permanent, per any 17,10
b) Per auto taxi, l'any 26,30
c) Reserves temporals, per dia 2,90

2. La quantia de la taxa regulada per subministrament de fites, miralls i senyalització de contraguals, serà la que es fixa en les tarifes següents:

Subministrament i col·locació de mobiliari urbà de trànsit

Concepte Import (euros)
Col·locació de fita de cautxú irrompible 250
Col·locació de balisa de plàstic tipus H-75 100
Col·locació de mirall convex irrompible de 60 mm i pal d'alumini 285
Col·locació de mirall convex irrompible de 60 mm en fanal d'enllumenat públic 250
Col·locació de mirall convex irrompible de 60 mm en paret (inclou el suport) 285
Col·locació de mirall convex irrompible de 80 mm i pal d'alumini 335
Col·locació de mirall convex irrompible de 80 mm en fanal d'enllumenat públic 290
Col·locació de mirall convex irrompible de 60 mm en paret (inclou el suport) 335

Manteniment de la senyalització horitzontal de guals i contraguals

Concepte Import (euros)
Senyalització de guals i contraguals amb línea de 20 cm de color groc 2 euros/ml (mínim actuació 10 euros)

3. Per les reserves d'aparcament per determinats vehicles on consti l'autorització municipal mitjançant senyal visible que identifiqui la matrícula del vehicle es considerarà que l'ocupació es realitza per 3 ml. Tant en els casos d'alta com en els casos de renúncia o baixa, la quota anual es prorratejarà per trimestres naturals incloent el trimestre en què es tramiti l'alta o la baixa.

4. Les entrades de vehicles que disposin d'un espai reservat i senyalitzat a la vorera confrontada, a efectes del càlcul de la quota s'aplicarà un recàrrec del 20% a la tarifa prevista a l'apartat 1.

Article 9è. Normes de Gestió

1. Cada any s'elaborarà un padró d'entrades de vehicles, així com un padró de reserves.

El padró d'entrada de vehicles es regirà per:

Pel que fa a l'entrada física: les existents en data 1 de gener.

Pel que fa als titulars de l'entrada. Els propietaris de les finques on està ubicada, al Padró de l'IBI de l'exercici. En cas d'entrades de vehicles situades en finques en règim de propietat horitzontal tindrà la consideració de titular de l'entrada la Comunitat de Propietaris. En cas que aquesta no estigui constituïda, l'Ajuntament podrà repartir la quota resultant entre els propietaris afectats incrementant la tarifa que correspongui en un 20%.

El padró de reserves es regirà per:

Pel que fa a la reserva física: les existents en data 1 de gener.

Pel que fa als titulars de la reserva: els titulars de la llicència d'aquesta en data 1 de gener

2. Per tal d'obtenir la placa de gual serà necessari que l'entrada de vehicles tingui la consideració de gual adaptat d'acord amb el decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

3. La inutilització d'una entrada de vehicles només serà vàlida si es fa amb un element no movible que impossibiliti l'accés dels vehicles a la finca i en tot cas la baixa no tindrà efecte fins a l'exercici següent.

4. Als efectes de l'aplicació de les tarifes regulades a l'article 8è, les vies públiques municipals es classifiquen en tres categories d'acord amb la classificació aprovada per acord del Ple de l'Ajuntament de data 22 de febrer de 1991.

5. A efectes de l'aplicació de les tarifes establertes a l'article 8è es considera que les entrades de vehicles situades en edificis corresponents a habitatges plurifamiliars disposen d'una capacitat superior a 3 vehicles i les entrades de vehicles situades en edificis corresponents els habitatges unifamiliars disposen d'una capacitat de fins a tres vehicles.

6. En cas que existeixi entrades de vehicles a la via pública que donin accés a més d'un habitatge unifamiliar es procedirà a calcular la quota tributària única com si es tractés d'un habitatge plurifamiliar i es repercutirà als propietaris afectats les corresponents aliquotes.

7. Les entrades de vehicles senyalitzades amb placa de gual i de les quals consti un o més rebuts rebut pendent de pagament en fase executiva no disposaran del servei de grua per retirar un vehicle que obstaculitzi l'entrada o sortida de vehicles.

Article 10è. Infraccions i Sancions Tributàries

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària, legislació complementària i Ordenança General d'Inspecció.

Disposició Final. Vigència

Aquesta ordenança fiscal, que es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998 i modificada per acord del Ple de data 27 d'octubre de 2020, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2021 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons