Durant el proper dimecres 12 d'agost, i degut a tasques de manteniment tècnic a la Seu electrònica, de les 07.00 a les 09.00 h es poden produir talls en el servei i alguns continguts poden no estar actualitzats. Disculpeu les molèsties.

Ordenança fiscal número 15. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local

Article 1r. Fonament i naturalesa

D'acord amb el previst en els articles 57 i 20.3. del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix les "Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local", que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

2. Queden incloses dins d'aquesta Ordenança les següents utilitzacions privatives o aprofitament especials:

 1. Ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública.
 2. Obertura de sondatges o rases en terrenys d'us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.
 3. Ocupació de terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, extintors, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
 4. Ocupació de terrenys d'us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
 5. Instal·lació de quioscos en la via pública.
 6. Instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, o atraccions situats en terrenys d'us públic així com indústries ambulants i rodatge cinematogràfic.
 7. Utilització de béns immobles municipals.

Article 3r. Supòsits de no subjecció

 1. Les utilitzacions de béns immobles municipals que es realitzin per entitats sense ànim de lucre i sense cobrament d'entrada ni cap tipus de contraprestació econòmica relacionada amb les activitats a desenvolupar en els béns immobles municipals a excepció de les previstes a l'apartat 2.1.2 de l'epígraf 7è de l'article 6è de la present ordenança. Tenen la consideració d'entitats sense ànim de lucre les que constin inscrites en el corresponent registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, o acreditin mitjançant la documentació necessària la seva condició, així com les Comunitats de Propietaris quan actuïn directament sense la presència de cap Administrador de finques.
 2. Les ocupacions, que no afectin al trànsit viari, fins a un màxim de tres dies de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, extintors, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
 3. Les activitats de rodatge cinematogràfic i altres ocupacions del domini públic sempre i quan suposin activitats de promoció del municipi de Palafrugell segons informe motivat de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
 4. Les ocupacions anuals d'una taula de fins a 2m2 que realitzin establiments destinats a activitats d'hostaleria sempre que no instal·lin cap altra terrassa amb taules i cadires a la via pública amb caràcter anual.
 5. Les ocupacions de dependències municipals que realitzin les empreses amb l'objecte de procedir a la selecció de personal sempre que compleixin els següents requisits:
  1. Que cerquin un mínim de 10 persones treballadores per a cobrir vacants localitzades a Palafrugell, amb contracte mínim de 4 mesos i que no discriminin per raó de gènere, edat i/o nacionalitat.
  2. Fer sol·licitud prèvia d'oferta de treball al Servei d'Ocupació Municipal de I'Ipep (SOMI), com a mínim un mes abans a la incorporació al lloc de treball per poder fer la corresponent gestió del servei i la posterior selecció per part de l'empresa.
  3. Que l'empresa destini els mitjans humans i materials necesssaris per fer la selecció.
 6. Les ocupacions de dependències municipals que realitzin empreses certificades per la realització de formació ocupacional sempre que compleixin els següents requisits:
  1. Col·laborin amb l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell amb la finalitat de facilitar l'accés al treball i/o la professionalització en el lloc de treball.
  2. No suposi cost econòmic per a les persones participants.
  3. Que existeixi un impacte positiu al municipi de Palafrugell, segons informe motivat per l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.

Article 4t. Subjectes passius

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que gaudeixin , utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, d'acord a algun dels supòsits previstos a l'article 20.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 5è. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 6è. Tarifes

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:

1. Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública

Concepte Import (euros)
1. Cables de conduccions elèctriques, telefòniques, d'aigua i gas, tubs, canonades, transformadors ,caixes de derivació i distribució instal·lats a la via pública o que ocupin la seva volada
1.1 Per metre lineal de riell o similar ocupant la via pública 6,00
1.2 Per qualsevol suport o element ocupant la via pública: pal, torre, transformador, etc.
1.2.1 Fins a 1 m2 de superfície 57,10
1.2.2 Excés, per m2 o fracció 14,70
1.3 Per qualsevol pern ocupant la via pública en vol tipus palomera, posteta, etc. 20,90
1.4 Per metre lineal de conducció aèria, grapada o façanes o ocupació similar 2,50
1.5 Ocupacions del sòl que afectin a la circulació viària
a) Una hora o fracció 7,50
b) Dues hores o fracció 15,00
c) Tres hores o fracció 22,60
d) Quatre hores o fracció 30,10
e) Cinc hores o fracció 37,60
f) Superirors a cinc hores, amb un màxim de 24 hores 45,10
2. Ocupació del subsòl dels terrenys d'ús públic
2.1 Per cada metre lineal de conducció ocupant el subsòl 0,20
Excés per metre lineal quan la conducció és gas, vapor, etc. 0,20
2.2 Qualsevol altre tipus de cables de conducció per metre lineal, a l'any 0,20
2.3 Tanques o dipòsits, per metre cúbic o fracció de capacitat, a l'any 23,40
2.4 Transformadors elèctrics, per metre quadrat o fracció de superfície ocupada, a l'any 33,60
2.5 Túnels, corredors o cambres subterrànies
2.5.1 Per a l'eixample o ampliació de la planta inferior o soterrani dels immobles, per metre cúbic de capacitat, a l'any 3,80
2.5.2 Qualsevol altre tipus de túnels, corredors, o cambres soterrànies, per metre cúbic de capacitat, a l'any 1,90
3. Aquells sortidors de gasolina i anàlegs
3.1 Ocupació de la via pública a terrenys municipals amb aparells sortidors de gasolina, per cada metre quadrat o fracció 78,20
3.2 Ocupació del subsòl de la via pública amb dipòsit de gasolina, per cada metre cúbic o fracció 55,90
4. Ocupació del sòl
4.1 Bàscules, aparells automàtics de venda no especificats en altres epígrafs o anàlegs, amb accés des de la via pública, per metre quadrat o fracció, a l'any 78,20
4.2 Jardineres i espais delimitats per les mateixes, per metre quadrat o fracció, a l'any 24,50
4.3 Caixers automàtics annexos a establiments bancaris o caixes d'estalvis que donin directament a la via pública, per unitat, a l'any 309,10
4.4 Botigues en les que el mostrador dóna directament a la via pública i que utilitzin aquesta per a l'ús o servei al públic, per metre lineal o fracció, a l'any 71,90
4.5 Cabines fotogràfiques i màquines de fotocòpies, amb accés des de la via pública, per cada màquina, a l'any 139,00
4.6 Aparells o màquines de venda d'expedició automàtica de productes de caràcter sanitari, amb accés des de la via pública, a l'any 34,70
4.7 Aparells o màquines de venda d'expedició automàtica de qualsevol aliment o beguda amb accés des de la via pública, per metre lineal, a l'any 173,70
4.8 Màquines recreatives infantils, per any o fracció 171,20
5. Expositors verticals de productes i articles de venda, penjats a les portes o recolzats al terra, per metre lineal o fracció
5.1 Ocupació al dia 9,15
5.2 Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any 16,50
5.3 Tot l'any, a l'any 20,20
6. Instal·lació de guingueta a la via pública destinada a la venda de gelats, etc., per metre quadrat o fracció, al mes 25,00
7. Ocupacions realitzades per altres establiments comercials o industrials amb taulells o directament sobre la via pública, per metre quadrat o fracció
7.1 Ocupació per dia 11,40
7.2 Temporada de Setmana Santa fins al 31 d'octubre 20,70
7.3 Tot l'any, a l'any 25,30
8. Per exhibició de cartells o rètols sobre el sòl o vol de la via pública per metre quadrat o fracció, a l'any 18,00
9. Ocupacions realitzades per l'organització de casaments sobre el sòl de la via pública, per metre quadrat o fracció, a l'any 12,30
10. Ocupacions realitzades per particulars sobre el sòl i volada de la via pública, per metre quadrat o fracció
10.1 Per metre quadrat o fracció, a l'any 27,60
10.2 Per metre quadrat o fracció, per temporada 22,08
11. Pancartes, amb finalitat comercial,prèvia autorització per metre quadrat o fracció a l'any 251,10
12. Congeladors per a gelats i màquines geladores
12.1 Temporada de Setmana Santa fins al 31 d'octubre per màquina (a les ocupacions per temps inferior s'aplicarà aquesta tarifa) 193,70
12.2 Tot l'any, per màquina 269,10
13. Varadors municipals ubicats a les platges de Tamariu, Llafranc i Calella, euros/m2 16,16

2. Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres

Concepte Import (euros)
A paviments de macadem
1. Obertura de rases o cales
1.1 Fins a 5 metres lineals 13,00
1.2 Per cada metre lineal o fracció quan es passa de 5 m 2,90
2. Altres remodelacions del paviment de la calçada o la vorera
2.1 Fins a 5 metres quadrats 17,30
2.2 Per cada metre quadrat o fracció d'excés 3,60
A paviments asfàltics, de formigó o d'un altre material de construcció
1. Obertura de rases o cales
1.1 Fins a 5 metres lineals 20,70
1.2 Per cada metre lineal o fracció quan es passa 5 m 4,70
2. Altres remodelacions del paviment de la calçada o la vorera
2.1 Fins a 5 metres quadrats 27,60
2.2 Per cada metre quadrat o fracció d'excés 5,90
3. Reposició del paviment asfàltic
3.1 Fins a 5 metres lineals 95,60
3.2 Per cada metre lineal o fracció d'excés 26,30

3. Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, extintors, bastides i altres intal·lacions anàlogues

Concepte Import (euros)
1. Ocupacions temporals de la via pública amb materials de construcció, runes, mercaderies diverses, contenidors, mobles, etc, per metre quadrat o fracció
1.1 Fins a 30 dies 9,60
1.2 Superior a 30 dies, per cada mes o fracció 18,00
2. Tanques i bastides, que no impedeixin l'accés a la via pública, per metre lineal o fracció
2.1 Fins a 30 dies 6,10
2.2 Superior a 30 dies per cada mes o fracció 8,30
3. Instal·lacions de grues
3.1 Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o la ploma de la qual ocupin en el seu recorregut la volada de la via pública o terrenys d'ús públic, per cadascuna 387,70
3.2 Quan la base s'instal·li en la via pública, previ informe dels Serveis Tècnics, i garantia del valor dels possibles desperfectes que la instal·lació pugui ocasionar 1.658,40

4. Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Concepte Import (euros)
1. Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa de tipologia descoberta o amb parasols, per m2 o fracció
1.1 Carrer categoria especial
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any 18,26
b) Tot l'any, a l'any 22,85
c) Ocupació transitòria, al dia 1,94
d) Al mes 6,33
1.2 Carrer 1a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any 14,23
b) Tot l'any, a l'any 17,75
c) Ocupació transitòria, al dia 1,53
d) Al mes 4,95
1.3 Carrer 2a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any 12,91
b) Tot l'any, a l'any 14,23
c) Ocupació transitòria, al dia 1,48
d) Al mes 4,44
1.4 Carrer 3a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any 10,41
b) Tot l'any, A l'any 12,91
c) Ocupació transitòria al dia 1,28
d) Al mes 3,88
2. Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa de tipologia amb mampares rígides, amb peus, separades del paviment un minim de 10 cm, i d'una alçada no superior a 1,40 metres, per m2 o fracció
2.1 Carrer categoria especial
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any 21,65
b) Tot l'any, A l'any 27,09
c) Ocupació transitòria al dia 2,30
d) Al mes 7,50
2.2 Carrer 1a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any 16,86
b) Tot l'any, a l'any 21,02
c) Ocupació transitòria al dia 1,81
d) Al mes 5,86
2.3 Carrer 2a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any 15,30
b) Tot l'any, a l'any 16,87
c) Ocupació transitòria, al dia 1,76
d) Al mes 5,27
2.4 Carrer 3a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any 11,78
b) Tot l'any, a l'any 14,61
c) Ocupació transitòria, al dia 1,45
d) Al mes 4,39
3. Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa amb estructura fixa de cobriment, per m2 o fracció
3.1 Carrer categoria especial
a) Temporada de Setmana Santa fins al 31 d'octubre 25,04
b) A l'any 31,27
c) Al mes 7,91
3.2 Carrer 1a categoria
a) Temporada de Setmana Santa fins al 31 d'octubre 19,48
b) A l'any 24,23
c) Al mes 6,12
3.3 Carrer 2a categoria
a) Temporada de Setmana Santa fins al 31 d'octubre 17,70
b) A l'any 19,48
c) Al mes 5,15
3.4 Carrer 3a categoria
a) Temporada de Setmana Santa fins al 31 d'octubre 13,16
b) A l'any 16,37
c) Al mes 4,44
4. Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa amb estructura fixa (no desmuntable) de tancament i cobriment, per m2 o fracció
4.1 Carrer categoria especial
a) Temporada de Setmana Santa fins al 31 d'octubre 29,58
b) A l'any 39,63
c) Al mes 9,34
4.2 Carrer 1a categoria
a) Temporada de Setmana Santa fins al 31 d'octubre 23,36
b) A l'any 30,81
c) Al mes 7,35
4.3 Carrer 2a categoria
a) Temporada de Setmana Santa fins al 31 d'octubre 20,30
b) A l'any 24,64
c) Al mes 5,92
4.4 Carrer 3a categoria
a) Temporada de Setmana Santa fins al 31 d'octubre 14,69
b) A l'any 19,79
c) Al mes 4,95

5. Taxa per instal·lació de quioscos a la via pública

Concepte Import (euros)
1. Quioscos i altres instal·lacions anàlogues de construcció fixa sobre la via pública. Tot l'any, per m2 o fracció 51,00
2. Llicències per l'ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda d'entrepans, xocolata, begudes i similars. Per dia, per m2 o fracció 8,30

6. Taxa per instal.lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic així com industries ambulants i rodatge cinematogràfic

60
Concepte Import (euros)
1. Llocs de venda a la via pública:
1.1 Llocs de venda a la via pública previstos en aquest fi
1.1.1 Venda de teixits, peces de vestir o calçar, quincalleries objectes de plàstic i altres articles així com la venda de fruites o articles del camp, per metre lineal o fracció
a) Llocs fixes al mercat setmanal dels diumenges, al semestre 40,10
b) Llocs fixes els altres dies de la setmana (mercat diari), cada mes 16,90
1.2 Llocs o parades a les voreres o places per exhibició i venda articles qualsevol mena, tal com bijuteria, objectes de regal, gelats, castanyes, torrons, caramels, llibres, xurreria, bunyoleria, fotògrafs pintors, caricatures, dibuixants, o altres
1.2.1 Realitzades als nuclis costaners del 15 de juny al 15 de setembre
a) Temporada del 15 de juny al 15 de setembre, per cada metre lineal 60,00
b) Per dia, per cada metre lineal 5,50
1.2.2 Realitzades a la resta del municipi tot l'any o als nuclis costaners fora del període del 15 de juny al 15 de setembre
a) Per mes, per cada metre lineal. No s'admetrà fraccions per períodes de temps inferiors 14,00
b) Per cada dia 2,50
1.2.3 Per les casetes de venda de petards i pirotècnia, per cada m2 i dia 2,50
1.3 Brocanters i col·leccionistes, col·lectius artesanals, per metre lineal/dia 2,50
1.4 Ocupacions realitzades per associacions inscrites en el Registre municipal d'associacions i entitats 2,00
2. Llicències per activitats diverses a la via pública
2.1 Realització ambulant d'espectacles, enllustradors,o altres activitats que puguin autoritzar-se d'acord amb les disposicions vigents
a) Per dies, cada dia 5,25
b) Mesos de juliol i agost 21,00
c) Resta de l'any, al mes 15,95
2.2 Realització d'activitats de rodatge cinematogràfic i d'impressió de pellí cules, tals com cinema o fotografia comercial al dia 217,05
3. Llicències per activitats recreatives
3.1 Tómboles, casetes de fira, cavallets, atraccions diverses, ocupacions dels cavallets, atraccions diverses, ocupacions destinades a la celebració d'espectacles o anàlogues, cada setmana o fracció per metre quadrat
3.1.1 Fins a 25 metres quadrat 3,75
3.1.2 De 26 a 50 m2 3,60
3.1.3 De 51 a 100 m2 (quota mínima 360 euros) 3,10
3.1.4 De 101 a 200 m2 (quota mínima 620 euros) 2,50
3.1.5 De més de 201 m2 (quota mínima 1.000 euros) 1,50
3.2 Circs i anàlegs per dia d'actuació 76,85
4. Activitats de radiodifusió i publicitat amb caràcter lucratiu, amb altaveus i altres aparells anàlegs
4.1 Per cada aparell o per cada vehicle equipat amb altaveus, al dia 4,45

7. Taxa per utilització de béns immobles municipals per actes particulars

Concepte Import (euros)
1. Comunitats de propietaris, per cada reunió 48,20
2. Actes particulars sol·licitats per empreses o persones físiques
2.1 Activitats desenvolupades als Ametllers
2.1.1 Actes que suposin contraprestació econòmica per l'entitat o persona organitzadora, que es realitzin als Ametllers
Utilitzacions fins a 3 hores 698,60
Utilitzacions fins a 6 hores 1.397,00
Utilitzacions superiors a 6 hores, per cada hora addicional 232,80
2.1.2 Taxa per utilització del servei de calefacció al recinte dels Ametllers
Targeta de 20 hores de funcionament 120,00
Targeta de 10 hores de funcionament 65,00
Targeta de 8 hores de funcionament 56,00
Targeta de 6 hores de funcionament 45,00
Targeta de 4 hores de funcionament 32,00
Targeta de 2 hores de funcionament 17,00
2.1.3 Taxa per realització de cursos ocupacionals, per hora o fracció 14,00
2.1.4 Taxa per utilització de l'Ermita de Sant Sebastià 30,20
2.2 Actes que suposin contraprestació econòmica per l'entitat o persona organitzadora, que es realitzi en qualsevol immoble municipal no especificat anteriorment
Utilitzacions fins a 1 hora 30,20
Utilitzacions fins a 3 hores 72,60
Utilitzacions fins a 6 hores 145,40
Utilitzacions superiors a 6 hores, per cada hora addicional 24,20
2.3 Utilització cabina Dj's Can Genís, per persona i hora 1,00
2.4 Utilització del Buc d'assaig a Can Genís, per cada 2 hores d'ús
2.4.1 Tarifa normal (2 hores) 10,00
2.4.2 Menors de 16 anys (8 hores) 30,00
2.4.3 Majors de 16 anys (8 hores) 32,00
2.5 Estudi de Gravació
2.5.1 Una hora amb tècnic de so 20,00
2.5.2 Una hora sense tècnic de so (es requerirà la titulació del tècnic extern) 7,00
2.6 La resta d'utilitzacions d'immobles municipals amb contraprestació econòmica, sempre que es realitzi per part d'associacions inscrites en el registre municipal o col.lectius amb informe favorable de l'àrea municipal relacionada, tributaran a una tarifa de 5 euros/hora
2.7 Ús plató audiovisuals (cal haver cursat el curs d'il·luminació de Can Genís o demostrar experiència/estudis fotogràfics o audiovisuals)
2.7.1 Col·laboradors dels cursos Lab Can Genís - Multimèdia amb carnet acreditatiu, 2 hores Gratuït
2.7.2 Per ús particular, fins a 23 anys, 2 hores 5,00
2.7.3 Per ús particular, fins a 23 anys, 2 hores 10,00
2.7.4 Per ús particular, fins a 23 anys, 2 hores 15,00
2.7.5 Per ús comercial, prèvia autorització del Punt Òmnia, 2 hores 20,00
2.8 Utilització sala Centre Municipal Educació per videoconferencia, preu per hora o fracció 25,00

En tot cas la utilització privativa dels béns immobles municipals requerirà una autorització prèvia expressa de l'Alcaldia.

Article 7è. Acreditament

1.La taxa es merita quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial, moment que ,a aquests efectes s'entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si la mateixa fos sol·licitada. En el cas de les autoritzacions d'ocupació dels varadors municipals, l'acreditament es produirà una vegada hagi transcorregut el 50% del termini d'ocupació previst.

2.Sense prejudici del previst en el punt anterior, l'Ajuntament pot exigir dipòsit previ de l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d'autorització de l'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic. Quan per causes que no són imputables a l'obligat a pagament de la taxa el dret a l'utilització del domini públic no es practiqui, l'import esmentat es retornarà a qui ha fet el dipòsit.

Per les activitat incloses en l'apartat 3. Llicències per activitats recreatives, corresponent a la Taxa per Instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic, serà imprescindible el pagament del 20% de l'import total de la taxa amb la presentació de la sol·licitud de l'ocupació, restant condicionada l'efectivitat de l'autorització al pagament del 80% restant. En el cas que una vegada sol·licitada l'ocupació, aquesta no es faci efectiva no es retornarà la part ja ingressada.

3.Quan s'hagi produït l'ús privatiu o l'aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar llicència, l'acreditament de la taxa es produirà en el moment de l'inici d'aquest aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar l'esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.

4.Les autoritzacions de caràcter indefinit s'entendran prorrogades mentre l'òrgan competent de l'Ajuntament no acordi la seva caducitat i l'interessat o els seus representants no presentin la renúncia a l'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic. En tot cas, una vegada concedida l'autorització per l'ús privatiu o l'aprofitament especial del domini públic, la presentació de la renúncia tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa que correspongui.

5. Les autoritzacions de caràcter temporal no s'entendran prorrogades de manera tàcita pel mateix període de temps d'anys posteriors i per tant s'haurà de tornar a presentar la preceptiva sol·licitud. En cas que es vulgui renunciar a l'ocupació autoritzada s'haurà de presentar per escrit i aquesta tindrà efectes a partir de la data que es presenti en el registre d'entrada de documents.

Article 8è. Període Impositiu

1. El període impositiu per l'ús privatiu o aprofitament especial coincidirà amb el que es determini a l'autorització municipal.

2. Quan la duració temporal de l'ús privatiu o aprofitament especial s'extengui a varis exercicis, la taxa es meritarà l'1 de gener de cada exercici i el període impositiu comprendrà l'any natural.

Article 9è. Normes de gestió

1. A efectes de les tarifes a l'article 6è de la present ordenança els següents carrers quedan inclosos dins de la categoria especial:

Nucli de Tamariu:

 • Passeig del Mar
 • Carrer de la Riera (de l'1 al 13)

Nucli de Llafranc:

 • Passeig Francesc de Blanes
 • Passeig Cipsela
 • Plaça Promontori

Nucli de Calella:

 • Platja i Passeig del Canadell
 • Miramar
 • Plaça Sant Pere
 • Carrer de les Voltes
 • Carrer d'en Calau
 • Plaça del Port Bo
 • Carrer de Francesc Estrabau
 • Platja del Port Pelegrí i platja del Golfet
 • Carrer dels Canyers

Nucli de Palafrugell:

 • Carrer de Cavallers (del 31al 45 i del 46 al 58)
 • Plaça Nova
 • Carrer de Pi i Margall (de l'1 al 23 i del 2 al 18)

2. Per a la resta de carrers nos inclosos en la categoria especial, es determinarà la seva categoria en funció de l'establert a l'annex de l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 22 de febrer de 1991.

3. Les sol·licituds d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa s'hauran de presentar a l'Ajuntament de Palafrugell abans del 31 de març de l'any en curs tant en el cas de les ocupacions anuals com en les de temporada. Tindran la consideració d'estructures fixes de cobriment i tancament les estructures que suposin el cobriment lateral i de la volada de la superfície ocupada amb taules i cadires. Tindran la consideració d'estructures de cobriment les estructures que suposin el cobriment de la volada de la superfície ocupada amb taules i cadires.

A les liquidacions que es generin per sol·licituds d'ocupació presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d'ofici sense sol·licitud de l'interessat, els hi serà d'aplicació els recàrrecs per declaració extemporània previst a l'article 27 de la Llei General Tributària. Aquest recàrrec no serà d'aplicació per les activitats amb llicència o comunicació prèvia concedida posteriors al 31 de març.

4. Dins de l'espai autoritzat per taules i cadires es podrà destinar un espai ,que no pot ser superior al 10% de l'espai concedit per taules i cadires, a la instal·lació de màquines de vendes de gelats, begudes o recreatives infantils sense que s'aprovi cap liquidació addicional.

5. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic,el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.

Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.

L'Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix aquest article.

6. En el supòsit de taxes per aprofitaments especials que tinguin caràcter periòdic les notificacions es realitzaren d'acord a l'article 102 de la Llei General Tributària.

7. L'Ajuntament es reserva el dret de proposar l'ús d'un altre espai municipal quan així s'estimi oportú per a les ocupacions de béns immobles municipals o bé de no autoritzar l'ocupació per raons de necessitats del servei o quan constin pendents de pagament les liquidacions corresponents a anteriors concessions autoritzades.

8. En les ocupacions de via pública que es realitzin en les mateixes condicions de superfície ocupada i temps d'ocupació durant diferents anys, l'Ajuntament podrà concedir autoritzacions per diferents anys. En aquest cas el pagament de la taxa del primer exercici es realitzarà mitjançant liquidació directa que serà notificada i pels següents exercicis s'incorporarà en el corresponent padró de notificació col·lectiva. En qualsevol cas l'Ajuntament aplicarà les tarifes que s'estableixin per ordenança fiscal per cada any.

Disposició Final. Vigència

Aquesta ordenança fiscal, que es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998 i modificada per darrera vegada en sessió de data 29 d'octubre de 2019, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2020 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons