Ordenança fiscal número 14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim de Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 de l'esmentat decret 2/2004, i als articles 70 i 72 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada de vehicles, en els casos previstos a l'article 7 del Reial Decret Llei 339/90, modificat per la Llei 5/1997 , i d'embarcacions amb eslora inferior a 5,50 metres, així com altres serveis relacionats amb la seguretat vial.

Article 3r. Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 292 del Codi de la Circulació i afecta qualsevol vehicle el conductor del o propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar-lo per l'agent de circulació, no corregeix la deficiència causant de l'advertència i la permanència d'un vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar-se estacionat a la via pública de manera que impedeixi la circulació, hi signifiqui un perill o la destorbi greument.

Article 4t. Subjecte passiu

En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa.

Article 5è. Tarifes

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:

Concepte Import (euros)
A) Per immobilització mecànica de vehicles amb grapa 32,80
B) Per enganxament dels vehicles amb grua
Motors i ciclomotors 32,80
Turismes 49,30
Vehicles TT, furgonetes, tractors i camionetes 54,80
C) Conducció de vehicles al dipòsit municipal
Bicicletes, ciclomotors i motocicletes 44,00
Turismes i remolcs en horari diürn (de 06 a 22 hores) 98,80
Turismes i remolcs en horari nocturn (de 22 a 06 hores) 120,80
Vehicles TT, furgonetes, camionetes i vehicles especials en horari diürn (de 06 a 22 hores) 109,70
Vehicles TT, furgonetes, camionetes i vehicles especials en horari nocturn (de 22 a 06 hores) 131,70
D) Dipòsit i pupil·latge dels vehicles, per dia o fracció
Bicicletes, ciclomotors i motocicletes 5,80
Turismes, furgonetes, vehicles TT, remolcs i vehicles especials 7,70
Camions, autocars, autobusos 16,50
Embarcacions 3,60
E) Retirada de vehicles abandonats 225,10
F) Retirada d'embarcació amb eslora inferior a 5,50 metres 148,20
G) Realització de prova de contrast del test d'alcoholèmia i/o drogues 120,00

2. Per la retirada i dipòsit de qualsevol elements de la via pública, que destorbi o no estigui autoritzat, s'aplicaran a efectes de la seva recuperació pel seu propietari les tarifes previstes pels ciclomotors a l'apartat anterior.

Article 6è. Normes de gestió i recaptació

1. El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la taxa es fa efectiu a l'ofici corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna l'ajuntament o mitjançant un sistema automàtic i serà indispensable el seu pagament per tal de procedir al retorn del vehicle al seu propietari.

2. Per a la realització de les proves de contrast del test d'alcoholèmia i/o drogues serà requisit indispensable procedir prèviament al pagament de la taxa. En cas que la prova resulti negativa es procedirà a tramitar d'ofici la devolució d'ingressos indeguts per l'import ingressat.

Article 7è. Exempcions

Els titulars i propietaris dels vehicles quedaran exempts de l'abonament de les taxes de recollides a la present Ordenança Fiscal en els següents casos:

  • Quan el vehicle retirat i entrat al Dipòsit Municipal sigui recuperat per robatori o per altres causes no produïdes directament pel titular, propietari o conductor, en les quals els Agents de la Policia Local considerin totalment necessària la mesura cautelar. Aquesta exempció s'aplicarà des del moment de la retirada fins 48 hores després d'haver comunicat al titular, propietari o conductor la retirada del vehicle.
  • Quan el vehicle sigui retirat per ordre d'autoritat judicial o administrativa. Aquesta exempció s'aplicarà des del moment de la retirada fins 48 hores posteriors a l'aixecament de l'ordre de dipòsit.

Article 8è. Infraccions i sancions

Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants referits, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.

Disposició final. Vigència

Aquesta ordenança fiscal, que ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 27 d'octubre de 1994 i modificada en sessió de data 29 d'octubre de 2013, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2014 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons