Ordenança fiscal número 12. Taxa del Cementiri Municipal

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures; reducció, incineració; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altres que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament Municipal del Cementiri, siguin convenients o s'autoritzin a instància de part.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la realització del servei i, si s'escau, els titulars de l'autorització concedida.

La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable determinarà que quedin solidàriament obligats a efectes del pagament de la taxa.

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Serveis no subjectes i bonificacions

1. Estaran no subjectes els serveis que es realitzin arran de:

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats.

b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.

c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna.

2. Gaudiran d'una bonificació del 100% en la taxa de conservació, tant per l'exercici en curs com anteriors, les sepultures que siguin cedides a l'Ajuntament de Palafrugell de manera gratuïta

3. Gaudiran d'una bonificació del 100% en la taxa de conservació, les sepultures per les quals l'Ajuntament sigui beneficiari de clàusules hereditàries que suposi l'entrega de llegats pel manteniment de sepultura sempre que el seu import superi el cost de manteniment pel temps pendent de concessió. En aquests casos l'Ajuntament destinarà l'import rebut a millores del cementiri.

Article 6è. Quota tributària

Els serveis subjectes a gravamen i l'import d'aquests són els que es fixen a continuació:

Servei Import (euros)
1. Concessió de dret sobre panteons i tombes
1.1 Panteó doble 7.136,20
1.2 Panteó senzill 4.757,50
1.3 Tomba 3.747,90
2. Concessió de dret sobre sepultures de nova construcció
2.1 Sobre Hipogeu o cripta 4.776,10
2.2 Sobre un nínxol
2.2.1 Nínxol de primer fins a quart pis 790,00
2.2.2 Nínxol de cinquè pis 479,60
2.3 Sobre Columbaris 340,10
2.4 Sobre un nínxol al cementiri islàmic 790,00
3. Concessió de dret sobre sepultures recuperades i millorades
3.1 Concessió a 50 anys
3.1.1 Hipogeu o cripta 1.910,44
3.1.2 Nínxol de primer fins a quart pis 316,00
3.1.3 Nínxol de cinquè pis 191,84
3.2 Concessió a 5 anys
3.2.1 Nínxol de primer fins a quart pis 158,00
3.2.2 Nínxol de cinquè pis 95,92
4. Reconversió de la temporalitat de les sepultures
4.1 Rescat de sepultures amb temporalitat caducada
4.2 Elevació a temporalitat de 50 anys de sepultures amb inferiordurada
Les tarifes dels epígrafs 4.1 i 4.2 es calcularan aplicant el 80% sobre la tarifa corresponent a la concessió de dret de novaconstrucció, en funció del tipus de sepultura
5. Obertura i tancament de panteons, criptes i nínxols d'antiga construcció
5.1 Un panteó 231,20
5.2 Una cripta 211,10
5.2.1 Amb làpida vidriera o construccions especials, s'afegiran 46,10
5.3 Un nínxol 38,40
6. Tancament de panteons, criptes i nínxols de nova construcció
6.1 Panteó 200,80
6.2 Cripta 170,90
6.3 Nínxol 32,90
7. Enterrament a panteons, criptes o nínxols i trasllat dedespulles
7.1 A panteons 200,80
7.2 A criptes 161,00
7.3 A nínxols 39,40
7.4 Trasllat de despulles dins del recinte 46,10
8. Reparació i conservació de sepultures
8.1 Col·locació de làpida 33,10
9. Estança en cambra, per dia 50,60
10. Utilització de la sala d'autòpsies, cada vegada 33,10
11. Embalsaments 39,40
12. Control i regulació del trànsit per la comitiva de l'enterrament, per cada enterrament 64,10
13. Conservació del cementiri
a) Per panteó 48,10
b) Per cripta 28,50
c) Per nínxol 9,50
14. Col·locació placa jardí del repòs 27,00
15. Canvis de titularitat
El percentatge a pagar vindrà determinat en funció del grau de parentiu, segons la legislació civil catalana, entre el titular de la sepultura i el sol·licitant i s'aplicarà sobre el preu establert a la present ordenança per concessió del dret corresponent (%)
a) Cònjuge, parella de fet i familiars de 1r grau 2%
b) Familiars de 2n grau 5%
c) Familiars de 3r 10%
d) Familiars de 4t 15%
e) Canvis de titularitat sense obligatorietat de parentiu familitar
e.1) Hereus amb documentació que acrediti la seva condició 2%
e.2) Canvis de titularitat amb lligam afectiu demostrable entre el sol·licitant i el titular difunt o amb un difunt inhumat a la sepultura en qüestió 15%
e.3) Cessions de sepultures del titular en vida a favor d'una altra persona 25%

Article 7è. Acreditament

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis subjectes a gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan aquests es sol·liciten.

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés

1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.

La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s'acompanyarà del projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.

2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe a la Tresoreria de l'Ajuntament en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final. Vigència

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 27 d'octubre de 1994 i modificada en sessió de data 27 d'octubre de 2020, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2021 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons