Ordenança fiscal número 11. Taxa de clavegueram

Article 1r. Disposició General

La Taxa de clavegueram i vigilància especial de clavegueres particulars s'atindrà al què disposa al respecte la Llei reguladora de les Hisendes Locals, especialment als articles 20 al 27, inclosos.

Article 2n. Fet imposable

El fet imposable està determinat per la prestació del servei de vigilància, conservació i neteja de les clavegueres, tan si estan connectades a la xarxa general com si tenen caràcter particular.

Article 3r. Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix per la prestació del Servei esmentat, considerat com annex i indispensable a l'ús dels estatges i locals, i per la possibilitat d'abocament de les aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram.

Article 4t. Subjectes passius

1. Tindran la consideració de subjectes passius en concepte de contribuents:

  1. Els titulars beneficiaris de contractes de subministrament domiciliari d'aigua, sigui en qualitat de propietaris o arrendataris de locals.
  2. Els propietaris de les vivendes en cas que no disposin de servei de subministrament domiciliari d'aigua.

2. Tindran la consideració de subjectes passius substituts, del contribuent els propietaris de les finques arrendades.

Article 5è. Bases

1. Constituiran la base per a l'exacció de la taxa:

  1. En els immobles amb subministrament domiciliari d'aigües i que no disposin d'aigua de pou per usos domèstics, el preu del volum d'aigua consumit, mesurat pel comptador durant cada període de facturació.
  2. En els immobles amb subministrament domiciliari d'aigües i que disposi d'aigua de pou per usos domèstics o piscina, el preu del volum d'aigua consumit mesurat pel comptador durant cada període de facturació, més el preu de volum d'aigua, que mitjançant informe justificatiu per part de l'empresa adjudicatària del servei de subministrament d'aigua, s'estimi que s'ha utilitzat de l'aigua de pou i que ha estat abocada a la xarxa de clavegueram.
  3. En els immobles ocupats sense subministrament domiciliari d'aigües i que es tingui constància que s'utilitza aigua de pou per usos domèstics es considerarà el preu del consum de 10 m3 mensuals.

2. Aquestes magnituds tenen caràcter de mínims, reservant-se l'Ajuntament el dret d'inspecció per una millor determinació del consum real.

El preu de l'aigua es considera sobre la base de les tarifes vigents net d'impostos.

Article 6è. Tarifes

El tipus de gravamen serà el 25%.

Article 7è. Acreditament

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el seu fet imposable.

2. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del Municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi els cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.

Article 8è. Recaptació

1. Pels abonats al servei d'aigua la recaptació en voluntària es realitzarà, per les companyies subministradores, en base al padró estimat segons els consums anteriors i les variacions de les tarifes d'aigua, modificat en base als consums reals de cada període.

2. Pels nous usuaris de la xarxa del servei d'aigua potable, es confeccionarà padró en la forma habitual.

3. La recaptació es podrà realitzar per rebut separat o en unitat de rebut amb la facturació del subministrament d'aigua. En aquesta última modalitat, la quota de la taxa figurarà com a concepte independent del consum d'aigua, i en nota al peu es consignarà l'aclaració a l'usuari sobre el concepte i l'autorització de l'esmentada taxa.

4. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament de la xarxa domiciliària de l'aigua és negués a satisfer la quota de la taxa a l'empresa subministradora, en donarà compte a l'Administració municipal en la forma deguda, la qual procedirà executivament contra el morós.

Article 9è. Dret Supletori

En tot allò no previst regeix l'ordenança fiscal general.

Disposició Final. Vigència

La present ordenança, aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 27 d'octubre de 1994 i modificada en sessió de data 28 d'octubre de 2014, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons