Llicència d'obres menors

En termini

Què és?

És la sol·licitud per a realitzar obres de reparació que no afectin l'estructura o la distribució d'un habitatge o local comercial, ni la composició de la façana.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment. Cal presentar la documentació següent:

  • Model de sol·licitud.
  • Plànols o croquis de l'obra.
  • Pressupost de l'obra.
  • Autoliquidació de la taxa i de l'impost corresponent.
  • Fotografies (exteriors, façana...).

On es fa presencialment?

Àrea d'Urbanisme

Carrer de Cervantes, 16
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
  • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

La taxa a pagar per la tramitació de l'expedient és de 47,80 euros.

L'Impost de Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) correspon a un 3,75%. Per al càlcul de la base imposable s'aplicarà el major dels càlculs següents:

Si no se sol·licita l'ocupació de la via pública per contenidor de runes, cal pagar la Taxa per Recollida, Tractament i Eliminació d'Escombraries i Altres Residus Urbans, que correspon al 0,5% del pressupost total de l'obra.

Temps de tramitació

La llicència es tramita en el termini d'1 mes, com a màxim.

Amb caràcter general:

  • El termini per començar les obres és d'1 any
  • El termini per acabar les obres és de 3 anys

En l'àmbit dels nuclis costaners de Calella, Llafranc, Tamariu i Aigua Xelida, així com la zona centre de Palafrugell, afectats per la suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de juny a 15 de setembre (art. 76 Ordenança municipal del civisme i la convivència), els terminis generals per començar i acabar les obres es veuran incrementats pel període de suspensió que l'afecti.

Pròrrogues:

Ambdós terminis es computen a partir de l'endemà de la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

El pagament de l'autoliquidació no pressuposa en cap cas l'autorització o la concessió de la llicència, sinó la justificació del compliment de l'obligació tributària.

Cal esperar rebre la notificació de la concessió del permís per començar les obres.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dimecres, 25 setembre 2019 13:21