Comunicació prèvia de primera utilització d'edificis

En termini

Què és?

Es tracta de la comprovació de les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, ja sigui per reforma o per nova construcció. És necessària un cop finalitzades les obres.

Qui ho pot demanar?

Les mateixes persones físiques o jurídiques que han sol·licitat una llicència d'obra major.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment.

Cal presentar la documentació següent:

  • Model de sol·licitud.
  • Comprovant de la liquidació prèvia de les taxes.
  • Declaració responsable de la direcció facultativa.
  • Certificat original de final d'obra emès pel tècnic director.
  • Document d'alta del Centre de Gestió Cadastral (model 900D).
  • Escriptura de declaració d'obra nova.

On es fa presencialment?

Àrea d'Urbanisme

Carrer de Cervantes, 16
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
  • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

L'import de la taxa a pagar varia en funció del concepte:

Concepte Import
Grups d'habitatges en pisos o apartaments en blocs, per cada pis o apartament 38,40 euros
Edificis destinats a un sol habitatge 47,80 euros
Restaurants cafeteries i similars i comerços subjectes a l'IAE 47,80 euros
Tota classe de magatzems destinats a la indústria i el comerç 47,80 euros
Tot tipus de garatges i trasters
a) Fins a tres vehicles o places per habitatge 47,80 euros
b) Amb capacitat superior a tres vehicles o places, per plaça addicional 38,40 euros
c) Per cada traster 38,40 euros
Per piscina 47,80 euros

Temps de tramitació

La comunicació es tramita en el termini d'1 mes, com a màxim. Si no es denega expressament, s'entén que la comunicació està atorgada passat aquest període.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

S'ha de demanar la primera utilització d'edificis dins el mes següent a la data d'acabament de les obres.

Caldrà aportar una còpia dels poders en el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica. En el cas d'actuar en representació d'una altra persona física, s'haurà d'aportar els poders o una autorització per escrit i signada per la persona representada.

Podrà requerir-se altra documentació si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dimecres, 25 setembre 2019 13:22