Llicència de tala d'arbres

Què és?

Es tracta de la llicència per a la tala d'arbres en una finca privada.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular de la finca i que hi estigui interessada.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment.

Cal presentar la documentació següent:

  • Model de sol·licitud degudament omplert.
  • Informe del jardiner.
  • Plànol de situació de la finca.
  • Croquis de la ubicació dels arbres objecte de la tala respecte la casa.
  • Pressupost d'un jardiner amb el seu NIF. En cas de no disposar de NIF, caldrà adjuntar una autorització de la propietat, qui assumirà la responsabilitat de la tala.

On es fa presencialment?

Àrea d'Urbanisme

Carrer de Cervantes, 16
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
  • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

L'import de les taxes de tramitació són de 47,80 euros. També es cobrarà un 3,75% del pressupost del jardiner en concepte d'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO).

Temps de tramitació

La llicència es tramita en el termini d'1 mes, com a màxim.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Podrà requerir-se altra documentació si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l’aplicació de normativa específica.

En el cas de voler procedir a la tala d'un pi per després plantar-ne un altre, és molt més recomanable plantar un arbre que sigui d'una espècie autòctona de creixement lent (alzina, alzina surera, llorer, arboç). Per a més informació, us podeu posar en contacte amb l'Àrea de Medi Ambient mitjançant el telèfon 972 613 139.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dimarts, 09 abril 2019 08:41