Llicència d'instal·lació de rètol

Què és?

És la llicència per instal·lar un rètol en un local comercial de planta baixa.

Qui ho pot demanar?

El propietari del local o el titular de l'activitat.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment. Cal aportar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud degudament omplert.
 • Pressupost total de la col·locació del rètol.
 • Fotocòpia de l'alta de l'IAE.
 • Fotocòpia de la llicència d'activitats atorgada per l'Ajuntament.
 • Fotografies de la façana actual.
 • Fotomuntatge de l'efecte final de l'actuació.
 • Memòria on s'especifiqui els materials, els colors i la potència elèctrica i lumínica. En el cas d'un element publicitari de grans dimensions es trametrà adjunta una memòria sobre l'impacte ambiental de l'entorn urbà i paisatgístic.
 • Croquis acotat en alçat i secció amb referència a la façana suport.

On es fa presencialment?

Àrea d'Urbanisme

Carrer de Cervantes, 16
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
 • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

L'import de la taxa de tramitació és de 47,80 euros. També es cobrarà com a Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) un 3,75% del pressupost total.

Temps de tramitació

La llicència es tramita en el termini d'1 mes, com a màxim.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

De conformitat amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es recorda l'obligatorietat de retolar, com a mínim, en llengua catalana.

Podrà requerir-se altra documentació si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dimarts, 09 abril 2019 08:42